APSTIPRINĀTS

31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 50.p.)

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība piešķir balvu “Gada balva izglītībā” (turpmāk – Balva) Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem par augstu profesionālo meistarību, nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Gulbenes novada izglītības jomas attīstībā.
 2. Balvas mērķis ir izteikt atzinību izglītības jomas darbiniekiem un stiprināt pedagoga un katra  izglītības jomā nodarbinātā profesijas prestižu sabiedrībā.
 3. Balvas piešķiršanu organizē Gulbenes novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēm.

II. Balvas nominācijas

 1. Balvu izglītībā piešķir šādās nominācijās:
  1. “Pedagogs - iedvesmotājs”  - balva vispārējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes pedagogam par spēka avotu atrašanu vispirms sev pašam, pēc tam par spēju dot savu iedvesmu citiem, atkal un atkal nepadoties un ticēt, ka viss izdosies. Iedvesmu, no kuras rodas jaunas atziņas, jauna pieeja, jauni darbi;
  2. “Audzinātājs - dzīves skolotājs” - balva vispārējās izglītības skolotājam - klases/grupas audzinātājam par nozīmīgu ieguldījumu vērtību un tikumu iedzīvināšanā un audzēkņu personības veidošanā, par uzticēšanos un būšanu kopā priekos un bēdās, par vērtīgiem padomiem, kuri neaizmirsīsies visu dzīvi;
  3. “Ieguldījums talanta attīstībā” - balva vispārējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes pedagogam par talanta pamanīšanu, pilnveidošanu, panākumiem un virzīšanu uz jauniem izaicinājumiem;
  4. “Ieguldījums interešu izglītībā” - balva interešu izglītības pedagogam par degsmi, aizrautību, neatlaidību, spēku un rezultātiem;
  5. “Atbalsts bērnam” - balva vispārējās izglītības speciālajam pedagogam, psihologam, logopēdam, pedagoga palīgam, asistentam par godprātīgi paveiktu darbu, par pleca sajūtu, par empātiju, par spēju pamanīt, uzklausīt un palīdzēt;
  6. “Labi padarīts darbs”- balva vispārējās izglītības iestādes un profesionālās ievirzes izglītības iestādes tehniskajam darbiniekam par godprātīgi paveiktu darbu un nozīmīgu ieguldījumu audzēkņu un darbinieku labizjūtas veicināšanā iestādē, lielais paldies par sapratni un atbalstu visdažādākajās situācijās;
  7. “Sev un citiem” - balva vispārējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības pedagogam par savas profesionālās pieredzes popularizēšanu, metodisko materiālu veidošanu un publiskošanu, uzstāšanos profesionālās pieredzes apmaiņas pasākumos, kursu vadīšanu, par to, ka, sevi pilnveidojot, ir iespējams bagātināt arī citus;
  8. “Laba pārvaldība”- balva vispārējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes iestādes vadītājam, vietniekam, metodiķim par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem rezultātiem izglītības iestādes vadībā, par spēju gudri plānot un sasniegt iecerētos mērķus tā, ka par rezultātu prieks un gandarījums visai izglītības iestādei, ikkatram darbiniekam. Par spēju sakārtot mazos puzles gabaliņus vienotā veselumā;
  9. “Par mūža ieguldījumu izglītībā” - balva vispārējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes pedagogam par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem rezultātiem izglītības jomā, kuram darba stāžs izglītības jomā ir vismaz 30 gadi. Par bagāto pieredzes pūru, no kura varam smelties un mācīties, no kura gara gaismas pieticis vairākām paaudzēm;
  10. “Iestādes veiksmes stāsts” - balva vispārējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestādei par īpašiem sasniegumiem/veiksmi mācību gadā kādā konkrētā jomā, par to, kā no šaubām un neziņas var rasties pieredzes bagātība, no kuras var smelties idejas un iedvesmu.

III. Balvas piešķiršanas nosacījumi

 1. Izvirzot pretendentus nominācijām, ņem vērā viņu profesionālo sniegumu pēdējo trīs gadu laikā, izņemot nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā”.
 2. Balvu katrā nominācijā pretendents var saņemt vienu reizi trīs gados.
 3. Nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā” pretendentam Balvu piešķir vienu reizi mūžā.

IV. Pieteikumu iesniegšana

 1. Piesakot Balvas pretendentu, izglītības iestāde iesniedz pieteikumu (pielikums), kurā ietverts pamatojums Balvas saņemšanai attiecīgajā nominācijā.
 2. Pieteikumu paraksta izglītības iestādes vadītājs un izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs.
 3. Nominācijai “Laba pārvaldība” pieteikumu var iesniegt arī Gulbenes novada Izglītības pārvalde.
 4. Pieteikumu iesniedz Gulbenes novada Izglītības pārvaldē klātienē vai nosūtot uz e-pasta adresi: izglitibas.parvalde@gulbene.lv  līdz kārtējā gada 31.oktobrim.

V. Pieteikumu vērtēšana

 1. Iesniegtos pieteikumus par Balvas piešķiršanu izskata Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izveidota apbalvošanas komisija (turpmāk – Komisija).  Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.  Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
 2. Komisija pēc pretendentu izvērtēšanas apbalvošanai katrā nominācijā izvirza vienu pretendentu.
 3. Komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.novembrim.
 4. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

VI. Balvas ieguvēju apbalvošana

 1. Balvas ieguvēji tiek paziņoti tradicionālajā pedagogu pasākumā kārtējā gada decembrī.
 2. Nolikuma 4.punktā noteiktajās nominācijās Balvas ieguvējs saņem piemiņas balvu un Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu.
 3. Nolikums ir pieejams Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv un tiek nosūtīts Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēm. 

VII. Noslēguma jautājums

 1. Nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.