APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2009. gada 28. decembra sēdē (prot. Nr.17, 16.§),

saistošie noteikumi Nr.24.

Saistošie noteikumi

Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi  2009. - 2021. gads

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  21.panta pirmās daļas  16.punktu, 43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,  likuma "Teritorijas

plānošanas likums" 6. panta sesto daļu un  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 6.oktobra noteikumu Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. punktu.

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Gulbenes novada Druvienas pagastā ir nekustamais īpašums( ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem:

1.1. Teritorijas plānojuma III sējumu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”- 81 lapas.;

1.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu – kartēm:

Kartes numurs

Kartes nosaukums

Lapu skaits

1.karte

“Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam, Druvienas pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte “mērogā 1:10000

1

2.karte

„ Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Teritorijas esošās izmantošanas karte” mērogā 1:10000

1

3.karte

„ Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte” mērogā 1:10000

1

4.karte

„ Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Druvienas ciema teritorijas esošās izmantošanas karte” mērogā 1:2000 ar mēroga noteiktību 1: 10000

1

5.karte

„ Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Druvienas ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte” mērogā 1: 2000 ar mēroga noteiktību 1: 10000;

1

2. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".