Apstiprināts

2009. gada 26. novembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.16, 45.§)

Grozījumi

2012.gada 27.decembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.21, 44.§)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) ir Gulbenes novada domes administratīva struktūrvienība, kas nodrošina Gulbenes novada iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrāciju Gulbenes novada teritorijā. Juridiskā adrese –O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes novads.

1.2. Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar Gulbenes novada administratīvo teritoriju.

1.3. Dzimtsarakstu nodaļas darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, atjaunotā LR Civillikuma 1.daļa Ģimenes tiesības, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums, kā arī citi ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju saistītie normatīvie akti. Nodaļas darbību nosaka Gulbenes novada domes lēmumi, rīkojumi un šis Nolikums.

1.4. Dzimtsarakstu nodaļas uzraudzību un metodisko vadību veic LR Tieslietu ministrs ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību. Dzimtsarakstu nodaļas finansiālo un saimniecisko darbību nodrošina un kontrolē Gulbenes novada dome.

1.5. Dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un nodaļas pilnu nosaukumu – Latvijas Republika Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa.

1.6. Dzimtsarakstu nodaļa savas funkcijas un uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar Gulbenes novada domi, valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

2. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence

2.1. Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana saskaņā ar likumdošanas noteiktajām normām.

2.2. Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

2.2.1. reģistrē dzimšanas faktus;

2.2.2. reģistrē miršanas faktus;

2.2.3. reģistrē laulības;

2.2.4. reģistrē baznīcā noslēgtās laulības;

2.2.5. kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšanas un labošanas un atjaunošanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, un sniedz atzinumus;

2.2.6. pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;

2.2.7. sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;

2.2.8. atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un labo civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu;

2.2.9. glabā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu no 1910.g. līdz šodienai, pagastu 1922.g. – 1993.g. fondu, un nodrošina arhīva fonda dokumentu uzskaiti (arī datorizētu), reģistru datorizdruku iesiešanu un izmantošanu;

2.2.10. (izslēgts);

2.2.11. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas atkārtotas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;

2.2.12. izsniedz civilstāvokļa reģistru ierakstu kopijas pēc tiesu, izmeklēšanas iestāžu un citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma;

2.2.13. vienu reizi desmit dienās nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai mirušo personu personu apliecinošos dokumentus, vienu reizi mēnesī nodod Nacionālajam veselības dienestam dokumentus, kas apliecina miršanas faktus;

2.2.14. sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem;

2.2.15. (izslēgts);

2.2.16. divas reizes gadā – janvārī un jūlijā sniedz pārskatus Dzimtsarakstu departamentam par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem;

2.2.17. (izslēgts);

2.2.18.iepazīstina fiziskas un juridiskas personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem.;

2.2.19. organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;

2.2.20. organizē Kūmu svētkus un svinīgas laulību jubileju atzīmēšanas ceremonijas;

2.2.21. organizē Dzimtsarakstu nodaļas saimnieciskos darbus, telpu labiekārtošanu, veic ieņēmumu uzskaiti un iemaksas Domes budžetā.

2.3. Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:

2.3.1. pastāvīgi lemt par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;

2.3.2. pieprasīt un saņemt no citām dzimtsarakstu nodaļām reģistru ierakstu norakstus;

2.3.3. pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, no valsts pārvaldes un domes institūcijām

2.3.4.pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju;

2.3.5. iesniegt priekšlikumus novada domei par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir Dzimtsarakstu nodaļas kompetencē;

2.3.6. izmantot piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka resursus, nodrošinot Dzimtsarakstu nodaļai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;

2.3.7. atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam, iekasēt valsts nodevu.

3. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija

3.1. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki:

3.1.1. vadītājs,
3.1.2. vadītāja vietnieks,
3.1.3. apkopējs

3.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju amatā ieceļ novada dome pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir administratīvi pakļauts Domes priekšsēdētājam, bet funkcionāli – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

3.3. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs:

3.3.1. plāno, organizē un vada Dzimtsarakstu nodaļas darbu un atbild par Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu izpildi;

3.3.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dzimtsarakstu nodaļu administratīvajās iestādēs, tiesā, attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām;

3.3.3.slēdz darba līgumus, noteikt nodaļas darbinieku atbildības apmēru, izstrādāt un apstiprināt katra darbinieka amata aprakstu un darba pienākumus, savas kompetences robežās izdot nodaļas iekšējos rīkojumus un dot norādījumus;

3.3.4. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kārto iekšējo lietvedību, nodrošina ienākošo dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, apstrādi un dokumentu savlaicīgu izskatīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

3.3.5. nodrošina iekšējās kārtības, Darba likuma, darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un nodaļas funkciju veikšanai nodotā materiālo vērtību saglabāšanu;

3.3.6. veic citus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos, novada domes lēmumos, rīkojumos un šajā Nolikumā.

3.4 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda vadītāja norīkots Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks. Vietnieks veic arī citus pienākumus, kas noteikti šī nolikuma 1.un 2.pielikumā.

3.5. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki ir atbildīgi par viņiem uzdoto pienākumu un uzdevumu godprātīgu, savlaicīgu izpildi un darbības atbilstību spēkā esošajiem likumdošanas normatīvajiem aktiem, kā arī par pienākumu izpildes gaitā iegūto fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām.

4. Dzimtsarakstu nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšana

4.1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja nepamatotu atteikšanos reģistrēt civilstāvokļa aktu vai labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko rīcību var pārsūdzēt Gulbenes novada domes izpilddirektoram.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Dzimtsarakstu nodaļa atbild par šajā nolikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildi.

5.2. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem novada dome, saskaņojot to ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.


1.pielikums pie Gulbenes novada

dzimtsarakstu nodaļas nolikuma

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka

darba pienākumi

1. Darbā ievērot LR Satversmi, atjaunotā LR Civillikuma 1.daļa Ģimenes tiesības, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, kā arī citus ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju saistītus normatīvo aktus un Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikuma prasības.

2. Apgūt un pilnveidot zināšanas ar dzimtsarakstu programmu DZIMTS un CARIS darbam tiešsaistē ar PMLP Iedzīvotāju reģistru. Vajadzības gadījumā veikt dzimšanas, miršanas un laulību reģistrācijas.

3. Normatīvos aktos noteiktajā kārtībā nodot mirušo personu personu apliecinošos dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai.

4. Piedalīties svinīgo laulības ceremoniju, Kūmu svētku un ģimeņu tradīciju pasākumu organizēšanā.

5. Pieņemt apmeklētājus un pēc pieprasījuma izsniegt atkārtotas apliecības, izrakstus no reģistriem un izziņas.

6. Veikt saraksti ar iedzīvotājiem, dzimtsarakstu nodaļām un citām iestādēm, sagatavot pieprasītos dokumentus un nosūtīt dzimtsarakstu nodaļām pēc personu dzīvesvietas.

7. Izdarīt atzīmes laulības reģistros par laulību šķiršanu.

8. Gada sākumā veikt Gulbenes pilsētā un novada pagastos iepriekšējā gadā reģistrēto civilstāvokļa aktu reģistru alfabētisko sarakstu izveidi.

9. Reizi gadā apsekot un salabot bojātās arhīva grāmatas.

10. Atbildēt par pasta sūtījumiem.

11. Konsultēt iedzīvotājus ģimenes tiesību jautājumos.

12. Nodaļas vadītāja atvaļinājuma un cita veida prombūtnes laikā veikt nodaļas vadītāja pienākumus, atbildēt par nodaļas darbu, parakstīt stingrās uzskaites veidlapas un izrakstus no reģistriem.

13. Pārējā darba laikā strādāt pie datu ievades arhīva informācijas sistēmā.

14. (izslēgts).

15. Regulāri sekot normatīvajos aktos izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistrācijā, piedalīties kvalifikācijas celšanas kursos un semināros, apgūt citu pilsētu un novadu nodaļu darba pieredzi.