Gulbenes novada bāriņtiesas nolikums

Apstiprināts 2016.gada 28.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 52.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra sēdē (prot.Nr. 17, 36.§)

Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdē (prot.Nr 25, 42.§)

Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra sēdē (prot.Nr 21, 105.P.)

Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra sēdē (prot.Nr 16, 108.P.)

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

2. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Gulbenes novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Gulbenes novadu veidojošās teritoriālās vienības – Gulbenes pilsēta, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts un Tirzas pagasts.

3. Bāriņtiesu reorganizē un likvidē Dome.

4. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.

5. Bāriņtiesas darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā uzrauga un metodisko palīdzību sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

6. Bāriņtiesas kompetencē noteikto apliecinājuma izdarīšanas un citu uzdevumu, kā arī palīdzības mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības jautājumos metodisko palīdzību sniedz Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

7. Bāriņtiesas juridiskā adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

8. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir paredzēta Bāriņtiesu likumā un citos normatīvajos aktos.

II. Bāriņtiesas struktūra un darba organizācija

9. Bāriņtiesas sastāvs:

9.1. bāriņtiesas priekšsēdētājs;

9.2. divi bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki;

9.3. astoņi bāriņtiesas locekļi;

9.4. bāriņtiesas lietvedis;

9.5. bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs;

9.6. psihologs.

10. Bāriņtiesas darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, vada Bāriņtiesas priekšsēdētājs, kurš savas kompetences ietvaros atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bāriņtiesu darbu, un šo nolikumu:

10.1. plāno un organizē bāriņtiesas darbību un kontrolē bāriņtiesai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;

10.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

10.3. nodrošina bāriņtiesas finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai bāriņtiesas finanšu gada budžetu tāmi atbilstoši domes noteiktajai kārtībai, seko budžeta izpildei;

10.4 iesaka domei bāriņtiesas darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu atbilstoši bāriņtiesas darba apjomam un sarežģītībai;

10.5. pieņem darbā un atlaiž no darba bāriņtiesas darbiniekus;

10.6. izstrādā bāriņtiesas darbinieku amata aprakstus, nosakot darba pienākumus, tiesības un atbildību;

10.7. organizē bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

10.8. organizē bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;

10.9. nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;

10.10. pēc domes priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora pieprasījuma sniedz informāciju par bāriņtiesas darbu; ne retāk kā reizi gadā sniedz domei pārskatu par bāriņtiesas darbību;

10.11. piedalās lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs;

10.12. izdod rīkojumus, pilnvaras un citus iekšējos normatīvos aktus bāriņtiesas uzdevumu izpildei;

10.13. īsteno citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.

11. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ar rīkojumu nozīmēts viens no bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekiem vai bāriņtiesas locekļiem.

12. Bāriņtiesas lietvedību kārto bāriņtiesas lietvedis vai ar rīkojumu nozīmēts bāriņtiesas loceklis.

13. Bāriņtiesas darbinieki darbojas savas kompetences ietvaros saskaņā ar Bāriņtiesu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, šo nolikumu, atbilstoši attiecīgā darbinieka darba līgumam un apstiprinātā amata apraksta nosacījumiem.

14. Bāriņtiesas sēžu organizācija, lēmumu pieņemšanas un izsniegšanas kārtība, lietu reģistru un žurnālu kārtošana, dokumentu aprite un citi bāriņtiesas darbības jautājumi tiek organizēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Apmeklētāju pieņemšana

15. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – Ābeļu ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novadā:

15.1. pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00;

15.2. otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

16. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Gulbenes novada pagastos:

16.1. Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes ēkā – Avotu ielā 2, Beļavā,         Beļavas pagastā, Gulbenes novadā:

16.1.1. Svītrots (27.12.2018., prot.Nr 25, 41.§)

16.1.2. otrdienās no plkst.13.30 līdz plkst.17.00;

16.2. /izslēgts ar 29.12.2016./

16.3. Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes ēkā – Dārza ielā 10, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā:

16.3.1. otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00

16.3.2. ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00;

16.4. Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ēkā – “Pagastmāja”, Druvienā, Druvienas pagastā, Gulbenes novadā - otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00;

16.5. Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ēkā – “Pagastnams”, Galgauskā, Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā - otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00;

16.6. Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes ēkā – “Gulbīts”, Gulbītī, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā:

16.6.1. pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00;

16.6.2. ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00;

16.7. Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes ēkā – Rīgas ielā 11A, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā:

16.7.1. Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

16.7.2. ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00;

16.8. Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes ēkā – “Pagastnams” - 1, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā:

16.8.1. Izslēgts;

16.8.2. ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00;

