APSTIRPINĀTS

27.04.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.7; 35.p)

Izdots saskaņā ar Kultūras centru likuma 2.panta ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Gulbenes novada kultūras centrs (turpmāk – Iestāde) ir Gulbenes novada  pašvaldības iestāde, kas atbild par kultūras nozari un sekmē kultūras vērtību radīšanu un saglabāšanu Gulbenes novadā.
 2. Iestāde patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām, juridiskām un fiziskām personām realizē pašvaldības funkcijas kultūrā.
 3. Iestādi izveido, reorganizē un likvidē Gulbenes novada dome (turpmāk – Dome).
 4. Iestādei ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa.
 5. Iestādes juridiskā adrese ir  O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 6. Iestādes darbību pārrauga Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors.

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un tiesības

 1. Iestādei ir šādas funkcijas:
  1. nodrošināt novada kultūras attīstības plāna izstrādi atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm, Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Gulbenes novada attīstības programmai, koordinēt tās realizāciju;
  2. nodrošināt Gulbenes novada saikni valsts kultūrpolitikas realizēšanā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru un citām valsts kultūras institūcijām;
  3. atbalstīt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nepārtrauktību un nodrošināt kultūras iestāžu un amatiermākslas kolektīvu līdzdalību Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, sniedzot nepieciešamo atbalstu svētku laikā un to sagatavošanas procesā;
  4. sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, veicinot profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību Gulbenes novadā;
  5. veicināt kolektīvās muzicēšanas un dziedāšanas tradīciju izkopšanu, tradicionālās kultūras vērtību apgūšanu un saglabāšanu;
  6. veicināt jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot amatiermākslā;
  7. plānot un organizēt satura un formas ziņā daudzveidīgus kultūras pasākumus un iniciatīvas;
  8. nodrošināt vietējās kultūrvēsturiskās vides, identitātes un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
  9. veikt kultūrizglītojošo darbu;
  10. veicināt un pilnveidot starptautiskos kultūras sakarus ar Gulbenes novada pašvaldības starptautiskajiem sadarbības partneriem, citām ārvalstu institūcijām, radot pozitīvu novada tēla atpazīstamību kultūras jomā;
  11. apzināt un apkopot novada iedzīvotāju vajadzības kultūras jomā un īstenot tām atbilstošas aktivitātes.
 2. Iestādei papildus šā nolikuma 7.punktā noteiktajām funkcijām ir šādas metodiskā kultūras centra funkcijas:
  1. nodrošināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp Iestādes struktūrvienībām un citiem kultūras centriem;
  2. sniegt konsultatīvu un metodisku palīdzību visām Iestādes struktūrvienībām, koordinēt un popularizēt to darbu;
  3. nodrošināt Gulbenes novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos paredzēto uzdevumu pildīšanu savas kompetences ietvaros;
  4. organizēt pasākumus, festivālus, izstādes, kā arī citas publiskas novada, valstspilsētas, nacionāla vai starptautiska līmeņa aktivitātes.
 3. Iestādei ir šādi galvenie uzdevumi:
  1. izvērtējot sabiedrības kultūras vajadzības, veicināt sabiedrībā izpratni par kultūras procesiem, nosakot to attīstības virzienus;
  2. nodrošināt tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem novada iedzīvotājiem, pilnvērtīgi izmantojot brīvo laiku;
  3. saskaņā ar Gulbenes novada attīstības programmu noteikt prioritātes kultūras jomā;
  4. koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību;
  5. pārraudzīt un pārzināt novada amatiermākslas kolektīvu un mākslinieku radošo darbību, koordinēt novada mākslinieciskās amatiermākslas skates, izvēloties novada koru virsdiriģentu un deju kolektīvu virsvadītāju un nodrošināt to mērķtiecīgu darbu novadā;
  6. organizēt un koordinēt novada amatiermākslas kolektīvu sagatavošanos Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, starptautiskajiem, republikas un novada nozīmes pasākumiem;
  7. sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām kultūras  jomā, nodrošinot dziesmu un deju svētku tradīciju tālāknodošanas procesu;
  8. izstrādāt, koordinēt kultūras pasākumu gada plānu un nodrošināt tā īstenošanu;
  9. sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisiju organizēt pasākuma “Gada balva kultūrā” pasniegšanas ceremoniju;
  10. veicināt vēstures izzināšanu un novadpētniecību, iesaistīties kultūras tūrisma pakalpojumu veidošanā;
  11. veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu rīkošanā Gulbenes novadā;
  12. organizēt kultūras darbinieku profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumus;
  13. saskaņojot ar Latvijas Nacionālu kultūras centru, veikt valsts mērķdotācijas sadali amatiermākslas kolektīvu vadītājiem;
  14. veicināt un nodrošināt Gulbenes novada reprezentāciju vietējā un starptautiskā līmenī, attīstot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā;
  15. apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par kultūras norisēm, rādītājiem un attīstības tendencēm;
  16. izstrādāt un iesniegt izvērtēšanai Domē Iestādes  budžeta projektu un kontrolēt apstiprinātā budžeta izpildi;
  17. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību;
  18. rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu, lietotāju apmācību;
  19. veikt metodisko darbu ar Iestādes struktūrvienībām.
 4. Iestādei ir tiesības:
  1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām Iestādes funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
  2. saņemt Latvija Nacionālā kultūras centra metodisko atbalstu;
  3. iesniegt Domei un valsts institūcijām priekšlikumus par kultūras attīstības jautājumiem;
  4. iesaistīties, tai skaitā sniedzot priekšlikumus, attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā;
  5. kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu kultūras pasākumu finansēšanai;
  6. piesaistīt papildus finansējumu savu funkciju un uzdevumu nodrošināšanai;
  7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pretendēt uz Valsts kultūrkapitāla fonda vai citu vispārpieejamu valsts atbalsta mehānismu finansējumu tādu kultūras projektu īstenošanai, kuri sekmē Iestādes funkciju izpildi;
  8. veidot darba grupas, pieaicinot attiecīgo nozares speciālistus lēmumu pieņemšanai;
  9. piedalīties Gulbenes novada pašvaldības izveidoto komisiju, darba grupu, kas izskata ar kultūras jomu saistītus jautājumus, darbā;
  10. pārstāvēt Gulbenes novada pašvaldību citu institūciju rīkotajos pasākumos, semināros, sapulcēs, konferencēs saistībā ar kultūras jomu;
  11. iesaistīties asociāciju, apvienību, biedrību un citu sabiedrisko organizāciju darbībā;
  12. izvirzīt apbalvošanai Gulbenes novada kultūras nozares pārstāvjus;
  13. sniegt maksas pakalpojumus, kurus ir apstiprinājusi Dome, un izmantot iegūtos līdzekļus Iestādes funkciju pildīšanai, attīstībai, kā arī tās darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai;
  14. slēgt nomas līgumus par Iestādes apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem kultūras, sporta, atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanai;
  15. slēgt līgumus Iestādes darba nodrošināšanai atbilstoši Iestādes kompetencei;
  16. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības.

