Gulbenes novada domes priekšsēdētāja A.Apinīša ziņojums par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam

Gulbenes novada pašvaldības budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko, sociālo un finansiālo vajadzību sabalansēšanai, teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.

Gulbenes novada ekonomisko attīstību un finansiālo situāciju ietekmē kopīgā valsts attīstība un finanšu resursu sadale teritoriālajā un nozaru griezumā.

Gulbenes novada pašvaldības budžets 2017.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2016.gada 10.decembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.816 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā” un ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumiem Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” un citiem normatīvajiem aktiem.

Gulbenes novada pašvaldības budžets ir dokuments, kurš noformēts, un apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi.

Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžeta prioritātes:

  1. Finansējuma saglabāšana iepriekšējos gados uzņemtajām brīvprātīgajām iniciatīvām;
  2. Minimālās mēneša darba algas nodrošināšana;
  3. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru;
  4. Rūpēties par iedzīvotāju sociālo aizsardzību un labklājību;
  5. Uzlabot esošo inženierbūvju infrastruktūru;
  6. Nodrošināt pašvaldībā īstenoto projektu līdzfinansējumu.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Budžets sastādīts vienam saimnieciskajam gadam, kas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju ir atspoguļota Gulbenes novada domes saistošo noteikumu „Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1., 2., 3.un 4.pielikumā.

Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžeta galvenie rādītāji

Rādītāji Pamatbudžets Speciālais budžets Kopbudžets
Resursi izdevumu segšanai (kopā) 23 481 606 1 288 582 24 770 188
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 230 818 539 311 1 770 129
Ieņēmumi 21 400 499 749 271 22 149 770
Saņemtie aizņēmumi 850 289 0 850 289
Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā) 23 481 606 1 288 582 24 770 188
Izdevumi 22 461 994 1 283 766 23 745 760
Aizņēmumi un līzinga maksājumi 1 019 612 4 816 1 024 428
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 0 0

 

Ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 17.pants nosaka, ka pašvaldības šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, saņems 80 procentus no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, bet valsts budžets – 20 procentus. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 2017.gadā palikusi nemainīga - 23 procenti, nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums samazināts no 75 euro uz 60 euro, ar 2017.gada 1.janvāri mainījusies minimālā alga no 370 euro uz 380 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa, salīdzinot ar pagājušā gada sākotnējo budžetu, palielinājusies par 768 714 euro jeb par 8,16 procentiem. Nodokļa īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos ir 47,6 procenti – 10 187 817 euro.  

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un būvēm, mājokli īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos ir 5,5 procenti jeb 1 180 145 euro. Ņemot vērā faktisko nekustamā īpašuma nodokļa izpildi 2016.gadā, kopējā nekustamā īpašuma nodokļa prognoze noteikta lielāka nekā aprēķinātā nodokļa bāze, kas ņemta vērā pie aprēķiniem nosakot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nepieciešamību.

2016.gada 26.maijā Gulbenes novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā”, kas nosaka nodokļa atvieglojumus noteiktajos apmēros taksācijas gadam noteiktām nodokļu maksātāju kategorijām.

Azartspēļu nodoklis plānots iepriekšējā gadā saņemtā nodokļa ieņēmumu apmērā un sastāda 56 070 euro.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars budžeta ieņēmumu daļā ir neliels – 0,8 procenti no kopējiem ieņēmumiem jeb 163 320 euro. Šajā ieņēmumu sadaļā uzskaita – pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts nodevas, pašvaldību nodevas, soda naudas, ieņēmumus no Gulbenes novada būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem un ieņēmumus no pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sastāda 17,1 procentu no kopējiem ieņēmumiem. Atbilstoši 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.816 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā” no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2017.gadā plānots saņemt izlīdzināto ieņēmumu dotāciju – 3 668 992 euro. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana aprēķins veikts atbilstoši “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam” un pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins nodrošina sabalansētu un līdzsvarotu resursu pieejamību visām pašvaldībām.

2017.gada dotācija no finanšu izlīdzināšanas kopā ar finanšu izlīdzināšanas dotācijas nesadalīto atlikumu samazinājusies par 26 435 euro pret 2016.gada sākotnējo plānu, ko sastādīja dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda un finanšu izlīdzināšanas dotācijas nesadalītais atlikums.

Ieņēmumi no valsts budžeta – īpatsvars ir 19,6 procenti jeb 4 188 748 euro. Lielākie ieņēmumi plānoti pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (8 mēnešiem) – 2 000 128 euro, pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem – 721 567 euro. 2016.gada 1.septembrī stājās spēkā jauni pedagogu darba samaksas noteikumi, nosakot pedagogiem zemāko mēneša darba algas likmi 680 euro iepriekšējo 420 euro vietā, kā arī pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei 30 darba stundas nedēļā iepriekš noteiktās 21 stundas vietā, savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem - 40 darba stundu nedēļā iepriekš noteikto 30 stundu vietā.

Ieņēmumi no citām pašvaldībām – plānots saņemt ieņēmumus no pašvaldībām, veicot savstarpējos norēķinus par Gulbenes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem audzēkņiem, par summu 220 000 euro.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem sastāda 1 659 193 euro jeb 7,8 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie ieņēmumi plānoti no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 476 313 euro, ieņēmumi no pašvaldības īpašumā esošo telpu, zemes, infrastruktūras nomas – 341 650 euro. Šajā sadaļā plānoti ieņēmumi, pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem, par maksas pakalpojumiem, kurus sniedz Gulbenes novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības.

Saņemtie aizņēmumi tiek plānoti 850 289 euro apmērā, kas paredzēti pašvaldības infrastruktūras attīstībai. Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ELFLA projektu “Ceļu posma Silalauzas – Kalniņi pārbūve”, “Ceļa posma Priednieki – Āboliņi – Staubernieki pārbūve”, “Ceļa posma Mulcupes – Grimnauži” īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu 118 618 euro. Tehnisko projektu izstrādei Gulbenes pašvaldības ēku pārbūvei un pielāgošanai pašvaldības funkciju izpildei plānots ņemt aizņēmumus 87 240 euro apmērā, 149 558 euro - jumta seguma nesošo konstrukciju nomaiņai un jumta pārbūvei ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē. Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un datortehnikas iegādei plānots ņemt aizņēmumu 140 894 euro apmērā, Lizuma vidusskolas telpu grupas pārbūvei pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai - 115 314 euro, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes ventilācijas sistēmas pārbūvei – 16 450 euro. 2017.gada budžetā plānots ņemt aizņēmumus apkures sistēmu sakārtošanai pašvaldības īpašumos.

Līdzekļu atlikums Gulbenes novada pašvaldības un iestāžu kontos un kasēs uz 2017.gada 1.janvāri bija 1 230 818 EUR.

grafiks

1.att. Gulbenes novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadam, (%)

Izdevumi

2017.gada plānotie pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek novirzīti likumā “Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpildei. Kopējie 2017.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 22 461 994 euro. Izdevumi sadalīti atbilstoši funkcionālajām kategorijām un budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ir ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un plānotie finanšu resursi sabalansēti, lai nodrošinātu no pašvaldības budžeta finansēto institūciju – iestāžu un to struktūrvienību darbību, uzturētu infrastruktūru un plānotu tās attīstību, realizējot ES projektus.

Vispārējo valdības dienestu izdevumos, kas sastāda 2 321 254 euro jeb 10,3 procenti no kopējiem izdevumiem, ko veido izdevumi atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, 15 deputātiem, komisiju locekļiem, domes administrācijas darbiniekiem, pilsētas pārvaldes un 13 pagastu pārvalžu darbiniekiem, pakalpojumu, saimniecisko un kapitālo izdevumu apmaksai. Šajā sadaļā ietverti arī izdevumi pašvaldību vēlēšanām 39 200 euro, aizdevumu procentu samaksai 44 704 euro apmērā, 10 000 euro izdevumiem neparedzētajiem gadījumiem. paredzēti.

Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi plānoti 0,7 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem jeb 158 550 euro. Gulbenes novada pašvaldības policijai ir plānots finansējums 8 darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, uzturēšanas izdevumiem, nodrošinot sabiedrisko kārtību pašvaldības autonomo funkciju izpildē.

Ekonomiskās darbības izdevumi plānoti 3,3 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, kas sastāda 749 980 euro. Šajā sadaļā plānotie izdevumi 166 020 euro apmērā paredzēti lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” četru lauku ceļu pārbūvei, projektam „Gulbenes pilsētas Baložu tranzīta ielas posma pārbūve” 13 674 euro apmērā, Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” plānoti izdevumi 175 599 euro, Stāmerienas pils uzturēšanai 15 256 euro.

