Gulbenes novada Kultūras pārvaldes nolikums

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.jūlija sēdē Nr.12, 1.§

1. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada Kultūras pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir Gulbenes novada  pašvaldības iestāde, kas atbild par kultūras nozari un sekmē kultūras vērtību radīšanu un saglabāšanu Gulbenes novadā.

2. Pārvalde patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām, juridiskām un fiziskām personām realizē pašvaldības funkcijas kultūrā.

3. Pārvaldi izveido, reorganizē un likvidē Gulbenes novada dome (turpmāk – Dome).

4. Pārvalde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa.

5. Pārvaldes juridiskā adrese ir  O.Kalpaka ielā 60, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV - 4401.

6. Pārvaldes darbību pārrauga Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors.

7. Pārvaldes pārraudzībā darbojas Domes dibinātas iestādes - Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs un profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Gulbenes Mākslas skola un Gulbenes Mūzikas skola.

2. Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības

8. Pārvaldei ir šādas funkcijas:

8.1. nodrošināt novada kultūras attīstības stratēģiju izstrādi atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm un Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, koordinēt tās realizāciju;

8.2. nodrošināt Gulbenes novada saikni valsts kultūrpolitikas realizēšanā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru un citām valsts kultūras institūcijām;

8.3. nodrošināt kultūras iestāžu un amatiermākslas kolektīvu līdzdalību Vispārējos latviešu dziesmu un Deju svētkos, sniedzot nepieciešamo atbalstu svētku laikā un to sagatavošanas procesā;

8.4. sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, veicinot profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību Gulbenes novadā;

8.5. veicināt kolektīvās muzicēšanas un dziedāšanas tradīciju izkopšanu, tradicionālās kultūras vērtību apgūšanu un saglabāšanu;

8.6. veicināt jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot amatiermākslā;

8.7. plānot un organizēt kultūras pasākumus;

8.8. attīstīt un saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu;

8.9. veikt kultūrizglītojošo darbu;

8.10. veicināt un pilnveidot starptautiskos kultūras sakarus ar Gulbenes novada pašvaldības starptautiskajiem sadarbības partneriem, citām ārvalstu institūcijām, radot pozitīvu novada tēla atpazīstamību kultūras jomā;

9. Pārvaldei ir šādi galvenie uzdevumi:

9.1. izvērtējot sabiedrības kultūras vajadzības, veicināt sabiedrībā izpratni par kultūras procesiem, nosakot to attīstības virzienus;

9.2. nodrošināt tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem novada iedzīvotājiem, pilnvērtīgi izmantojot brīvo laiku;

9.3. saskaņā ar Gulbenes novada attīstības programmu, noteikt prioritātes kultūras jomā;

9.4. koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību;

9.5. pārraudzīt un pārzināt novada pašdarbības kolektīvu un mākslinieku radošo darbību, koordinēt novada mākslinieciskās pašdarbības skates, izvēloties novada koru virsdiriģentu un deju kolektīvu virsvadītāju un nodrošināt to mērķtiecīgu darbu novadā;

9.6. organizēt un koordinēt novada pašdarbības kolektīvu sagatavošanos Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, starptautiskajiem, republikas un novada nozīmes pasākumiem;

9.7. sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām kultūras  jomā, nodrošinot dziesmu un Deju svētku tradīciju tālāknodošanas procesu;

9.8. izstrādāt, koordinēt kultūras pasākumu gada plānu un nodrošināt tā īstenošanu;

9.9. sadarbībā ar Gulbenes novada Kultūras komisiju, organizēt pasākuma “Gada balva kultūrā” pasniegšanas ceremoniju;

9.10. sekmēt novadpētniecības attīstību un kultūrvēsturisko mantojumu saglabāšanu un attīstību novadā;

9.11. veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu rīkošanā Gulbenes novadā;

9.12. domes noteiktajā kārtībā izskatīt un apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību pieteikumus finansējuma saņemšanai novada kultūras pasākumu rīkošanai, dalībai starptautiskos kultūras nozares pasākumos;

9.13. organizēt kultūras darbinieku profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumus;

9.14. saskaņojot ar Latvijas Nacionālu kultūras centru, veikt valsts mērķdotācijas sadali amatiermākslas kolektīvu vadītājiem;

9.15. veicināt un nodrošināt Gulbenes novada reprezentāciju vietējā un starptautiskā līmenī, attīstot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā;

9.16. apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par kultūras norisēm, rādītājiem un attīstības tendencēm;

9.17. sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju, pilsētas un pagastu pārvaldēm izstrādāt un iesniegt izvērtēšanai Domē kultūras jomas  budžeta projektu un kontrolēt apstiprinātā budžeta izpildi;

9.18. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību;

9.19. rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu, lietotāju apmācību.

