Investīciju plāna apstiprināšana

 

 apstiprināts 2013.gada 24.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (Nr.2, 17.§).

Operatīvais ziņojums par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2013.gadā

Apstiprināts 2014.gada 23.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.2, 26.§)

 

            2011.gada 25.augustā tika apstiprināta Gulbenes novada integrētās attīstības programma 2011. - 2017.gadam, kas ietver tās īstenošanas uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru katru gadu tiek gatavots operatīvais ziņojums par Investīciju plāna īstenošanu un nepieciešamajām korekcijām nākošā gada investīciju plānā. 2011.gada 29.decembra domes sēdē tika apstiprināts pirmais operatīvais ziņojums par Investīciju plāna izpildi 2011.gadā un 2012.gada 31.janvārī apstiprināts precizētais Investīciju plāns 2012.-2013.gadam.

2013.gada 24.janvārī apstiprināts Gulbenes novada investīciju plāns 2013.-2015.gadam.

            Gulbenes novada investīciju plānā iekļautie projekti vērsti pamatā uz sociālās un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu un pilnveidošanu, kā arī cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanu.

            2013.gadā turpinājās   11 agrākos gados iesāktu projektu realizācija, t.sk. Blaumaņa ielas rekonstrukcija 2 050 000 Ls vērtībā, ārējais finansējums 1 598 795 Ls, ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Gaujasrēveļos, Ozolkalnā un Galgauskā 902 776 Ls vērtībā, ārējais finansējums 632 782 Ls. Uzsākta 40 jaunu projektu realizācija 7 593 686 Ls vērtībā, piesaistot ārējo finansējumu 5 882 034 Ls vērtībā, t.sk. uzsākta 11 ūdenssaimniecības projektu realizācija 3 022 594 Ls vērtībā, piesaistot ārējo finansējumu 2 339 693 Ls vērtībā, uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija 1 405 664 Ls vērtībā, piesaistot ārējo finansējumu 1 236 984 Ls, ģimnāzijas piebūves pabeigšana un Miera ielas rekonstrukcija 1 735 016 Ls vērtībā, piesaistot ārējo finansējumu 1 303 037 Ls.

            2013.gadā pabeigta 23 projektu realizācija 1 134 384 kopsummā, t.sk. ārējais līdzfinansējums 379 105 Ls, pašvaldības ieguldījums 755 279 Ls, 7 projekti ir izstrādes stadijā, citi projekti, kas bija plānoti 2013.gadā, nav uzsākti ārējā finansējuma trūkuma dēļ.

            2013.gadā kopumā aktivitātes veiktas 74 projektu realizācijā, t.sk. 8 realizēti pilnībā vai daļēji, nepiesaistot ārējo finansējumu.

            1.prioritāte „Cilvēkresursu attīstība”

            2013.gadā turpinājās 4 projekti

 1. Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems, INFROM (Gulbenes novada dome piedalās projektā kā asociētais partneris bez līdzfinansējuma).
 2. Lejasciema PII „Kamenīte” energoefektivitātes paaugstināšana un virtuves bloka rekonstrukcija, iekārtu nomaiņa (veikts daļēji saimnieciskā kārtā)
 3. Lejasciema vidusskolas virtuves bloka rekonstrukcija (veikts daļēji saimnieciskā kārtā),
 4. Litenes pamatskolas telpu renovācija (veikts daļēji saimnieciskā kārtā).

            2013.gadā uzsākti 15 jauni projekti - 2 843 220 Ls:

 1. Projekts „Developing Confident Global Learning Communities (Globālās izglītības sabiedrības veidošana) – 185750 Ls,
 2. Grundtvig daudzpusējā partnerība ”Senior Pass” – 24072 Ls,
 3. Gulbenes pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" kapacitātes paaugstināšana" – 250000 Ls,
 4. Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana – 1735016 Ls,
 5. Eiropas brīvprātīgā darba projekts novada iestādēm “Skaties plašāk!” – 10650 Ls,
 6. Eiropas brīvprātīgā darba projekts "New Level" - 10650,
 7. Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” – 16445 Ls,
 8. Profesionālā izglītība un apmācība dabiskās vides teritorijas saglabāšanai caur tūrisma un atpūtas iespējām – 185000 Ls,
 9. Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" energoefektivitātes uzlabošana – 209742 Ls,
 10. Fast Forward LV- 8701 Ls,
 11. Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana – 185661 Ls,
 12. Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā – 8470 Ls,
 13. Interaktīvs apmācību - meistarklases kurss skolu un pagastu teātra kolektīvu vadītājiem profesionālajai pilnveidei un sadarbības veicināšanai – 960 Ls
 14. Fotogrāfiju un atmiņu stāsti – 800 Ls,
 15. K.Valdemāra pamatskolas fasādes renovācija (uzsākts saimnieciskā kārtā 3500 Ls).