III. Iestādes struktūra un vadība

11. Iestādes darbu vada Iestādes vadītājs. Iestādes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome.

12. Iestādes nolikumu apstiprina Dome.

13. Iestādes vadītājs:

 1. organizē, realizē un kontrolē Iestādes funkciju un uzdevumu izpildi;
 2. kontrolē Iestādes budžeta izpildi;
 3. organizē un plāno Iestādes darbu, ir atbildīgs par Iestādes darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības;
 4. izstrādā un iesniedz Domei priekšlikumus par Iestādes struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu, likvidāciju;
 5. risina struktūrvienību materiāli tehniskās apgādes, personāla, darba organizācijas un darba samaksas jautājumus;
 6. nepieciešamības gadījumā izstrādā Iestādes nolikuma grozījumu projektu;
 7. izdod Iestādes struktūrvienību nolikumus un apstiprina Iestādes darbinieku amata aprakstus;
 8. pieņem darbiniekus darbā un atbrīvo no darba, slēdz darba līgumus;
 9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par Iestādes darbību;
 10. iesniedz priekšlikumus normatīvo aktu projektu veidā Domei par normatīvo aktu  pieņemšanu, grozījumiem kultūras jomā;
 11. organizē darbinieku regulāru kvalifikācijas celšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 12. izstrādā un iesniedz Domei Iestādes darba atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo Iestādes budžeta projektu;
 13. pārvalda Iestādes rīcībā esošos materiālos un finanšu resursus, nodrošina to racionālu un lietderīgu izlietošanu;
 14. sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
 15. slēdz privāttiesiskus līgumus Iestādes darba nodrošināšanai;
 16. veic citus pienākumus, kas noteikti darba līgumā un amata aprakstā;
 17. pilnvaro darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā;
 18. apsaimnieko Iestādes uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus sadarbībā ar pagasta pārvaldi, atbilstoši saviem darbības virzieniem veic saimniecisko darbību.

14. Iestādei ir šādas struktūrvienības:

 1. Beļavas tautas nams;
 2. Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks”;
 3. Staru kultūras nams;
 4. Druvienas kultūras nams;
 5. Galgauskas kultūras nams;
 6. Jaungulbenes tautas nams;
 7. Lejasciema kultūras nams;
 8. Litenes tautas nams;
 9. Lizuma kultūras nams;
 10. Līgo kultūras nams;
 11. Rankas kultūras nams;
 12. Stāmerienas tautas nams;
 13. Kalnienas tautas nams;
 14. Tirzas kultūras nams.

IV. Iestādes finanšu līdzekļi un manta

 1. Iestāde finanšu līdzekļus saņem no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts dotācijām, pašu ieņēmumiem, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem.
 2. Iestādes manta ir Gulbenes novada pašvaldības īpašums, kas atrodas Iestādes valdījumā un atbildībā.

V. Iestādes tiesiskuma nodrošināšana

17. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina Iestādes vadītājs.

18. Iestāde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.

19. Iestādes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada Kultūras pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2019.gada 31.jūlija sēdē (protokols Nr.12, 1.§).
 2. Nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.augustā.