APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija sēdē, protokols Nr.12, 66.§

GROZĪJUMI

31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 51.p.)

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde ”Rūķītis” (turpmāk – iestāde) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kurai ir savs zīmogs, noteikta parauga veidlapa un simbolika: karogs un logo.

4. Iestādes juridiskā adrese: Bērzu iela 4B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Iestādes izglītības programmas īstenošanas vieta: Bērzu iela 4B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes mērķi:

7.1. organizēt izglītojamo attīstību veicinošu mācību vidi, mērķtiecīgi īstenojot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto rezultātu sasniegšanu;

7.2. mērķtiecīgi sekmēt izglītojamā vispusīgu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei sabiedrībā.

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

9. Iestādes uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai;

9.2. nodrošināt attīstošu, iekļaujošu un mainīgu mācīšanās vidi pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;

9.3. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi, veidojot kustību aktivitātes veicinošu vidi;

9.4. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

9.5. radīt apstākļus izglītojamo pašvadītas mācīšanās nodrošināšanai jaunu zināšanu, prasmju, iemaņu apgūšanai ar prieku un mijiedarbībā ar vienaudžiem un pieaugušajiem;

9.6. sekmēt izglītojamo saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;

9.7. sekmēt izglītojamo vispusīgu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

9.8. sekmēt izglītojamo kritiskās domāšanas attīstību, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;

9.9. veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;

9.10. sekmēt izglītojamo iekšēji motivētas izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei;

9.11. sekmēt vispusīgu izglītojamo attīstību, ievērojot viņu vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

9.12. nodrošināt valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;

9.13. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību; veidot izpratni par cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.14. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

9.15. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

9.16. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.17. audzināšanas un mācīšanās procesa vienotībā izglītojamajos sekmēt šādu tikumu attīstību – atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte;

9.18. ikdienas saziņā un mijiedarbībā gan ģimenē, gan izglītības iestādē, gan plašākā sabiedrībā veidot izglītojamajā attieksmi pret minētajām vērtībām;

9.19. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

9.20. vispusīga un kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai iniciēt un/vai iesaistīties valsts mēroga un starptautiskos mācību un sadarbības projektos.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno šādas licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

               10.1. pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111);

               10.2. speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611).”

 Grozījumi 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 51.p.).

11. Saskaņojot ar dibinātāju, iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības programmas, organizēt maksas interešu izglītības pulciņus.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

13. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:

13.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;

13.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašsajūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;

13.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību, sniedzot regulāru atgriezenisko saiti par izglītojamā sasniegumiem.

14. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst rotaļnodarbībā. Visas dienas garumā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, notiek mērķtiecīgi organizēts, vienots audzināšanas un izglītības process, kurā bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus.

15. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus mācību jomu centros, visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu, ņemot vērā mēneša tematisko plānu un mācību jomu un caurviju sasniedzamos rezultātus izglītojamajam.

16. Iestādē ir izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

17. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

18. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

19. Par izglītojamā sasniegumiem obligātā mācību satura apguvē, caurviju prasmēs un mācību jomās, pedagogs rakstiski informē izglītojamā vecākus. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina iestādes izdots aprakstošs vērtējums.

20. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, jaukta vecuma, skaita, darba laika u.c. kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām.

22. Iestādē tiek uzņemti bērni no viena gada vecuma.

23. Jaunajam mācību gadam iestāde grupas komplektē vienreiz gadā uz 1.septembri.

24. Grupās iekļauj izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

25. Mācību darba pamatvienība ir darba nedēļa. Darba nedēļas ilgums ir piecas darba dienas. Iestādes darba laiks: darba dienās no plkst.7.00 līdz plkst.19.00. Valstī noteiktās pirmssvētku dienās iestādes darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

26. Saskaņojot ar dibinātāju, iestāde ir tiesīga izstrādāt un īstenot pedagogu profesionālās pilnveides programmas, neformālās izglītības programmas, kā arī organizēt maksas interešu izglītības pulciņus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

27. Iestāde var realizēt vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga projektus un iniciatīvas.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

28. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

29. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

30. Par vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

31. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildība noteikta Izglītības likums, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

32. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo no darba vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Vadītāja vietnieku skaitu nosaka vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.

33. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

34. Citu iestādes darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Šo darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

35. Vadītājam ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.

36. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar vadītāju, izdod padome.