                       2013.gadā pabeigta 14 projektu realizācija – 625 039 Ls:

 1. Eiropas brīvprātīgā darba projekts „2 vienā” – 11154 Ls,
 2. Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai-1616 Ls,
 3. Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Dubultefekts”- 11881 Ls,
 4. Sociālā aprūpes nama ierīkošana Līgo – būvniecība veikta 283967 Ls vērtībā,
 5. Dienesta viesnīcas (internāta) izveide Gulbenes pilsētā, rekonstruējot ēku Līkajā ielā 19a – 68536 Ls,
 6. Lizuma vidusskolas ēkas renovācija – 189166 Ls,
 7. Musical Chorus 2 - Shall wedance? – 12563 Ls,
 8. JC "Bāze" - jauniešu iniciatīvas projekts "Brīvais mikrofons!" – 2832 Ls
 9. Sociālo pakalpojumu dažādošana Litenes pagastā – 6195 Ls,
 10. Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra izveide Litenes pagastā – 5951 Ls,
 11. Sadzīves pakalpojumu centrs "Možums" – 7949 Ls,
 12. Slēpošanas inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai Gulbenes vidusskolā – 2980 Ls,
 13. Sporta inventāra iegāde Gulbīša vidusskolā – 1128 Ls.
 14. Elektroinstalācijas nomaiņa Kr. Valdemāra pamatskolā – 19121 Ls (veikts saimnieciskā kārtā)

           No 13 pabeigtajiem projektiem 6 ir iepriekšējos gados uzsāktie projekti, 7 uzsākti 2013.gadā. Projekti realizēti 605918 Ls kopsummā, ārējais finansējums piesaistīts 51920 Ls apmērā, t.sk. valsts finansējums 2054 Ls sporta inventāra iegādei. Sakarā ar to, ka nebija iespējams piesaistīt ārējo finansējumu, lielākie infrastruktūras sakārtošanas projekti „Sociālā aprūpes nama ierīkošana Līgo”, „Lizuma vidusskolas ēkas renovācija” un „ Dienesta viesnīcas izveide Gulbenes pilsētā, rekonstruējot ēku Līkajā ielā 19A” veikti par pašvaldības līdzekļiem, ņemot kredītu Valsts kasē. Mēbeļu iegādi dienesta viesnīcas izveidei sponsorē Rotari klubs.

2.prioritāte „Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide”

2013.gadā turpinājās 6 projektu realizācija:

 1. Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē,
 2. Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Rankas pagasta Gaujasrēveļos, Beļavas pagasta Ozolkalnā, Galgauskas pagasta Galgauskā.
 3. Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve, jauni artēziskie urbumi Lejasciema pagasta Sinolē (veikts daļēji saimnieciskā kārtā),
 4. Ielu apgaismojuma uzlabošana Gulbenē (veikts daļēji saimnieciskā kārtā)

           

            2013.gadā uzsākti 15 jauni projekti – 4476374 Ls vērtībā:

 1. Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā – 1405664 Ls,
 2. Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Rankas pagasta Rēveļos, Beļavas pagasta Beļavā, Daukstu pagasta Staros, Stradu pagasta Strados, Jaungulbenes pagasta Jaungulbenē un Gulbītī, Tirzas pagasta Tirzā, Lizuma pagasta Lizumā, Druvienas pagasta Druvienā, Litenes pagasta Litenē un Lejasciemā II kārta (11 projekti) – 3022594 Ls,
 3. Meliorācijas sistēmas atjaunošana Jaungulbenes pagastā – 41188 Ls,
 4. Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana – 3298 Ls,
 5. Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā – 3630 Ls.

