Gulbenes novada Izglītībaspārvaldes nolikums

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.jūlija sēdē Nr.12, 2.§

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada Izglītības pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt un īstenot pašvaldības kompetenci izglītības jomā.

2. Pārvaldi izveido, reorganizē un likvidē Gulbenes novada dome (turpmāk – Dome).

3. Pārvalde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa.

4. Pārvaldes juridiskā adrese ir  Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

5. Pārvaldes darbību pārrauga Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors.

6. Pārvaldes pārraudzībā  darbojas pašvaldības dibinātas izglītības iestādēs.

II.Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības

7. Pārvaldei ir šādas funkcijas:

7.1. nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību;

7.2. nodrošināt izglītības satura un programmu kvalitatīvu īstenošanu izglītības iestādēs;

7.3. sekmēt profesionālās ievirzes, interešu izglītības, karjeras un pieaugušo neformālās izglītības pieejamību;

7.4. organizēt efektīvu Pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu finanšu vadību, finanšu resursu piesaisti un racionālu izmantošanu;

7.5. nodrošināt izglītības iestāžu ēku, teritorijas, telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu;

7.6. sniegt kvalitatīvu administratīvo atbalstu Pārvaldes  pārraudzībā esošajām iestādēm.

8. Pārvaldei ir šādi uzdevumi:

8.1. plānot izglītības attīstību Gulbenes novadā, noteikt prioritātes izglītības jomā, izstrādāt un īstenot pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;

8.2. sniegt priekšlikumus likumdevējam par nepieciešamajām izmaiņām izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos izglītības sistēmas pilnveidošanai un uzlabošanai;

8.3. izstrādāt un sniegt priekšlikumus pašvaldības izpilddirektoram par pašvaldības vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, izglītības iestāžu tīkla optimizāciju;

8.4. nodrošināt un pārraudzīt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu reģistrāciju, lēmuma par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju iesniegšanu Izglītības iestāžu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā;

8.5. izskatīt un iesniegt Domei apstiprināšanai izglītības iestāžu nolikumu projektus;

8.6. uzraudzīt izglītības procesu pašvaldības izglītības iestādēs atbilstoši normatīvajiem aktiem;

8.7. veicināt un izvērtēt izglītības efektivitāti un kvalitāti, izstrādāt un īstenot pasākumus pašvaldības izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai;

8.8. koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi, organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un skates;

8.9. vadīt un pārraudzīt izglītības metodisko darbu pašvaldības izglītības iestādēs, apzināt un popularizēt labāko pedagogu pieredzi;

8.10. organizēt pedagogu kvalifikācijas celšanu un pedagoģiskā atbalsta personāla profesionālo pilnveidi, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmas;

8.11. organizēt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu;

8.12. veicināt iekļaujošās izglītības pieejamību vispārējās izglītības iestādēs;

8.13. nodrošināt psihologa un logopēda konsultācijas Gulbenes novada izglītības iestādēs un pašvaldības telpās Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā;

8.14. aktualizēt Valsts izglītības Informācijas sistēmas datus un lietotājus;

8.15. koordinēt un organizēt izglītības pasākumus, interešu izglītību un ārpus stundu pasākumus, izglītojamo nometņu organizēšanu un darbību;

8.16. veicināt pieaugušo neformālās izglītības programmu satura aktualizēšanu atbilstoši darba tirgus prasībām, sekmēt izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību;

8.17. izvērtēt iesniegtos pieteikumus interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanai, sniegt par tiem atzinumu, kā arī iesniegt dokumentus pašvaldības licences izsniegšanai;

8.18. sadarboties ar vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm;

8.19. sadarbībā ar izglītības iestādēm noteikt prioritātes to ēku un teritoriju atjaunošanas un pārbūves darbu veikšanai;

8.20. organizēt pašvaldības izglītības iestāžu budžeta plānošanu, kontrolēt to izpildi un veikt finanšu un ekonomisko analīzi sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļu;

8.21. veicināt transporta pakalpojumu nodrošināšanu izglītojamajiem sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļu;

8.22. patstāvīgi un sadarbībā ar citām pašvaldības un valsts institūcijām koordinēt projektu izstrādi un realizēšanu;

8.23. nodrošināt Pārvaldes rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību;

8.24. sagatavot un iesniegt Domei priekšlikumus ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektiem, bet Pašvaldības izpilddirektoram – rīkojumu projektus Pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos.

9. Pārvaldei ir šādas tiesības:

9.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

9.2. iesniegt Domei un valsts institūcijām priekšlikumus par izglītības attīstības jautājumiem;

9.3. ierosināt grozījumus ar izglītības jomu saistītajos normatīvajos aktos;

9.4. veidot darba grupas, pieaicinot nozaru speciālistus lēmumu pieņemšanai;

9.5. piedalīties pašvaldības izveidoto komisiju, darba grupu, kas izskata ar izglītības nozari saistītus jautājumus, darbā;

9.6. sniegt ierosinājumus par pašvaldības izglītības infrastruktūras attīstību, uzturēšanu kārtībā un noslogojumu;

9.7. pārstāvēt Gulbenes novada pašvaldību citu institūciju rīkotajos pasākumos, semināros, sapulcēs, konferencēs saistībā ar izglītību;

9.8. izvirzīt apbalvošanai Gulbenes novada izglītības nozares pārstāvjus;

9.9. sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

III.Pārvaldes amatpersonu kompetence

10. Pārvaldes darbu vada Pārvaldes vadītājs. Pārvaldes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Pārvaldes vadītājam var būt vietnieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes vadītājs.

11. Pārvaldes nolikumu un struktūru apstiprina Dome.

12. Pārvaldes vadītājs:

12.1. sagatavo Pārvaldes budžeta projektu un organizē, realizē un kontrolē Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, un kontrolē Pārvaldes budžeta izpildi;

12.2. organizē un plāno Pārvaldes darbu, un ir atbildīgs par Pārvaldes darbību, realizējot tā uzdevumus un tiesības;

12.3. nepieciešamības gadījumā izstrādā Pārvaldes nolikuma grozījumu projektu;

12.4. pieņem darbiniekus darbā un atbrīvo no darba, slēdz darba līgumus;

12.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par Pārvaldes darbību;

12.6. iesniedz priekšlikumus normatīvo aktu projektu veidā Domei par normatīvo aktu  pieņemšanu, grozījumiem izglītības jomā;

12.7. koordinē darbinieku regulāru kvalifikācijas celšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

12.8. nodrošina Pārvaldes finanšu līdzekļu un materiālo vērtību racionālu izlietošanu;

12.9. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām;

12.10. slēdz sadarbības, pirkuma, uzņēmuma, piegādes, nomas un citus līgumus Pārvaldes darba nodrošināšanai;

12.11. veic citus pienākumus, kas noteikti darba līgumā un amata aprakstā;

12.12. pilnvaro darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā.

13. Pārvaldes vadītāja vietnieka pienākumus nosaka pārvaldes vadītājs.

IV. Pārvaldes finanšu līdzekļi un manta

14. Pārvalde finanšu līdzekļus saņem no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts dotācijām, pašu ieņēmumiem, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem.

15. Pārvaldes manta ir pašvaldības īpašums, kas atrodas pārvaldes valdījumā un atbildībā.

V. Pārvaldes tiesiskuma nodrošināšana

16. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Pārvaldes vadītājs.

17. Pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.

18. Pārvaldes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

19. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.