37. Iestādes padomi vada vecāku pārstāvis.

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes un atbalsta komandas izveidošanas kārtība un kompetence

38. Iestādes pedagoģiskā padome tiek izveidota izglītības procesa organizēšanas, īstenošanas un vērtēšanas kvalitātes, ieteikumu nodrošināšanai. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. Tās darbību nosaka Pedagoģiskās padomes darbības noteikumi.

39. Pedagoģisko padomi vada vadītājs.

40. Atbalsta komanda tiek izveidota, lai sniegtu vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir problēmas mācībās, uztverē, attiecībās ar pieaugušajiem un vienaudžiem. Atbalsta komandas sastāvu, uzdevumus un kompetenci nosaka Atbalsta komandas darbības noteikumi.

IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

41. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus:

41.1. Iekšējās kārtības noteikumus, kurus, saskaņojot ar iestādes pedagoģisko padomi, apstiprina iestādes vadītājs;

41.2. Darba kārtības noteikumus, kurus, saskaņojot darbinieku kopsapulcē un ar arodbiedrības vietējo komiteju, apstiprina iestādes vadītājs;

41.3. pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuru, saskaņojot ar pedagoģisko padomi, apstiprina iestādes vadītājs;

41.4. Mācību gada darba plānu;

41.5. Drošību reglamentējošas instrukcijas izglītojamajiem, kuras, saskaņojot ar iestādes padomi, apstiprina iestādes vadītājs;

41.6. Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtību, kuru, saskaņojot ar iestādes pedagoģisko padomi, apstiprina iestādes vadītājs;

41.7. Iestādes padomes darbības noteikumus, kurus izdod iestādes padome, saskaņojot ar iestādes vadītāju;

41.8. Pedagoģiskās padomes darbības noteikumus, kurus, saskaņojot ar pedagoģisko padomi, apstiprina iestādes vadītājs;

41.9. Atbalsta komandas darbības noteikumus, kurus, saskaņojot ar pedagoģisko padomi, apstiprina iestādes vadītājs;

41.10. Iestādes lietu nomenklatūru, kuru, saskaņojot ar Alūksnes zonālo valsts arhīvu, apstiprina iestādes vadītājs;

41.11. Attīstības plānu, kuru, saskaņojot ar iestādes padomi un pedagoģisko padomi, apstiprina dibinātājs;

41.12. Citus iestādes darbību reglamentējošus iekšējos normatīvos aktus.

42. Rīkojumus par iestādes darbību, darbiniekiem un izglītojamajiem izdod iestādes vadītājs, kurš ir atbildīgs par izdoto rīkojumu tiesiskumu.

43. Iestādes vadītājs izskata privātpersonu iesniegumus par iestādes pedagogu un darbinieku faktisko rīcību.

44. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam – Gulbenes novada pašvaldībai, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

45. Vadītājs ir tiesīgs parakstīt ar projektu vadību saistītu dokumentāciju: projektu iesniegumus, sadarbības un dotāciju līgumus, projektu atskaites un citu dokumentāciju, kas ir saistīta ar projektu īstenošanu.

X. Iestādes saimnieciskā darbība

46. Iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda dibinātājs

47. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī ar iestādes nolikumā noteikto.

48. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma) un preču piegādi iestādes budžeta ietvaros.

49. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

XI. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

50. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

51. Iestādes finanses veido valsts mērķdotācija un dibinātāja finansējums.

52. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

52. 1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

52.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;

52.3. piesaistot Eiropas Savienības fondu vai Latvijas finanšu projektu līdzekļus;

52.4. no citiem ieņēmumiem.

53. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

53.1. iestādes attīstībai;

53.2. mācību līdzekļu iegādei;

53.3. iestādes aprīkojuma iegādei.

54. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju un iestādes padomi.

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

55. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju un paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

56. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

57. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas, vadītāja, iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

58. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.

XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

59. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

60. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.

61. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

62. Iestāde, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nodrošina bērnu profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.

63. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina bērnu drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā:

63.1. Attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

63.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

64. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga:

64.1. sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus un speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai;

64.2. iesaistīties starptautiskos izglītības iestāžu un pedagogu sadarbības un pieredzes apmaiņas projektos;

64.3. veikt akreditāciju dalībai ES programmās un projektu konkursos, kas atbalsta pedagogu izglītību, apmācības, pasniedzēju mobilitātes, dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā, kā arī Latvijas un starptautisko brīvprātīgā darba veicēju uzņemšanu iestādē.

XV. Noslēguma jautājumi

65. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2010.gada 29.decembra sēdē (protokols Nr.21, 9§).

66. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

Grozījums 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 51.p.) stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.