APSTIPRINĀTS

28.12.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 20; 76. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma

20.panta otro daļu un Valsts pārvaldes

iekārtas likuma 28.pantu

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Gulbenes novada  Centrālā pārvalde (turpmāk – Centrālā pārvalde) ir Gulbenes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) izveidota Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāde, kas nodrošina Domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, tās pieņemto lēmumu izpildi, kā arī īsteno normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.
 1. Centrālā pārvalde savā darbībā izmanto Pašvaldības zīmogu, veidlapu, ko apstiprina Pašvaldības izpilddirektors, un atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs. Centrālā pārvalde veidlapās un citos dokumentos lieto nosaukumu – Gulbenes novada pašvaldība.
 1. Centrālā pārvalde rīkojas ar tai piešķirtajiem Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 1. Centrālo pārvaldi un tās struktūrvienības reorganizē un likvidē Dome. Reorganizējot vai likvidējot Centrālo pārvaldi, sastāda Centrālās pārvaldes slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas, tiesību un saistību (tajā skaitā darba tiesisko attiecību) nodošanu citai institūcijai.
 1. Centrālā pārvalde ir reģistrēta kā pastarpinātās pārvaldes iestāde Publisko personu un iestāžu sarakstā. Centrālā pārvalde nav patstāvīgs nodokļu maksātājs un, slēdzot līgumus, lieto Pašvaldības kā nodokļu maksātāja rekvizītus un kontus kredītiestādēs.
 1. Centrālās pārvaldes juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

II. Centrālās pārvaldes kompetence

 1. Centrālajai pārvaldei ir šādi uzdevumi:
  1. nodrošināt Pašvaldību likumā un citos normatīvajos aktos noteikto Pašvaldības funkciju izpildi jomās, kas nav citu Pašvaldības iestāžu kompetencē;
  2. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs;
  3. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par Domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem;
  4. nodrošināt Domes, tās pastāvīgo komiteju un Domes izveidoto komisiju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;
  5. nodrošināt Domes pieņemto lēmumu izpildi;
  6. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi Pašvaldības iepirkumiem;
  7. atbilstoši kompetencei Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka un Pašvaldības izpilddirektora (turpmāk – izpilddirektors) uzdevumā sagatavot atbildes uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
  8. atbilstoši kompetencei Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora uzdevumā sagatavot Domes lēmumu projektus, Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu projektus, Pašvaldības līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus;
  9. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;
  10. nodrošināt centralizētās grāmatvedības funkciju visām Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām;
  11. pārraudzīt Pašvaldības pakalpojumu pārvaldību, kā arī sniegt metodisku atbalstu Pašvaldības iestādēm;
  12. īstenot Pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu efektīvu pārvaldību un attīstību, nodrošināt pieejas tiesības dažādām datu bāzēm un informācijas sistēmām;
  13. nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par Pašvaldības darbību;
  14. īstenot starptautisku sadarbību ar ārvalstu sadarbības partneriem;
  15. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem.
 1. Centrālajai pārvaldei ir šādas tiesības:
  1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības iestādēm, institūcijām un kapitālsabiedrībām, kā arī citām publiskajām personām Centrālās pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;
  2. savas kompetences un budžeta ietvaros slēgt dažāda veida līgumus;
  3. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs;
  4. piedalīties Domes sēdēs;
  5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
 1. Centrālajai pārvaldei ir šādi pienākumi:
  1. nodrošināt šajā nolikumā noteikto uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
  2. izstrādāt Gulbenes novada teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;
  3. izstrādāt Pašvaldības budžetu;
  4. veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, iekasēšanu un piedziņu;
  5. veikt valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansēšanas avotu piesaisti projektu īstenošanai;
  6. atbilstoši apstiprinātajam Pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot Pašvaldības finanšu līdzekļus, apsaimniekot Pašvaldības kustamo mantu un nekustamo īpašumu;
  7. nodrošināt Pašvaldībai piederošo un piekrītošo kustamo mantu un nekustamo īpašumu uzskaiti, racionālu un lietderīgu izmantošanu;
  8. nodrošināt Pašvaldības kustamo mantu un nekustamo īpašumu novērtēšanas un atsavināšanas procesu;
  9. nodrošināt tiesību aktu un līguma projektu izstrādi, izvērtēšanu un saskaņošanu;
  10. sniegt juridisko atbalstu citām Pašvaldības iestādēm, institūcijām un darbiniekiem;
  11. nodrošināt Centrālās pārvaldes darbinieku un Pašvaldības iestāžu vadītāju atlases un novērtēšanas procedūras organizēšanu, kā arī organizatorisku un metodisku atbalstu Pašvaldības iestādēm;
  12. sagatavot tiešās valsts pārvaldes iestādēm informāciju jautājumos, kas saistīti ar Pašvaldības darbību;
  13. sadarboties ar Pašvaldības iestādēm, institūcijām, kapitālsabiedrībām un citām publiskajām personām nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;
  14. nodrošināt Pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības politikas izstrādi, īstenošanu, kā arī organizatorisku un metodisku atbalstu Pašvaldības iestādēm;
  15. nodrošināt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību;
  16. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus atbilstoši Centrālās pārvaldes kompetencei.

