29.03.2018. Gulbenes novada domes sēde apstiprināti noteikumi “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība”.

Tie nosaka:

  • kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Gulbenes novada domes, tās izveidoto iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi;
  • sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību.