Apstiprināts

2023.gada 30.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.4; 114.p)

Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada konkursa “Te rodas!” nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas

4.punktu un Pašvaldību likuma 50.panta pirmo daļu

I. Vispārējie noteikumi

1.1. Konkursa “Te rodas!” (turpmāk – Konkurss) organizētājs ir Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).

1.2. Konkursa mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā, apzaļumošanā un vizuālā tēla pilnveidošanā.

1.3. Konkurss tiek rīkots katru gadu Pašvaldības noteiktajā laikā.

1.4. Konkursa balvu fondam izmanto Pašvaldības budžeta līdzekļus, papildus var piesaistīt ziedotāju līdzekļus.

II. Nominācijas

2.1. Konkursa uzdevums ir noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem šādās nominācijās:

2.1.1. “Sakoptākā sēta” (tiek noteikti divi uzvarētāji – privātmāja pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā, viensēta ārpus pilsētām un ciemiem);

2.1.2. “Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”;

2.1.3. “Sakoptākā pašvaldības iestāde vai struktūrvienība”;

2.1.4. ““Čaklākais” mājražotājs”;

2.1.5 “Sakoptākā biznesa vide”;

2.1.6 “Skaistākais balkons”;

2.1.7 “Pagasta prieks un lepnums”.

III. Pretendentu pieteikšana

3.1. Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā vai pieteikt citu pretendentu, iepriekš to saskaņojot ar objekta īpašnieku, var ikviena fiziska vai juridiska persona, vēršoties attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas/pagasta pārvaldē (turpmāk – Pārvaldes) klātienē, nosūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski parakstītu uz attiecīgās Pārvaldes e-pasta adresi, līdz šā gada 15.jūnijam.

3.2. Novada vērtēšanas komisijai pretendentus izvirza Pārvaldes.

3.3. Pārvaldes novada vērtēšanas komisijai iesniedz pretendentu sarakstu līdz šā gada 30.jūnijam.

3.3. Pretendents vienā gadā var piedalīties tikai vienā nominācijā.

3.4. Uzvarētājs vienā un tajā pašā konkursa nominācijā atkārtoti var tikt izvirzīts tikai pēc trim gadiem no pēdējās dalības reizes.

IV. Konkursa vērtēšanas komisija

4.1. Konkursa vērtētājs ir Gulbenes novada domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz 5 locekļi, tajā tiek iekļauti: novada vadības pārstāvis, vismaz viens pagasta pārvaldes vadītājs, pašvaldības speciālisti, vismaz viens iedzīvotāju pārstāvis, kas turpmākajos gados tiek izraudzīts no iepriekšējā gada uzvarētājiem.

4.2. Komisija patstāvīgi vienojas par sava darba organizāciju. Tā ir lemttiesīga klāt esot vairāk kā pusei no komisijas locekļiem.

4.3.Komisija no sava vidus izvirza Komisijas priekšsēdētāju.

4.4. Komisijas darbs tiek protokolēts. Protokolistu komisija izvirza no sava vidus.

4.5. Komisijas locekļi nedrīkst piedalīties konkursā kā dalībnieki.

4.6. Komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus. Iegūtos materiālus un fotogrāfijas komisija var izmantot noslēguma pasākumā, kā arī publicēšanai medijos.

4.7. Konkursa norisi publiskajā telpā atspoguļo novada administrācijas speciālisti.

4.8. Konkursā izvirzītie pretendenti tiek vērtēti, apmeklējot tos klātienē pēc iepriekš sastādīta grafika un apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.

4.9. Vērtēšana notiek atbilstoši punktu sistēmai. Vērtēšanas solis tiek noteikts 0,5 punkti.

4.10. Komisijas locekļi individuāli aizpilda un paraksta vērtēšanas tabulu. Kopējais rezultāts tiek iegūts aprēķinot vidējo vērtējumu.

