Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” ir izstrādājis Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīniju projektu. Šajā vadlīnijās ir noteikta brīvprātīgā darba koordinēšanas, organizēšanas un vadīšanas kārtība Gulbenes novadā, brīvprātīga darba principi, iesaistīto pušu tiesības un pienākumi un citi jautājumi, kas attiecas uz brīvprātīgo darbu.

Par Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīnijas apstiprinātas 2021.gada 26.augusta Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 14, 65.p.

Ar vadlīnijām var iepazīties šeit: