APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2010. gada 23. septembra sēdē (prot. Nr.14, 11.§),

saistošie noteikumi Nr.20.

Saistošie noteikumi

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi  2010. - 2022. gads

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas  16.punktu, 43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,  "Teritorijas plānošanas likums" 6. panta sesto daļu un  Ministru kabineta 2009. gada 6.oktobra noteikumu Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas  plānošanas noteikumi” 47. punktu.

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Gulbenes novada Gulbenes pilsētā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem CD formātā:

1.1. Teritorijas plānojuma III sējumu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”- 168 lapas;

1.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu – kartēm:

Kartes numurs

Kartes nosaukums

Lapu skaits

1.karte

“Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam, Gulbenes pilsētas teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte “mērogā 1: 5000

1

2.karte

„ Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam Teritorijas esošās izmantošanas karte” mērogā 1:5000

1

3.karte

„ Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte” mērogā 1:5000

1

2. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".