Apstiprināts 2015.gada 25.jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.15, 22.§

GROZĪJUMI

2020.gada 24.septembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.17, 110.p.

Gulbenes novada būvvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada Būvvalde (turpmāk tekstā – Būvvalde) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kas kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2. Būvvalde savā darbībā rīkojas saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Civillikumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, speciālajiem būvnoteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām, vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem, Pašvaldības domes lēmumiem.

3. Būvvaldes nolikums ir saistošs visiem Būvvaldes darbiniekiem.

4. Būvvalde iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Pašvaldības apstiprinātu parauga veidlapu. Parakstīt dokumentus uz iestādes veidlapas ir tiesīgi Būvvaldes vadītājs vai viņa prombūtnes laikā Būvvaldes vadītāja vietnieks vai ar būvvaldes rīkojumu noteikts cits Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs.

5. Būvvaldei ir savs zīmogs ar Būvvaldes pilnu nosaukumu valsts valodā un Gulbenes novada ģerboņa attēlu.

6. Būvvaldes juridiskā adrese ir Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

7. Būvvalde veic tai noteiktās funkcijas un uzdevumus patstāvīgi, sadarbībā ar Valsts kontroles biroju un citām valsts un pašvaldības institūcijām.

II. Būvvaldes darbības mērķi, kompetence un uzdevumi

8. Būvvaldes darbības mērķis ir kvalitatīvas pilsētvides un lauku teritorijas veidošana, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole, Gulbenes novada administratīvajā teritorijā atbilstoši teritorijas plānojumam, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.

9. Būvvalde savas kompetences ietvaros:

9.1. kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām;

9.2. sniedz ziņas par Gulbenes novada administratīvās teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;

9.3. informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi;

9.4. izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;

9.5. izskata būvuzraudzības plānus;

9.6. norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un nosaka obligāto būvlaukuma apmeklējuma grafiku;

9.7. lemj par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām, ja ir saņemta informācija par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām;

9.8. izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības;

9.9. pieņem būves ekspluatācijā;

9.10. izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;

9.11. sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;

9.12. veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības;

9.13. reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas;

9.14. sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;

9.15. vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas.

III. Būvvaldes pienākumi un tiesības

10. Būvvaldei ir šādi pienākumi:

10.1. atbilstoši Būvvaldes nolikumā noteiktajiem mērķiem nodrošināt Būvvaldei noteikto uzdevumu kvalitatīvu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem;

10.2. pēc Pašvaldības vadības pieprasījuma sniegt tai informāciju par Būvvaldes darbu;

10.3. sadarboties ar Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm;

10.4. racionāli, mērķtiecīgi un precīzi izmantot Būvvaldei piešķirtos Pašvaldības budžeta, mērķdotāciju un investīciju finanšu līdzekļus tam noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai;

10.5.  pārraudzīt Gulbenes novada administratīvajā teritorijā būvniecības procesu:

10.5.1. reģistrēt un izskatīt būvniecības iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceres akceptēšanu vai tās noraidīšanu;

10.5.2. izsniegt būvatļaujas;

10.5.3. reģistrēt un izskatīt paskaidrojuma rakstus, apliecinājuma kartes un citu dokumentāciju un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceres akceptēšanu vai tās noraidīšanu;

10.5.4. uzraudzīt un kontrolēt Gulbenes novada administratīvajā teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo noteikumu prasībām;

10.5.5. pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.5.6. organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.5.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā informēt sabiedrību par paredzamo būvniecības procesu Gulbenes novadā un pieņemtajiem lēmumiem,

10.5.8. saskaņot vizuālo komunikāciju izvietošanu teritorijā;

10.5.9. nodrošināt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.5.10. izdot izziņas atbilstoši Būvvaldes kompetencei;

10.5.11. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apkopot datus un sistemātiski sniegt tos Ekonomikas ministrijai un citām institūcijām;

