APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdē Nr.25, 13.§

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta sēdē Nr.6, 33.§

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze” (turpmāk – Centrs) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt Gulbenes novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā.

2. Centrs savā darbībā ievēro Jaunatnes likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, citus normatīvos aktus, kā arī Domes izdotos tiesību aktus un šo nolikumu.

3. Centra darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors.

4. Centrs ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tam ir sava noteikta parauga veidlapa.

5. Dome izveido, reorganizē, likvidē Centru, kā arī apstiprina tā nolikumu un grozījumus tajā.

6. Centra juridiskā adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

II.Centra uzdevumi un kompetence

7. Centram ir šādi uzdevumi:

7.1. organizēt Centra darbību, darbu ar jaunatni Gulbenes novadā saskaņā ar jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem;

7.2. izstrādāt Gulbenes novada jaunatnes politikas plānu un nodrošināt tā īstenošanu;

7.3. sadarboties ar Gulbenes novada jauniešiem, jaunatnes organizācijām, skolu pašpārvaldēm un citām organizācijām, kas saistītas ar jauniešiem;

7.4. sadarboties ar Gulbenes novada izglītības iestādēm, sociālā darba un citām pašvaldības, valsts institūcijām, kuru viena no darbības jomām ir darbs ar jaunatni;

7.5. sniegt metodisko, materiāli tehnisko un citu atbalstu Gulbenes novada jauniešu iniciatīvām;

7.6. īstenot vietējos un starptautiskos projektus saskaņā ar Centra uzdevumiem un jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, piesaistot papildus finansējumu Centra darbības nodrošināšanai un attīstībai;

7.7. veikt mobilo jaunatnes darbu;

7.8. attīstīt darbu ar jauniešiem Centrā, tā struktūrvienībās un mobilā jauniešu centra darbības vietās, kā arī citās pašvaldības iestādēs;

7.9. atbilstoši vajadzībām organizēt neformālās izglītības apmācības, seminārus un kursus jauniešiem, jaunatnes atbalsta personālam un darbiniekiem, kuru viena no darbības jomām ir bērni un jaunieši;

7.10. veicināt un veidot diskusijas par jauniešiem svarīgām tēmām;

7.11. pastāvīgi nodrošināt Centra publicitāti tam pieejamajos resursos, veicināt informācijas pieejamību jauniešu izmantotajos informācijas kanālos, nodrošināt informācijas apmaiņu;

7.12. radīt labvēlīgus apstākļus, vidi jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;

7.13. veicināt jauniešu izpratni par Eiropas dimensiju un starpkultūru dialogu;

7.14. sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanos vienaudžu vidū;

7.15. organizēt individuālas un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;

7.16. sniegt jauniešiem iespēju piedalīties vietēja, valsts un starptautiska līmeņa aktivitātēs;

7.17. veikt īstermiņa un ilgtermiņa brīvprātīgā darba koordinēšanu atkarībā no pieprasījuma un vajadzības;

7.18. piedāvāt jauniešiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;

7.19. nodrošināt Centra rīcībā esošo materiālo un finanšu līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu, uzturēt kārtībā Centra lietošanā nodotās telpas un materiāltehnisko bāzi, veicināt materiāltehniskās bāzes uzlabošanu;

7.20. nodrošināt Centra nepārtrauktu darbību visu gadu;

7.21. nodrošināt Centra apmeklētāju uzskaiti.

8. Centram ir šādas tiesības:

8.1. savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt Centra darbībai nepieciešamo informāciju;

8.2. sagatavot un iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par Centra darbības pilnveidošanu, grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos;

8.3. savas kompetences ietvaros izdot iekšējos normatīvos aktus;

8.4. patstāvīgi organizēt Centra darbu un darba laiku;

8.5. izlietot piešķirtos finanšu līdzekļus savu funkciju realizēšanai, nodrošinot to lietderīgu un racionālu izmantošanu;

8.6. savas kompetences ietvaros veikt saimniecisko darbību;

8.7. savas kompetences ietvaros pārstāvēt pašvaldības intereses dažādās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

8.8. ievērojot normatīvo aktu prasības, slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Centra darbības nodrošināšanai;

8.9. pieprasīt Centra darbības efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu;

8.10. izveidot jauniešu domi. (papildināts 19.03.2020. protokols Nr.6, 33.p.)

