Gulbenes novada integrētās attīstības programmu 2011.-2017. gadam veido 4 sējumi:

Vidzemes plānošanas reģions par novada attīstības programmu ir sniedzis pozitīvu vērtējumu:

 Pārskati  un lēmumi par integrētās attīstības programmas ieviešanas gaitu

Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam tika izstrādāta saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumiem „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī" (2010), kā arī ievērojot gan augstāka līmeņa plānošanas dokumentu pamatnostādnes, gan zemāka līmeņa plānošanas dokumentus, nodrošinot valsts un reģiona politikas īstenošanu, kā arī ievērojot novada teritoriālo struktūrvienību – pārvalžu intereses attīstības nodrošināšanā.

Gulbenes novada dome 2014.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu „Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna aktualizēšanu", lai veiktu tajā iekļauto uzdevumu un aktivitāšu izvērtējumu, precizējot atbildīgos izpildītājus un izpildes termiņus.