III. Centrālās pārvaldes struktūra un darba organizācija

 1. Centrālajai pārvaldei ir šāda struktūra:
  1. Attīstības un iepirkumu nodaļa;
  2. Finanšu nodaļa;
  3. Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs;
  4. Īpašumu pārraudzības nodaļa;
  5. Juridiskā un personālvadības nodaļa;
  6. Kancelejas nodaļa, kuras sastāvā ir struktūrvienība “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”;
  7. atsevišķi speciālisti (vecākais komunikāciju speciālists, mārketinga un komunikācijas vadītājs, Domes priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos).
 1. Centrālās pārvaldes vadītājs ir izpilddirektors. Izpilddirektora prombūtnes laikā Centrālās pārvaldes darbu vada ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu noteikts Centrālās pārvaldes darbinieks. Domes priekšsēdētājam ir tiesības atsevišķiem speciālistiem dot darba uzdevumus, norādījumus un rīkojumus.
 1. Izpilddirektors:
  1. organizē un vada Centrālās pārvaldes darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
  2. pārvalda Centrālās pārvaldes finanšu, personāla un citus resursus;
  3. apstiprina Centrālās pārvaldes darbinieku amatu sarakstu;
  4. Pašvaldības vārdā pieņem darbā un atbrīvo no darba Centrālās pārvaldes darbiniekus, kā arī realizē citus darba devēja pienākumus un tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  5. nosaka Centrālās pārvaldes amatpersonu un darbinieku pienākumus;
  6. dod rīkojumus Centrālās pārvaldes darbiniekiem;
  7. apstiprina Centrālās pārvaldes struktūrvienību nolikumus un izdod citus iekšējos normatīvos dokumentus;
  8. nosaka Centrālās pārvaldes darba laiku;
  9. slēdz privāto tiesību līgumus Centrālās pārvaldes darba nodrošināšanai;
  10. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Centrālo pārvaldi valsts iestādēs un institūcijās, kā arī attiecībās ar privātpersonām;
  11. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.
 1. Centrālās pārvaldes struktūrvienības darbojas uz izpilddirektora apstiprinātu nolikumu pamata, kas detalizēti nosaka to kompetenci.
 1. Centrālās pārvaldes struktūrvienības vada struktūrvienību vadītāji, ar kuriem izpilddirektors slēdz darba līgumus. Struktūrvienības vadītāja prombūtnes laikā struktūrvienības darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu noteikts Centrālās pārvaldes darbinieks.
 1. Mārketinga un komunikācijas vadītājs un vecākais komunikāciju speciālists nodrošina:
  1. iedzīvotāju informēšanu par Pašvaldības darbību;
  2. Gulbenes novada popularizēšanu;
  3. Gulbenes novada informatīvā izdevuma izdošanu;
  4. Pašvaldības tīmekļvietnes www.gulbene.lv satura un sociālo mediju kontu administrēšanu;
  5. Gulbenes novada mārketinga stratēģijas izstrādi un ieviešanu;
  6. Pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm;
  7. Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, Domes deputātu un Centrālās pārvaldes darbinieku ārvalstu komandējumu sagatavošanu un norisi;
  8. Pašvaldības ielūgto ārvalstu delegāciju uzņemšanas organizēšanu;
  9. informatīvo un reprezentācijas materiālu par Gulbenes novadu izgatavošanu.
 1. Domes priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos nodrošina:
  1. Domes priekšsēdētāja konsultēšanu par aktuāliem attīstības, projektu un būvniecības jautājumiem, kas saistīti ar Pašvaldības darbu;
  2. stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanu, sekojot to izpildei un informējot Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektoru par to virzību;
  3. Pašvaldības iestāžu darbinieku konsultēšanu un metodisko vadību par projektu ideju sagatavošanu iekļaušanai Pašvaldības rīcības plānā un investīciju plānā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanu ārvalstu un nacionālo fondu finansējuma piesaistei;
  4. Pašvaldības īstenoto būvniecības projektu uzraudzību to realizācijas gaitā visā Gulbenes novada teritorijā gan Pašvaldības, gan valsts, gan Eiropas Savienības, gan citu fondu finansētiem projektiem;
  5. piedalīšanos dažādās sanāksmēs, darba grupās, būvsapulcēs utt.;
  6. Pašvaldības pārstāvību valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, kas saistītas ar Pašvaldības aktuālajiem attīstības, projektu un būvniecības jautājumiem.

IV. Centrālās pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

 1. Centrālās pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina izpilddirektors, kurš ir atbildīgs par pieņemto pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
 1. Centrālā pārvalde ir Domes priekšsēdētāja pakļautībā. Domes priekšsēdētājs īsteno Centrālās pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli. Domes priekšsēdētājam ir tiesības atcelt Centrālās pārvaldes pieņemtus nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus un rīkojumus, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts citādi.
 1. Centrālās pārvaldes pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē.
 1. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par Centrālās pārvaldes darbu.

V. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija iekšējo normatīvo aktu Nr. GND/22/8-nolik “Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums”.
 1. Šis nolikums stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.