III. Centra struktūra un darba organizācija

9. Centra darbību vada Centra vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar Centra vadītāju slēdz Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors. Centra vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

10. Centra vadītājam ir šādi pienākumi:

10.1. vadīt, plānot un organizēt Centra darbību atbilstoši tiesību aktiem, jaunatnes plānošanas dokumentiem un šim nolikumam;

10.2. nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu Centra darbībā;

10.3. nodrošināt kontroli par Centra uzdevumu un pašvaldības rīkojumu un lēmumu izpildi;

10.4. plānot un izstrādāt Centra darba plānus;

10.5. izstrādāt Centra budžeta projektu;

10.6. koordinēt novada, valsts un starptautiska līmeņa pasākumu un projektu īstenošanu;

10.7. rīkoties ar Centram piešķirto mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši apstiprinātajam Centra budžetam, atbildēt par Centram piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgu un racionālu izmantošanu un nodrošināt materiālo vērtību saglabāšanu;

10.8. regulāri paaugstināt savu profesionālu kvalifikāciju;

10.9. izstrādāt amatu un darbinieku sarakstus, kas tiek saskaņoti pašvaldības noteiktajā kārtībā, apstiprināt Centra struktūrvienību nolikumus, koordinēt un pārraudzīt Centra struktūrvienību darbu;

10.10. nodrošināt Centra personāla vadību, pieņemt un atbrīvot no darba Centra darbiniekus, slēgt darba līgumus ar darbiniekiem, nosakot darbinieku pienākumus;

10.11. organizēt Centra darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

10.12. nodrošināt personāla dokumentācijas, lietvedības un pārējās dokumentācijas pareizu kārtošanu un glabāšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

11. Centra vadītājam ir šādas tiesības:

11.1. patstāvīgi izlemt Centra kompetencē esošos jautājumus;

11.2. bez īpaša pilnvarojumu pārstāvēt Centru savas kompetences ietvaros;

11.3. izdot rīkojumus, dot saistošus norādījumus, ieteikumus Centra darbiniekiem Centra darbības nodrošināšanai;

11.4. ievērojot normatīvo aktu prasības, savu pilnvaru ietvaros lemt par Centra intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu lietderīgu un racionālu izmantošanu, slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Centra darbības nodrošināšanai esošā finansējuma ietvaros;

11.5. piedalīties pašvaldības organizētajās sanāksmēs, sēdēs, kurās risina ar Centra darbību un jauniešiem saistītus jautājumus;

11.6. iesniegt pašvaldībai argumentētus priekšlikumus par Centra struktūru, personālu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Centra darbību.

11.7. savas kompetences pieprasīt un saņemt Centra darbībai nepieciešamo informāciju;

11.8. apstiprināt jauniešu domes nolikumu. (papildināts 19.03.2020. protokols Nr.6, 33.p.)

12. Centram ir šādas struktūrvienības:

12.1. Lejasciema jauniešu centrs „Pulss”, adrese: Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412;

12.2. Rankas pagasta Jauniešu iniciatīvas centrs “B.u.M.s.”, adrese: Skolas iela 7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416; (izteikts jaunā redakcijā 19.03.2020. protokols Nr.6, 33.p.)

12.3. Stradu jauniešu centrs, adrese: “Stāķi 26”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417.

13. Centra struktūrvienību uzbūvi, funkcijas, uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju nosaka Centra vadītājs struktūrvienību nolikumos. Struktūrvienības darbojas saskaņā ar struktūrvienību nolikumiem. Centra struktūrvienības vada struktūrvienību vadītāji.

14. Centra darbinieki veic darbu saskaņā ar šo nolikumu, amata pienākumiem un Centra vadītāja rīkojumiem.

IV. Centra finansēšanas kārtība un materiāli tehniskais nodrošinājums

15. Centru finansē Gulbenes novada pašvaldība.

16. Centra finanšu līdzekļus veido:

16.1. Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļi;

16.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

16.3. projektos piesaistītie līdzekļi;

16.4. fizisku vai juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi;

16.5. citi finanšu līdzekļi.

17. Centra grāmatvedības uzskaiti nodrošina Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa. (koriģēts 19.03.2020. protokols Nr.6, 33.p.)

18. Gulbenes novada pašvaldība nodrošina Centra darbībai nepieciešamās telpas un materiāli tehnisko nodrošinājumu.

19. Centrs ar tās lietošanā nodoto nekustamo īpašumu un mantu rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības pārskati

20. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra vadītājs.

21. Centra vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Gulbenes novada domē, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

22. Centra darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Centra vadītājam Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

23. Gulbenes novada pašvaldībai ir tiesības pieprasīt Centram darbības pārskatu par Centra uzdevumu izpildi un tai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdē (protokols Nr.15, 9.§).

25. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Grozījumi nolikumā stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.