Apstiprināts

2024. gada 28. marta Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 8; 7.p)

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,

73.panta pirmās daļas 4.punktu un Pašvaldību likuma 50.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) organizē 2024.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) un piešķir finansējumu Gulbenes novada attīstības projektu (turpmāk – projekti)  īstenošanai.
 2. Konkursa mērķi ir:
  1. veicināt Gulbenes novada attīstību un atpazīstamību, kā arī sekmēt tā revitalizāciju;
  2.  pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Gulbenes novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā;
  3. radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi un aktivizēt jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, vienlaikus stimulējot sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko potenciālu.
 3. Konkursu izsludina, organizē un īsteno Pašvaldība.

II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

 1. Viena projekta realizācijai piešķir ne vairāk kā 35 000 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Kopējais kalendārā gadā piešķirto finanšu līdzekļu apjoms projektu realizācijai ir 110 000 euro.
 2. Finansējumu piešķir Konkursā apstiprināto projektu īstenošanai.
 3. Konkursam iesniedz projektu, kurš atbilst šādiem kritērijiem:
  1. projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska ārtelpa – Pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamais īpašums;
  2. projekts ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;
  3. projekta ietvaros paredzētās uzlabotās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas nepārsniedz 10% gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta;
  4. iesniegtajam projektam jāparedz pilnīga tā realizācija, tas ir, realizējot projektu, tam jābūt pilnībā pabeigtam (nav pieļaujams īstenot projektu vairākās kārtās).

III. Prasības projekta iesniedzējam un Konkursa norise

 1. Projekta pieteikumu dalībai Konkursā var iesniegt 10 cilvēku, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, grupa, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuru darbības mērķis nav pretrunā Konkursa nolikumā izvirzītajiem mērķiem (turpmāk abi kopā – iesniedzējs).
 2. Projektus apstiprina konkursa kārtībā.
 3. Paziņojumu par Konkursa izsludināšanu publicē Pašvaldības portālā www.gulbene.lv un balsošanas vietnē balso.gulbene.lv, norādot:
  1. projekta pieteikumu iesniegšanas vietu;
  2. projekta pieteikumu iesniegšanas termiņu;
  3. Konkursa nolikumu.
 4. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija), kuru apstiprina ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
 5. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem.
 6. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs vai komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisija lēmumus pieņem sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojis klātesošo komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
 7. Ārkārtas situācijā, kad lēmumu nepieciešams pieņemt nekavējoties, komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu vienpersoniski. Šo lēmumu apstiprina komisija tuvākajā komisijas sēdē.
 8. Komisijas sēdes protokolē. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.
 9. Komisijas kompetencē ir:
  1. izvērtēt Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus, noteikt atbalstāmos projektu pieteikumus un tiem piešķiramā finansējuma apjomu;
  2. lūgt iesniedzējam precizēt projekta pieteikumā ietverto informāciju, ja tas nepieciešams iesniegtā projekta pieteikuma vērtēšanai, norādot atbildes sniegšanas termiņu;
  3. pieaicināt komisijas darbā nozaru ekspertus atzinumu sniegšanai;
  4. sniegt atbildes uz ieinteresēto personu uzdotajiem jautājumiem;
  5. lemt par projekta pieteikuma noraidīšanu, ja:
   1. projekts neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;
   2. Konkursa ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanai;
  6. lemt par atkārtota Konkursa izsludināšanu;
  7. lemt par pilnīgu vai daļēju Konkursa balsojuma rezultātu anulēšanu;
  8. lemt par Konkursa balsojuma termiņa pagarinājumu;
  9. veikt citas darbības atbilstoši šim nolikumam.

IV. Projekta dokumenti, to noformēšanas prasības un iesniegšanas kārtība

 1. Projekta pieteikumu veido šādi dokumenti:
  1. aizpildīta un parakstīta projekta pieteikuma veidlapa (pielikumā);
  2. projekta skice un projekta vizualizācija (titulbilde).
 2. Projekta pieteikumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, ievērojot normatīvo aktu prasības dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai.
 3. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz iesniedzējs.
 4. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir divi mēneši no Konkursa izsludināšanas dienas.
 5. Projekta pieteikumu, kas noformēts papīra formā, iesniedz slēgtā aploksnē (izņemot šī nolikuma 22.punktā paredzēto gadījumu), uz aploksnes norādot šādu informāciju:
  1. saņēmējs – “Gulbenes novada pašvaldība”;
  2. norāde “Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursam”;
  3. iesniedzēja kontaktinformācija.
 6. Projekta pieteikumu, kas noformēts papīra formā, iesniedz Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Papildus minētajam šo projektu elektroniskā formā, norādot projekta nosaukumu,  nosūta uz elektroniskā pasta adresi lidzdaliba@gulbene.lv ar norādi “Līdzdalības budžetēšanas projektu konkursam”.
 7. Projekta pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@gulbene.lv. Iesniedzot projekta pieteikumu elektroniski, to sagatavo vienā elektroniskā dokumenta pakotnē.
 8. Projekta pieteikumi, kas iesniegti pēc nolikuma 19.punktā paredzētā termiņa vai uz kuru aploksnēm nav norādīta nolikuma 20.punktā minētā informācija, neatvērti vienas darba dienas laikā tiks nosūtīti pa pastu uz aploksnē norādīto sūtītāja korespondences adresi vai elektroniskā pasta adresi.
 9. Iesniedzējs ir tiesīgs pirms Konkursa projektu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto projekta pieteikumu.
 10. Visus Konkursam iesniegtos projektus publicē Pašvaldības balsošanas vietnē balso.gulbene.lv un informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu.

