Apstiprināts ar Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 26.jūlija rīkojumu Nr. Nr.GND/IEK/2019/17

Ekonomikas nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Gulbenes novada domes izveidota administrācijas struktūrvienība, kura nodrošina tai noteikto funkciju veikšanu administrācijā, kā arī šo funkciju metodisko vadību un pārraudzību visās Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) institūcijās.

2. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

3. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām administrācijas struktūrvienībām, amatpersonām, pašvaldības institūcijām, pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām juridiskām personām, savas kompetences ietvaros.

4. Nodaļas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

II. Nodaļas funkcijas un uzdevumi

6. Nodaļai ir šādas funkcijas:

6.1. pašvaldības budžeta plānošanas procesa vadība;

6.2. pašvaldības budžeta izstrāde, izpildes analīze un grozījumu budžetā projektu sagatavošana un izpildes kontrole;

6.3. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana un iekasēšana;

6.4. informācijas apkopošana un iesniegšana iepirkumu veikšanai;

6.5. investīciju projektu finanšu plānošana;

6.6. dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana aizņēmumu saņemšanai.

7. Nodaļa nolikuma 5.punktā noteikto funkciju realizēšanai veic šādus uzdevumus:

7.1. izstrādā pašvaldības iekšējos normatīvos aktus par budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību;

7.2. izstrādā nekustāmā īpašuma nodokļa prognozi un nodokļa ieņēmuma plāna projektu, kas iekļauti pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā;

7.3. koordinē un nodrošina no pašvaldības budžeta finansējamo institūciju budžetu un pašvaldības kopbudžeta projektu sastādīšanu;

7.4. nodrošina sabalansēta pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta projekta virzību un apstiprināšanu;

7.5. nodrošina budžeta aktualizācijas procesu;

7.6. analizē pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu un, lai nodrošinātu mērķtiecīgu finansējuma izlietojumu, nepieciešamības gadījumā sagatavo priekšlikumus budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas grozījumiem;

7.7. kontrolē budžeta izpildes gaitu – finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, sagatavo priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai un sniedz informāciju par budžeta izpildi domes priekšsēdētājam;

7.8. konsultē un sniedz metodisko atbalstu pašvaldības iestādēm finanšu vadības jomā;

7.9. sagatavo finansēšanas plānus un tāmes, to projektus un grozījumus saistībā ar valsts budžeta finansējuma, Eiropas Savienības struktūrfondu un citiem projektiem;

7.10. piedalās investīciju projektu izstrādē un novada attīstības plānošanā;

7.11. piedalās darba grupās un komisijās nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanā;

7.12. aprēķina, iekasē, piedzen nekustāmā īpašuma nodokli;

7.13. analizē nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpildes gaitu;

7.14. veic parādnieku uzskaiti un sadarbībā ar Juridisko nodaļu izstrādā nepieciešamos dokumentus nodokļa piedziņai;

7.15. ierosina, izstrādā un iesniedz izskatīšanai saistošos noteikumus nodokļu un nodevu jautājumos;

7.16. sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavo līgumus ar pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem, kas saistīti ar izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;

7.17. veic valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali atbilstoši pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās administrācijas struktūrvienības sniegtajiem datiem, kā arī sniedz priekšlikumus tās apstiprināšanai pašvaldības budžetā;

7.18. saskaņojot pedagogu tarifikācijas, nodrošina izglītības iestāžu sastādīto pedagogu tarifikāciju izglītības iestādei atbilstoši no valsts piešķirtās mērķdotācijas programmu veidiem un pašvaldības budžetā apstiprinātajam darba algas fondam;

7.19. sagatavo pārskatus par valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam izlietojumu, pārbaudot un konsolidējot izglītības iestāžu sniegtos pārskatus par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu atlīdzībai katrā no valsts piešķirtās mērķdotācijas programmu veidiem;

7.20. analizē pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām;

7.21. nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības, tās budžeta iestāžu saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli.

III. Nodaļas darba organizācija un struktūra

8. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā pašvaldības izpilddirektora vietnieks, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektora vietniekam. Nodaļas vadītāja prombūtnē viņu aizvieto ar izpilddirektora vietnieka rīkojumu norīkots nodaļas darbinieks.

9. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums, darba kārtības noteikumi, darba līgums un amata apraksts.

10. Nodaļas vadītāja pienākums ir plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas uzdevumu un tās darbiniekiem uzdoto uzdevumu izpildi.

11. Nodaļas vadītājam ir tiesības:

11.1. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi;

11.2. pieprasīt nodaļas darbiniekiem paskaidrojumus par amata pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

11.3. dot metodiskus ieteikumus iestāžu vadītājiem finanšu jautājumos;

11.4. iesniegt pašvaldības izpilddirektora vietniekam motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, motivēšanu un cita veida stimulēšanu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

12. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības izpilddirektora vietniekam, administratīvi un strukturāli - nodaļas vadītājam.

13. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc pašvaldības izpilddirektora vietnieks, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju.

14. Nodaļas darbinieku amata pienākumi un tiesības, atbildība un pakļautība ir noteikta dara līgumā un amata aprakstos.

15. Nodaļas darbinieki amata pienākumus pilda pastāvīgi un ir atbildīgi par savas darbības tiesiskumu.

16. Nodaļas nolikumu, amatu sarakstu un darbinieku amatu aprakstus apstiprina pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

IV. Nodaļas tiesības un atbildība

17. Nodaļai ir tiesības:

17.1. pieprasīt un saņemt no administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām informāciju, kas nepieciešama nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanā, finanšu pārskatus, tāmes, finanšu plānus, kā arī citu informāciju un materiālus, kas nepieciešami budžeta līdzekļu izlietošanas kontrolei;

17.2. sadarboties ar administrācijas struktūrvienībām un citām pašvaldības institūcijām;

17.3. ierobežot vai pārtraukt finansēšanu gadījumos, ja konstatēta nelikumīga vai nelietderīga līdzekļu izlietošana un par konstatētajiem pārkāpumiem informēt pašvaldības izpilddirektora vietnieku, izpilddirektoru un domes priekšsēdētāju;

17.4. atbilstoši nodaļas kompetencei pārstāvēt pašvaldību valsts, pašvaldību un citās iestādēs;

17.5. izstrādāt priekšlikumus finanšu vadības procesa uzlabošanai pašvaldībā;

17.6. piedalīties domes komiteju un komisiju darbā, kā arī piedalīties domes saistošo noteikumu projektu sagatavošanā un sniegt atzinumu par to atbilstību finanšu politikas jautājumos;

17.7. sagatavot domes lēmumu projektus atbilstoši nodaļas kompetencei;

17.8. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;

17.9. pieprasīt nodaļas darba organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

18. Katrs nodaļas darbinieks atbild par amata aprakstā noteikto darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī amata aprakstā noteikto pienākumu veikšanai uzticēto priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

V. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

19. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

20. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

20.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

20.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektora vietniekam;

20.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

21. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, domes deputātiem ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.

VI. Nobeiguma noteikumi

  1. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kurā attēlota nodaļas struktūra.
  2. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.