16.9. Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes ēkā – “Akācijas”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā:

16.9.1. pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

16.9.2. ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00;

16.10. Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes ēkā – Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā - pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00;

16.11. Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ēkā – “Krastkalni”, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā:

16.11.1. pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00;

16.11.2. ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst.17.00

16.12. Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā – “Vecstāmeriena”, Vecstāmerienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā:

16.12.1. pirmdienās no plkst.13.00 līdz plkst.17.00;

16.12.2. Izslēgts;

         16.13. Gulbenes novada Stradu pagasta pagastā – “Rotas”, Stradu pagasts, Gulbenes
          novads:

16.13.1. otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00;

16.13.2. ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.30

16.14. Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ēkā – “Biedrības nams”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā:

16.14.1. pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00;

16.14.2. Izslēgts.

Piezīme:

Trešdienas – sēžu dienas

Piektdienas – metodiskās dienas (informatīvās sanāksmes, gatavošanās sēdēm, kursi utt.)

IV. Iepazīšanās ar lietas materiāliem

17. Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties:

17.1. konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums, - ar konkrētās lietas materiāliem;

17.2. prokurors, inspekcijas inspektors vai cita inspekcijas direktora norīkota amatpersona – ar visu bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem.

18. Administratīvā procesa dalībnieks iesniegumā par iepazīšanos ar lietas materiāliem norāda vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, lietas nosaukumu, ar kuru vēlas iepazīties, statusu administratīvajā lietā, iesnieguma datumu, un savu iesniegumu paraksta.

19. Par laiku un kārtību, kādā pieprasītājs var iepazīties ar lietas materiāliem, bāriņtiesa ar personu vienojas pieprasījuma saņemšanas dienā, nosakot konkrētu laiku, bet ne vēlāku par trim darbdienām pēc iesnieguma saņemšanas.

20. Pirms iepazīšanās ar lietas materiāliem lietas dalībnieks uzrāda bāriņtiesas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu.

21. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lieta tiek izskatīta bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.

22. Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju veikt izrakstus no lietas materiāliem vai ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos dokumentus, par to izdarot atzīmi uzziņas lapā.

23. Dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošana un izsniegšana notiek pēc administratīvā procesa dalībnieka mutiska vai rakstiska iesnieguma.

24. Bāriņtiesas lietvedībā esošajai informācijai ierobežotas pieejamības informācijas statuss var tikt noteikts Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

25. Administratīvā procesa dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar bāriņtiesas ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu.

26. Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījumam jābūt noformētam atbilstoši Informācijas atklātības likuma prasībām.

V. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

27. Katrs bāriņtiesas darbinieks ir atbildīgs par:

27.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši to lietošanas noteikumiem;

27.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu/fizisko personu datu aizsardzības principu ievērošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

28. Bāriņtiesas darbības tiesiskumu nodrošina bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir atbildīgs par bāriņtiesas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

29. Bāriņtiesas darbības uzraudzību par domes deleģēto uzdevumu izpildi, finanšu līdzekļu izlietojumu, finansiālās darbības pamatotību un materiālo vērtību saglabāšanā veic domes priekšsēdētāja vietnieks.

30. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties, tie ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, izņemot Bāriņtiesu likumā noteiktos lēmumus, kuri apstiprināmi tiesā.

31. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma izpildi.

32. Bāriņtiesa domes noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz pašvaldības izpilddirektoram informāciju, kas nepieciešama Gulbenes novada pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanai.

33. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par bāriņtiesas darbu.

VI. Bāriņtiesas finansēšana un materiāli tehniskais nodrošinājums

34. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir dome. Bāriņtiesai ir sava budžeta tāme, ko apstiprina dome.

35. Bāriņtiesas materiālo un tehnisko pamatu veido pašvaldības manta, kas nodota bāriņtiesas lietošanā. Bāriņtiesa ar tās lietošanā nodoto mantu rīkojas, kā arī par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem atbild likumā noteiktajā kārtībā.

36. Bāriņtiesas grāmatvedības uzskaiti veic Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

VII. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušu:

37.1. Gulbenes novada Gulbenes pilsētas bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts 2009.gada 24.septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 48.§) (ar grozījumiem, kas izdarīti Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra sēdē (prot. Nr.4, 10.§));

37.2. Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra sēdē (prot. Nr.4, 12.§);

37.3. Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada 2015.gada 26.februāra domes sēdē (prot. Nr.4, 13.§);

37.4. Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra sēdē (prot Nr.4, 14.§);

37.5. Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra sēdē (prot. Nr.4, 11.§);

37.6. Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra sēdē (prot. Nr.4, 15.§).

38.Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.