            2013.gadā pabeigta 6 projektu realizācija - 493341 Ls:

 1. Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Lejasciema pagastā Lejasciemā (I kārta) – 453839 Ls,
 2. Nature Nuture – 10376 Ls,
 3. Litenes pagasta kapu teritorijas labiekārtošana – 6943 Ls,
 4. Pašvaldības ceļa Kalēji – Taures koka tilta rekonstrukcija – 12000 Ls,
 5. Sadarbības projekts ar Baltkrieviju „Struve unites through the centuries” – 2183 Ls,
 6. Litenes pagasta katlu mājas jumta nomaiņa – 8000 Ls ( veikts saimnieciskā kārtā)

            Ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārta Lejascienā realizēta, piesaistot ārējo finansējumu 298284 Ls apmērā, kas veido 65.7 % no projekta kopsummas. Senioru brīvprātīgā darba projekts „Nature Nuture” realizēts ar 100 % ārējo finansējumu. Koka tilta rekonstrukcija Lizuma pagastā veikta par pašvaldības Ceļu fonda līdzekļiem. Paveikta lielākā daļa darbu Blaumaņa ielas rekonstrukcijā, iela atklāta satiksmei. Uzsākta Ozolu un Miera ielas rekonstrukcija. Iepirkuma rezultātā ieekonomētie līdzekļi tiks novirzīti Robežu, Zvaigžņu ielas un stāvlaukuma rekonstrukcijai pie dzelzceļa stacijas.

                        3.prioritāte „Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte”

            2013.gadā turpinājās 1 projekta realizācija

 1. Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability (CHARTS) (Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionā),

            2013.gadā uzsākti 10 jauni projekti - 274092 Ls:

 1. Regeneration of parks as integral parts of historical heritage (Parku kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamas sastāvdaļas atjaunošana) - Green Heritage – 34929 Ls,
 2. Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana – 110816 Ls,
 3. Publiski pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā – 3200 Ls,
 4. Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām – 8364 Ls,
 5. Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde – 3372 Ls,
 6. Vecgulbenes muižas klēts - lauku mantojuma glabātāja – 90 543 Ls,
 7. Druvienas Amatu centra materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveide 1300 Ls,
 8. Latvijas amatierteātru režisori tiekas Vidzemē – 700 Ls,
 9. Ozolkalna sociālās mājas „Blomīte” rekonstrukcija (veikta saimnieciskā kārtā daļēji – 18935 Ls).
 10. Elektrības jaudas palielināšana Tirzas brīvdabas estrādei (veikta saimnieciskā kārtā daļēji – 1933 Ls).

            2013.gadā pabeigta 3 projektu realizācija – 16004 Ls :

 1. Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas veicināšanā – 5706 Ls,
 2. Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem – 8773 Ls,
 3. Caur meistara rokām laiks skan – 1525 Ls.

            Realizēti projekti 16004 Ls vērtībā, piesaistot ārējo finansējumu 12269 Ls apmērā. 2013.gadā nav pabeigti lieli infrastruktūras sakārtošanas projekti, saimnieciskā kārtā paveikta lielākā daļa darbu bijušajā Ozolkalna pamatskolā, pielāgojot telpas sociālajiem kopmītnes tipa dzīvokļiem sociālajā mājā „Blomīte”. Darbu pabeigšanai nepieciešami vēl aptuveni 7000 Ls.  

            2014.gadā jāturpina iepriekšējos gados iesāktie projekti, galveno uzmanību pievēršot ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācijai, pašvaldības ceļu rekonstrukcijai pagastos, ielu rekonstrukcijas projektiem Gulbenē un ģimnāzijas piebūves pabeigšanai.

Vienlaicīgi ar 2014.gada budžetu tiks apstiprināts precizētais Investīciju plāns 2014.-2015.gadam.


Pielikumā izvērsta informācija par katru projektu.

 

Precizētais Gulbenes novada Investīciju plāns 2014.-2015.gadam

 apstiprināts 2014.gada 23.janvāra Gulbenes nvoada domes sēdē (protokols Nr.2, 27.§).

 

Ziņojums par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2014.gadā

 

 par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2014.gadā apstiprināts 2015.gada 29.janvāra Gulbenes novada domes sēdē. Tas ietver detalizētu informāciju par realizētajiem projektiem atbilstoši noteiktajām attīstības prioritātēm.