Vides aizsardzības izdevumi 157 924 euro apmērā plānoti pārvalžu notekūdeņu apsaimniekošanai.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3 251 578 euro jeb 14,5 procenti no kopējiem izdevumiem, kas ir par 332 822 euro vairāk kā 2016.gadā. Izdevumu pieaugums saistīts ar minimālās algas paaugstināšanos, kas būtiski ietekmē pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbiniekiem noteiktās mēnešalgas, kā arī šajā sadaļā plānoti izdevumi īpašumu un infrastruktūras sakārtošanai, kam finansējums plānots no īpašumu atsavināšanas 163 100 euro apmērā. Šajā izdevumu sadaļā paredzēti izdevumi – ielu apgaismošanai, ūdensapgādei, siltumapgādei, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un uzturēšanai, kā arī 100 000 euro plānoti apkures sistēmu sakārtošanai pašvaldības īpašumos, kam plānots ņemt prioritāro aizņēmumu Valsts kasē. Šajā budžeta sadaļā atšķirībā no 2016.gada budžeta plānoti izdevumi daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu atbalstam – 12 750 euro apmērā.

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novada pašvaldībā plānots izlietot 188 578 euro jeb 0,8 procenti no kopējiem izdevumiem, šajā sadaļā plānoti izdevumi pagastu pārvalžu feldšeru – vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai un projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” izdevumu segšanai – 88 388 euro apmērā.

Atpūtas un kultūras izdevumi plānoti 12,4 procenti no kopējiem izdevumiem jeb 2 782 196 euro.

Gulbenes novada pašvaldības sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu organizēšanai, izdevumi sportistu un sporta pasākumu atbalstam, apbalvošanai par sasniegumiem sportā, izglītībā un kultūrā plānoti 543 218 euro.

Gulbenes novada muzeju darbības nodrošināšanai paredzēti 284 355 euro.

Gulbenes novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai paredzēti 745 911 euro.

13 kultūras/ tautas namu, divu brīvā laika pavadīšanas centru un Gulbenes kultūras centra uzturēšanai, kultūras/ tautas namu vadītāju un darbinieku, Gulbenes novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksai un pasākumu organizēšanai plānoti 1 014 526 euro.

2017.gadā Gulbenes novada pašvaldības budžetā pasākumam - Novadnieku diena 2017 „Gulbenes novads. Saknes. Piederība” plānoti 68 500 euro.

Izglītības izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā nemainīgi ir lielākais – 47,2 procenti no kopējiem izdevumiem jeb 10 596 135 euro.

Gulbenes novada astoņas pirmsskolas izglītības iestādes pēc datiem uz 2017.gada 1.janvāri apmeklē 778 bērni. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai kopumā no pašvaldības budžeta plānots izlietot 2 460 845 euro jeb 11% no kopējiem izdevumiem. 2017.gadā plānoti izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās izglītības vecuma audzēkņu un trūcīgo audzēkņu brīvpusdienu nodrošināšanai, kā arī atvieglojumi pusdienu izdevumu segšanai bērniem no daudzbērnu ģimenēm un bērniem invalīdiem, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija sasitošajiem noteikumiem Nr.17 (protokols Nr.11, 7.§. ) “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.

15 vispārizglītojošajās skolās Gulbenes novada pašvaldībā skolēnu un pirmsskolas grupu audzēkņu skaits pēc datiem uz 2017.gada 1.janvāri - 2 268. Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai kopumā no pašvaldības budžeta plānots izlietot 5 298 526 euro jeb 23,6 % no kopējiem izdevumiem. Tāpat kā 2016.gadā, pirmo četru klašu skolēniem pusdienu izdevumi tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem un Gulbenes novada pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 9.klasei, vidējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes skolēniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī ārpus Gulbenes novada esošo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās profesionālās izglītības programmā, kuru nepiedāvā Gulbenes novadā esošās profesionālās izglītības iestādes.

Precīzākai skolu apmeklējuma uzskaitei Gulbenes novada pašvaldības budžetā plānoti 9 630 euro elektronisko karšu ieviešanai Gulbenes vidusskolā un Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā.

Sakarā ar pašvaldības pamatskolu reorganizāciju par sākumskolām 2017.gadā, budžetā plānots finansējums darbinieku atlaišanas pabalstiem 33 433 euro.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti finanšu līdzekļi 865 304 euro apmērā darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iestāžu uzturēšanas izdevumiem. Kopējais audzēkņu skaits Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs pēc datiem uz 2016.gada 1. janvāri – 998.