V. Projektu pieteikumu izvērtēšana, balsošana, lēmuma pieņemšana un projektu realizācija

 1. Par iesniegtajiem projektu pieteikumiem komisija pieņem lēmumu divu kalendāro mēnešu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām.
 2. Komisijas sēdes protokolā par katru iesniegto pieteikumu iekļauj šādas ziņas: iesniedzējs (vārds, uzvārds vai biedrības nosaukums), projekta nosaukums, projekta realizēšanai iespējamais nepieciešamais finansējums.
 3. Pirms komisijas sēdes katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka viņš nav personīgi ieinteresēts kādā no Konkursam iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
 4. Ja komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma izskatīšanā, viņš par to informē pārējos komisijas locekļus un atstata sevi no projekta pieteikuma izskatīšanas.
 5. Komisija projekta pieteikumu izskata un virza tālāk šādā kārtībā:
  1. pārbauda iesniegtā projektu atbilstību nolikuma 6.punkta prasībām;
  2. ja projekts neatbilst nolikuma 6.punkta prasībām, to noraida;
  3. pēc projekta pārbaudes, ja nepieciešams, to nosūta attiecīgajām kompetentajām institūcijām projekta realizācijas iespējamības izvērtēšanai un projekta realizācijas ietvaros veicamo darbību noteikšanai;
  4. projektu, kura realizācija pēc tā izvērtēšanas kompetentajās institūcijās ir atzīta par neiespējamu, noraida;
  5. projektu, kuru realizācija pēc tā izvērtēšanas kompetentajās institūcijās ir atzīta par iespējamu, nodod balsošanai iedzīvotājiem.
 6. Balsojumu par projektu var veikt klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai norādītajās Gulbenes novada bibliotēkās vai pagastu pārvaldēs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 7. Balsojumu par projektu var veikt elektroniski Pašvaldības balsošanas vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem.
 8. Par projektu var balsot persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenes novadā. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt, vai persona balsojuma brīdī ir sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Gulbenes novadā, tādejādi pārliecinoties, ka balsojums ir derīgs.
 9. Balsojumu par projektiem organizē 3 balsošanas apgabalos, kas izveidoti, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu uz 2022.gada 1.janvāri atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajām ziņām. Persona var balsot vienu reizi par vienu projektu katrā apgabalā. Viena persona kopā var balsot par trīs projektiem:
  1. 1.balsošanas apgabals – Gulbenes pilsēta;
  2. 2.balsošanas apgabals – Beļavas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Lizuma pagasts, Rankas pagasts, Stradu pagasts, Daukstu pagasts;
  3. 3.balsošanas apgabals – Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Litenes pagasts, Stāmerienas pagasts, Tirzas pagasts, Līgo pagasts.
 10. Balsojumu veic trīs nedēļas.
 11. Noslēdzoties Konkursa balsojuma termiņam, komisija pieņem lēmumu par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu tiem projektiem, kas katrā no apgabaliem balsojuma rezultātā saņēmuši vislielāko balsu skaitu, bet ne mazāk kā 50 balsis, ievērojot nolikuma 4.punktā paredzētā finansējuma apmēru.
 12. Ja Konkurss ir noslēdzies ar vienādu balsu skaitu vairākiem projektiem, kuru realizācija, ievērojot nolikuma 4.punktā paredzētā finansējuma apmēru, vienlaikus nav iespējama, komisija apstiprina to projektu, kurš ir iesniegts ātrāk.
 13. Komisija pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam 10 darba dienu laikā no komisijas sēdes dienas.
 14.  Komisija var izbeigt Konkursu bez rezultātiem, ja:
  1. nav iesniegts neviens projekts;
  2. visi iesniegtie projektu pieteikumi neatbilst nolikuma 6.punkta prasībām;
  3. ir konstatēts cits būtisks iemesls, kas liedz turpināt Konkursa norisi.
 15. Paziņojumu par Konkursa rezultātiem publicē Pašvaldības portālā www.gulbene.lv un balsošanas vietnē balso.gulbene.lv.
 16. Komisijai ir tiesības pilnīgi vai daļēji anulēt Konkursa balsojuma rezultātus, ja balsojuma norisē ir konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi. Paziņojumu par Konkursa balsojuma rezultātu anulēšanu publicē Pašvaldības portālā www.gulbene.lv un balsošanas vietnē balso.gulbene.lv.
 17. Pilnīgi vai daļēji anulējot Konkursa balsojuma rezultātus, Komisija pieņem lēmumu par turpmāko balsojuma norisi.
 18. Konkursa kārtībā apstiprināto projektu īsteno Pašvaldības administrācija sadarbībā ar iesniedzēju, ievērojot programmas līdzekļu piešķiršanas, sadalīšanas un apmaksas kārtības iekšējos noteikumus.
 19. Pagasts, kura teritorijā realizējamais projekts ir apstiprināts un piešķirts finansējums, nevar startēt Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursos turpmākos divus gadus. Ievērojot minēto nosacījumu, Gulbenes novada Lizuma pagasts, Gulbenes novada Tirzas pagasts, Gulbenes novada Daukstu pagasts un Gulbenes novada Litenes pagasts nevar pretendēt projektu īstenošanai Konkursa ietvaros.

VI. Noslēguma jautājums

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Pašvaldības 2023.gada 30.marta noteikumus Nr.GND/IEK/2023/8 “Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums”.

 

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                  A.Caunītis