PSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta sēdē Nr.5,19.§

Saistošie noteikumi Nr.9

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 1.daļu un Ministru kabineta 2009. gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 47. punktu

IZTEIKT Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem" 5.punktu šādā redakcijā:

"Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lejasciema pagasta padomes 2008.gada 22.janvāra sēdes lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.1 „Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2008.- 2020.gadam" apstiprināšanu" (protokols Nr. 1,1.#), iekļaujot grozījumus, kas apstiprināti ar 2012. gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma (grozījumi) 2008. - 2020. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (protokols Nr.5, 18.§).