Šajā budžeta sadaļā būtiski pieauguši izdevumi atlīdzībai – 327 673 euro apmērā, kas saistīts ar jaunajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem, kā arī 2016.gada 29.decembra Gulbenes novada domes lēmumu (protokols Nr.17, 42.§) “Par Gulbenes novada pašvaldības dibināto un finansēto vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta”.

Saskaņā ar 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem 260 000 euro apmērā. Lielākie izdevumi savstarpējiem norēķiniem plānoti ar Jaunpiebalgas novadu (aptuveni 65 000 euro) un Rīgas pašvaldību (aptuveni 23 000 euro).

Gulbenes novadā darbojas vairāki jauniešu centri - Lejasciema pagastā jauniešu centrs „Pulss”, Rankas pagastā jauniešu centrs „B.U.M.S”, Gulbenes pilsētā jauniešu centrs „Bāze”. Jaunatnes darbam, aktivitātēm un jauniešu projektu realizācijai Gulbenes pašvaldības budžetā 2016.gadā plānoti izdevumi 369 389 euro.

Sociālajai aizsardzībai plānoti 2 255 799 euro jeb 10 procenti no kopējiem izdevumiem, kas ir par 267 327 euro vairāk kā 2016.gadā, kas saistīts ar minimālās algas pieaugumu, kā arī ar sociālā aprūpes centra “Siltais” struktūrvienības “Dzērves” izveidi, kuras darbības nodrošināšanai 2017.gada budžetā plānoti 193 022 euro.

Gulbenes novada pašvaldības pabalsti 2017.gada budžetā plānoti 392 853 euro apmērā un tie paredzēti garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstam, pabalstam bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanas periodā, pabalsts audžuģimenēm, apbedīšanas pabalsts, bērna sagatavošanai skolai, vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu un vienreizējs pabalsts personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai, pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai.

Gulbenes novada pašvaldības budžetā 2017.gadā plānoti pašvaldības materiālās un sociālās palīdzības pabalsti dažādām iedzīvotāju kategorijām – materiālā palīdzība 80 un vairāk gadu sasniegušajām personām jubilejās, politiski represētajām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām, pabalsti pieciem bijušajiem pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājiem vai viņu vietniekiem.

2017.gadā darbu uzsāka Gulbenes novada bāriņtiesa, tās uzturēšanai un darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānoti izdevumi 208 361 euro apmērā.

Pārējie izdevumi sociālās aizsardzības jomā paredzēti Gulbenes novada Sociālā dienesta, ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu – Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais”, tā struktūrvienības “Dzērves”, Tirzas sociālās aprūpes centra „Tirza”, Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes, sociālo māju darbības nodrošināšanai, kā arī invalīdu asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 55 000 euro apmērā, kas ir valsts budžeta mērķdotācija.

Gulbenes novada pašvaldības budžetā 2017.gadā plānoti Gulbenes novada iedzīvotāju uzturēšanās izdevumi citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs – 121 000 euro apmērā.

grafiks

2.att. Gulbenes novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2017.gadam, (%)

Saskaņā ar 128 noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un to atmaksas grafikiem, 2017.gadā paredzēti 1 019 612 euro aizdevumu pamatsummu atmaksai.

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālo budžetu veido ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un dotācija no autoceļu (ielu) fonda. Dabas resursu nodokļa sadale pa pārvaldēm noteikta 2014.gada domes sēdes Nr.24, 16.§ “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”, ko 2017.gadā plānots mainīt, nenosakot ieņēmumu no dabas resursu nodokļa procentuālu sadalīju pa novada administratīvajām teritorijām, bet nosakot speciālā budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanu pēc pārvaldes pieprasījuma, ko izvērtēs vides aizsardzības jautājumu komisija. Autoceļu (ielu) uzturēšanai finanšu līdzekļu sadali pa pārvaldēm veic autoceļu (ielu) fonda komisija.

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados paredzēts turpināt Gulbenes novada infrastruktūras attīstību, nesamazinot sociālās un izglītības jomu nozīmīgumu. Plānots darbs pie izglītības iestāžu tīkla optimizācijas, komunālo saimniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sakārtošanas. 2017.gada budžeta ieņēmumi ir nepietiekamie kapitālieguldījumiem un infrastruktūras straujākai attīstībai. Lai nodrošinātu novada attīstību, nepieciešams sagatavot konkurētspējīgus projektus ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.