APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta sēdē, protokols Nr.14, 62.p.

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu un 17.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk – Sporta skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.

2. Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums.

3. Sporta skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir noteikta parauga veidlapa, savs zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolai var būt sava simbolika.

4. Sporta skolas juridiskā adrese ir Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401.

6. Sporta skolas izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Sporta skolas darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Sporta skolas darbības mērķi:

7.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

7.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.

8. Sporta skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša, sporta un audzinoša darbība.

9. Sporta skolas uzdevumi ir:

9.1. īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;

9.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

9.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

9.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

9.6. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu ar izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;

9.7. nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

9.8. sagatavot izglītojamos valsts nacionālajām izlasēm;

9.9. organizēt sporta pasākumus un sacensības;

9.10. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;

9.11. nodrošināt izglītojamajiem veselības pārbaudi;

9.12. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par VIIS saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību Sporta skolas tīmekļa vietnē;

9.13. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos Sporta skolas uzdevumus.

III. Sporta skolā īstenojamās izglītības programmas

10. Sporta skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

11. Sporta skola var īstenot sporta interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar Dibinātāju.

12. Sporta skola īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

12.1. basketbolā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.2. volejbolā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.3. futbolā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.4. distanču slēpošanā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.5. orientēšanās sportā, programmas kods 20V813001;

12.6. vieglatlētikā, programmas kods 20V813001, 30V813001.

IV. Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Sporta skolā nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Sporta skolas Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Sporta skolas iekšējie normatīvie akti, kā arī Sporta skolas direktora ( turpmāk – direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.

14. Izglītības process Sporta skolā ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

15. Izglītojamo uzņemšana Sporta skolā, pārcelšana nākamajā mācību treniņu grupā un atskaitīšana no Sporta skolas notiek saskaņā ar Sporta skolas iekšējiem noteikumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

16. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības un dalību sacensībās.

17. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.

18. Sporta skola nosaka vienotu Sporta skolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

19. Sporta skolas struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.

20. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Sporta skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

22. Sporta skolas pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Sporta skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

23. Sporta skolas pedagogu tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

24. Sporta skolas citu darbinieku tiesības un pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Sporta skolas citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

25. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Sporta skolas iekšējos normatīvajos aktos.

26. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Sporta skolā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

VII. Sporta skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

27. Direktors sadarbībā ar Dibinātāju nosaka iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Sporta skolas Padomes izveidošanu un darbību.

28. Sporta skolas Padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.

29. Sporta skolas pedagoģiskās padomes (turpmāk – Pedagoģiskā padome) izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Sporta skolas iekšējie normatīvie akti.

30. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai pedagogi tiek apvienoti sporta veidu nodaļās ( turpmāk – nodaļas). Nodaļu darbu koordinē Sporta skolas direktora vietnieks sadarbībā ar nodaļu atbildīgajiem/vecākajiem treneriem.

VIII. Sporta skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība.

31. Sporta skola saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Sporta skolas iekšējos normatīvos aktus.

32. Sporta skolas iekšējos normatīvos aktus izdod direktors.

IX. Sporta skolas saimnieciskā darbība

33. Sporta skola ir patstāvīga finanšu un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Sporta skolas nolikumā noteikto.

34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādiem pakalpojumiem (piemēram, ēdināšanas un profesionālās pilnveides pakalpojumiem).

X. Sporta skolas finansēšanas avoti un kārtība

35. Sporta skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.

36. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, nosaka direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.

XI. Sporta skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

37. Sporta skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XII. Sporta skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

38. Sporta skola izstrādā Sporta skolas nolikumu. Sporta skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

39. Grozījumus Sporta skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja, Sporta skolas Padomes, Pedagoģiskās padomes vai direktora priekšlikuma.

40. Sporta skolas nolikumu un grozījumus Sporta skola aktualizē VIIS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

41. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Sporta skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi.

42. Sporta skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam – Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

43. Sporta skola savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Sporta skolā.

IX. Noslēguma jautājumi

44. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta sēdē (protokols Nr.4, 8.§).

45. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.