Apstiprināts ar Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 26.jūlija rīkojumu Nr. Nr.GND/IEK/2019/18

Grāmatvedības nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas (turpmāk – administrācija) Grāmatvedības nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kura nodrošina tai noteikto funkciju veikšanu administrācijā, kā arī šo funkciju metodisko vadību un pārraudzību visās Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādēs un institūcijās.

2. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus spēkā esošus normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības izpilddirektora vietnieka rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

3. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām administrācijas struktūrvienībām, amatpersonām, pašvaldības iestādēm un institūcijām, pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām juridiskām personām, savas kompetences ietvaros.

4. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

5. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem nodaļas darbiniekiem.

6. Nodaļas darbs tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Nodaļas uzdevumi

7. Nodaļas uzdevums ir:

7.1. izstrādāt un ieviest pašvaldības vienotos grāmatvedības darba organizācijas un uzskaites dokumentus;

7.2. uzskaitīt naudas (skaidras un bezskaidras) plūsmas saskaņā ar budžeta funkcionālo un ekonomisko klasifikāciju, kontrolēt kases un norēķinu kontu apgrozību, atlikumu un darījumu atbilstību;

7.3. kārtot pašvaldības īpašumu un krājumu uzskaiti, kontrolēt to norakstīšanas kārtību;

7.4. saskaņā ar domes lēmumiem, amatpersonu rīkojumiem, sagatavot inventarizācijas komisijām informāciju par inventarizējamiem materiālajiem aktīviem un saistībām;

7.5. aprēķināt darba samaksu, sniegt nepieciešamās atskaites, veikt nodokļu maksājumus;

7.6. nodrošināt pašvaldības iestāžu un konsolidēto mēneša pārskatu, atskaišu, ceturkšņa un gada finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.7. nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar trešajai personai saprotamu, patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības un tās budžeta iestāžu saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli;

7.8. sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju un finanšu datus auditoriem un revidentiem par grāmatvedības uzskaites jautājumiem;

7.9. nodrošināt grāmatvedības dokumentu sistematizēšanu un glabāšanu atbilstoši lietvedības prasībām.

III. Nodaļas darba organizācija un struktūra

8. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs/galvenais grāmatvedis, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā pašvaldības izpilddirektora vietnieks, saskaņojot ar izpilddirektoru un domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts  pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

9. Nodaļas vadītāja prombūtnes gadījumā nodaļas vadītāja amata pienākumus veic izpilddirektora vietnieka norīkots nodaļas darbinieks.

10. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums, darba līgums un amata apraksts.

11. Nodaļas vadītāja pienākums ir plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas uzdevumu un tās darbiniekiem uzdoto uzdevumu izpildi.

12. Nodaļas vadītājam ir tiesības:

12.1. dot norādījumus nodaļas darbiniekiem nodaļas uzdevumu izpildē;

12.2. prasīt nodaļas darbiniekiem atskaiti par nodaļas darbinieku amata pienākumu un nodaļas vadītāja norādījumu izpildi;

12.3. nodaļas darbiniekiem uzdot sniegt paskaidrojumus par amata pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

12.4. izstrādāt un sniegt metodiskus ieteikumus pašvaldības iestāžu vadītājiem un grāmatvedības uzskaitvežiem finanšu jautājumos;

12.5. iesniegt  pašvaldības izpilddirektora vietniekam motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, motivēšanu un cita veida stimulēšanu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

13. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības izpilddirektora vietniekam, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam.

14. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc pašvaldības izpilddirektora vietnieks, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju.

15. Nodaļas darbinieku amata pienākumus, tiesības, atbildību un pakļautību nosaka darba līgums un amata apraksts.

16. Nodaļas darbinieki amata pienākumus pilda patstāvīgi un ir atbildīgi par savas darbības tiesiskumu.

17. Nodaļas nolikumu, amatu sarakstu, nodaļas darbinieku amatu aprakstus apstiprina pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

IV. Nodaļas tiesības, pienākumi un atbildība

18. Nodaļai ir tiesības:

18.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības iestādēm un institūcijām, kapitālsabiedrībām, valsts un citām pašvaldībām un to iestādēm, fiziskām un juridiskām personām informāciju, kas nepieciešama nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai, finanšu pārskatus, tāmes, finanšu plānus, kā arī citu informāciju un materiālus, kas nepieciešami budžeta līdzekļu izlietošanas kontrolei;

18.2. sadarboties ar administrācijas struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm un institūcijām;

18.3. atbilstoši nodaļas kompetencei pārstāvēt pašvaldību valsts, pašvaldību un citās iestādēs;

18.4. izstrādāt priekšlikumus finanšu vadības un uzskaites procesa uzlabošanai pašvaldībā;

18.5. piedalīties domes komiteju un komisiju darbā, kā arī piedalīties pašvaldības saistošo noteikumu projektu sagatavošanā un sniegt par tiem atzinumus nodaļas kompetences ietvaros;

18.6. sagatavot domes lēmumu projektus atbilstoši nodaļas kompetencei;

18.7. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;

18.8. pieprasīt nodaļas darba organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

19. Nodaļai ir pienākums:

19.1. nodrošināt nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

19.2. nodrošināt domes lēmumu, amatpersonu rīkojumu izpildi savas kompetences ietvaros;

19.3. pastāvīgi paaugstināt profesionālo līmeni, piedaloties semināros, projektos, pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī citos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

19.4. organizēt pašvaldības grāmatvedības darbiniekiem darba sanāksmes, seminārus un apmācības nodaļas kompetencē esošo uzdevumu izpildei;

19.5. sekot līdzi finanšu nozares tiesiskā regulējuma izmaiņām un savlaicīgi tās ieviest darbā.

20. Katrs nodaļas darbinieks atbild par amata aprakstā noteikto amata pienākumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par amata pienākumu veikšanai uzticēto priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

V. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

21. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

22. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

22.1. nodaļas darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

22.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektora vietniekam;

22.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

23. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, domes deputātiem, izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt atskaiti par nodaļas darbu.

VI. Nobeiguma noteikums

24. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.