10.5.12. kārtot ar Būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošināt tā glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11. Būvvaldes būvinspektoram, veicot būvniecības kontroli, ir šādas tiesības:

11.1. apskatīt un pārbaudīt būvi un būvlaukumu būvdarbu laikā;

11.2. pārbaudīt būvdarbu uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

11.3. pārbaudīt būvdarbu uzsākšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;

11.4. pārliecināties par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informēt būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi;

11.5. pārliecināties par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informēt institūcijas, kuras veic vides kontroli;

11.6. pārliecināties, vai tiek veikta autoruzraudzība un būvuzraudzība gadījumos, kad attiecīgās uzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, un vai tiek ievērots būvuzraudzības plāns;

11.7. konstatējot patvaļīgu būvniecību, apturēt būvniecību un par to sastādīt attiecīgu atzinumu.

12. Būvvaldei ir šādas tiesības:

12.1. pieprasīt un saņemt Būvvaldes darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas vai iestādes iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

12.2. patstāvīgi lemt par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem un veikt darbības, kas nodrošina Būvvaldei noteikto uzdevumu izpildi;

12.3. noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

12.4. anulēt /atcelt/ būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām;

12.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu, neatkarīgi no piederības un īpašuma formas;

12.6. piedalīties Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un Pašvaldības domes sēdēs;

12.7. organizēt Būvvaldes sēdes;

12.8. piedalīties Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.

IV.  Būvvaldes izveidošana un struktūra

13. Būvvaldi izveido, reorganizē un likvidē Pašvaldības dome, pieņemot lēmumu.

14. Būvvaldes nolikumu apstiprina Pašvaldības dome, pieņemot lēmumu.

15. Būvvaldes struktūru un tās amatpersonu un darbinieku skaitu, kā ar viņu veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši Būvvaldes uzdevumiem, likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī teritorijas īpatnībām pēc Būvvaldes vadītāja ierosinājuma nosaka Pašvaldības dome.

16. Būvvaldes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības dome.

17. Būvvaldes vadītājs ir tiešā Pašvaldības domes pārraudzībā.

18. Būvvaldes darbu organizē un vada Būvvaldes vadītājs, kurš rīkojas saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu, atbilstoši normatīvo aktu un Būvvaldes nolikuma prasībām.

19. Būvvaldes vadītāju viņa prombūtnes laikā aizvieto Būvvaldes vadītāja vietnieks.

20. Būvvaldes vadītāja vietnieku un darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba būvvaldes vadītājs.

21. Būvvalde nodarbina speciālistus, no kuriem vismaz viens ir arhitekts un viens – būvinspektors. Būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētā profesijā.

22. Darbinieki rīkojas savas kompetences ietvaros saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, darba līguma un amata apraksta nosacījumiem.

23. Būvvaldes darbinieki savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Būvvaldes nolikumu, pilda arī citus Būvvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

24. Ja Būvvaldes darbinieks saņem tiešu uzdevumu no Pašvaldības, darbinieks par to informē Būvvaldes vadītāju.

V. Būvvaldes finansēšanas avoti un kārtība

25. Pašvaldība nodrošina Būvvaldes uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tajā skaitā personāla algas, un nosaka kārtību, kādā Būvvalde tiek finansēta no Pašvaldības budžeta.

26. Visu finanšu darbības aprite tiek organizēta centralizēti Pašvaldībā.

27. Būvvalde finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

VI. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

28. Būvvaldes nolikuma izstrādi nodrošina Būvvaldes vadītājs un to apstiprina ar Pašvaldības lēmumu.

29. Grozījumus Būvvaldes nolikumā var ierosināt Pašvaldības domes priekšsēdētājs vai Būvvaldes vadītājs.

30. Grozījumus nolikumā apstiprina ar Pašvaldības domes lēmumu.

VII. Noslēguma jautājumi

31. Šis nolikums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

32. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu ar Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu “Par Gulbenes novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 8.§) apstiprināto Gulbenes novada būvvaldes nolikumu.