4.11. Katrā nominācijā uzvar pretendents, kas saņēmis augstāko punktu skaitu.

4.12. Komisijas locekļi, kuru lēmums var ietekmēt viņu radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās attiecības, vērtējumu nesniedz. Šādā gadījumā Komisijas locekļi to paziņo Komisijas pirmajā sanāksmē un nepiedalās attiecīgā objekta vērtēšanā.

V. Konkursa vērtēšanas kritēriji

5.1. Konkursa vērtēšanas kritēriji nominācijā:

5.1.1. “Sakoptākā sēta” (tiek vērtēti pretendenti –

       privātmājas pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā:

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Privātmājas vizītkarte (piemēram, numurzīme, norāde, karoga vieta, pastkaste, u.c.)

5

2.

Ēku/būvju vizuālais stāvoklis, pagalma un apkārtējās teritorijas sakoptība

7

3.

Apstādījumi un labiekārtojums

5

4.

Dabai draudzīgi, inovatīvi risinājumi

3

Kopā

20

       viensētas ārpus pilsētām un ciemiem:

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Viensētas vizītkarte (piemēram, norādes, karoga vieta, pastkaste, u.c.)

5

2.

Ēku/būvju vizuālais stāvoklis, pagalma un apkārtējās teritorijas sakoptība

7

3.

Apstādījumi un labiekārtojums

5

4.

Dabai draudzīgi, inovatīvi risinājumi

3

Kopā

20

5.1.2. “Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms” (tiek vērtēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi, kas labiekārtoti par privātajiem līdzekļiem vai piesaistot projektu finansējumu):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Ģimenēm un bērniem draudzīga un droša vide

5

2.

Brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidība (labiekārtojums paredzēts dažādām vecuma grupām)

3

3.

Labiekārtojuma elementu tehniskais un vizuālais stāvoklis

5

4.

Teritorijas sakoptība

5

5.

Labiekārtojuma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2

Kopā

20

5.1.3. “Sakoptākā pašvaldības iestāde vai struktūrvienība”:

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Ēkas vizītkarte (piemēram, norādes, karoga vietas, plāksnes u.c.)

5

2.

Ēku/būvju vizuālais stāvoklis

5

3.

Teritorijas sakoptība, labiekārtošana, apstādījumi

5

4.

Pieejamība sabiedrībai, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

5

Kopā

20

5.1.4. ““Čaklākais” mājražotājs” (tiek vērtēti saimnieciskās darbības veicēji, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Gulbenes novada teritorijā):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Saimnieciskā darbības veikšanas vietas vizītkarte, (norādes, karogu masti, plāksnes, produkcijas reklāma u.c.)

5

2.

Ražotās preces/produkta unikalitāte

5

3.

Mājražotāja izaugsme (projektu/fondu finansējuma piesaiste u.c.)

5

Kopā

15

5.1.5. “Sakoptākā biznesa vide” (tiek vērtēti ražošanas, pakalpojumu sniegšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumi):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Uzņēmuma vizītkarte

5

2.

Vizuālais koptēls (pirmais iespaids piebraucot, objekta un tam pieguļošās teritorijas sakoptība)

5

3.

Vides pieejamība, gājēju un transporta kustības organizācija sabiedrībai

5

4.

Uzņēmuma izaugsme (projektu/fondu finansējuma piesaiste u.c.)

5

Kopā

20

 

5.1.6. “Skaistākais balkons” (nominācijā tiek vērtēti daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkoni un lodžijas):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Vizuālais kopskats un iespaids

5

2.

Izdoma un oriģinalitāte

5

Kopā

10

5.1.7. “Pagasta prieks un lepnums” (tiek vērtēti unikāli vides elementi un objekti privātajā vai publiskajā telpā):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Objekta oriģinalitāte, vizuālais koptēls, sakoptība

5

2.

Pieejamība un aktualitāte dažādām sabiedrības grupām

5

Kopā

10

5.2. Konkursā maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 135 punkti.

VI. Uzvarētāju paziņošana

6.1. Komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus paziņo konkursa noslēguma pasākumā.

6.2. Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstu un balvu.

6.3. Komisija pēc tās ieskatiem var piešķirt arī īpašās balvas.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs                                                                      A.Caunītis