10. Pārvaldei ir tiesības:

10.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

10.2. iesniegt Domei un valsts institūcijām priekšlikumus par kultūras attīstības jautājumiem;

10.3. kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu kultūras pasākumu finansēšanai;

10.4. piesaistīt papildus finansējumu savu funkciju un uzdevumu nodrošināšanai;

10.5. veidot darba grupas, pieaicinot attiecīgo nozares speciālistus lēmumu pieņemšanai;

10.6. piedalīties pašvaldības izveidoto komisiju, darba grupu, kas izskata ar kultūras jomu saistītus jautājumus, darbā;

10.7. pārstāvēt Gulbenes novada pašvaldību citu institūciju rīkotajos pasākumos, semināros, sapulcēs, konferencēs, saistībā ar kultūras jomu;

10.8. izvirzīt apbalvošanai Gulbenes novada kultūras nozares pārstāvjus;

10.9. vērsties ar prasībām un sūdzībām par trešo personu prettiesisku rīcību;

10.10. sniegt maksas pakalpojumus, kurus ir apstiprinājusi Dome;

10.11. slēgt nomas līgumus par Pārvaldes apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem kultūras, sporta, atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanai;

10.12. slēgt līgumus Pārvaldes darba nodrošināšanai atbilstoši Pārvaldes kompetencei;

10.13. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības.

III.Pārvaldes struktūra un vadība

11. Pārvaldes darbu vada Pārvaldes vadītājs. Pārvaldes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Pārvaldes vadītājam var būt vietnieks, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes vadītājs.

12. Pārvaldes nolikumu un struktūru apstiprina Dome.

13. Pārvaldes vadītājs:

13.1. organizē, realizē un kontrolē Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi;

13.2. kontrolē Pārvaldes budžeta izpildi;

13.3. organizē un plāno Pārvaldes darbu, un ir atbildīgs par Pārvaldes darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības;

13.4. izstrādā un iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu, likvidāciju;

13.5. risina struktūrvienību materiāli tehniskās apgādes, personāla, darba organizācijas un darba samaksas jautājumus;

13.6. nepieciešamības gadījumā izstrādā Pārvaldes nolikuma grozījumu projektu;

13.7. apstiprina Pārvaldes struktūrvienību vadītāju izstrādātos struktūrvienību nolikumus un apstiprina Pārvaldes darbinieku amata aprakstus;

13.8. pieņem darbiniekus darbā un atbrīvo no darba, slēdz darba līgumus;

13.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par Pārvaldes darbību;

13.10. iesniedz priekšlikumus normatīvo aktu projektu veidā Domei par normatīvo aktu  pieņemšanu, grozījumiem kultūras jomā;

13.11. organizē darbinieku regulāru kvalifikācijas celšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

13.12. izstrādā un iesniedz Domei Pārvaldes darba atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo Pārvaldes budžeta projektu;

13.13. pārvalda Pārvaldes rīcībā esošos materiālos un finanšu resursus, nodrošina to racionālu un lietderīgu izlietošanu;

13.14. sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;

13.15. slēdz privāttiesiskus līgumus Pārvaldes darba nodrošināšanai;

13.16. veic citus pienākumus, kas noteikti darba līgumā un amata aprakstā;

13.17. pilnvaro darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā;

13.18. apsaimnieko Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus sadarbībā ar pagasta pārvaldi, atbilstoši saviem darbības virzieniem veic saimniecisko darbību;

14. Pārvaldes vadītāja vietnieka pienākumus nosaka pārvaldes vadītājs.

15. Pārvaldei ir šādas struktūrvienības:

15.1. Gulbenes kultūras centrs;

15.2. Beļavas tautas nams;

15.3. Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks”;

15.4. Staru kultūras nams;

15.5. Druvienas kultūras nams;

15.6. Galgauskas kultūras nams;

15.7. Jaungulbenes tautas nams;

15.8. Lejasciema kultūras nams;

15.9. Litenes tautas nams;

15.10. Lizuma kultūras nams;

15.11. Līgo kultūras nams;

15.12. Rankas kultūras nams;

15.13. Stāmerienas tautas nams;

15.14. Kalnienas tautas nams;

15.15. Tirzas kultūras nams.

IV.Pārvaldes finanšu līdzekļi un manta

16. Pārvalde finanšu līdzekļus saņem no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts dotācijām, pašu ieņēmumiem, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem.

17. Pārvaldes manta ir pašvaldības īpašums, kas atrodas pārvaldes valdījumā un atbildībā.

V.Pārvaldes tiesiskuma nodrošināšana

18. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Pārvaldes vadītājs.

19. Pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.

20. Pārvaldes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI.Noslēguma jautājums

21. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.