Gulbenes novada ģerbonis

APSTIPRINĀTS

2022.gada 30.jūnija domes protokols Nr.12; 97.p

2022.gada 30.jūnijā

   Nr. GND/22/8-nolik

 

 

Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības administrācija ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) izveidota Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī īsteno šajā nolikumā noteiktās Pašvaldības funkcijas un veic citus tai Domes uzdotus uzdevumus (turpmāk – Administrācija).

2. Administrācija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Gulbenes novada pašvaldības saistošos noteikumus un Domes lēmumus.

3. Administrācija savā darbībā izmanto Pašvaldības zīmogu, veidlapu, ko apstiprina Pašvaldības izpilddirektors, un atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs. Administrācija veidlapās un citos dokumentos lieto nosaukumu – Gulbenes novada pašvaldība.

4. Administrācija rīkojas ar tai piešķirtajiem Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Administrācija ir reģistrēta kā pastarpinātās pārvaldes iestāde Publisko personu un iestāžu sarakstā. Administrācija nav patstāvīgs nodokļu maksātājs un, slēdzot līgumus, lieto Pašvaldības kā nodokļu maksātāja rekvizītus un kontus kredītiestādēs.

6. Administrācijas juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

II. Administrācijas kompetence

7. Administrācijai ir šādi uzdevumi:

7.1. nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi jomās, kas nav citu pašvaldības iestāžu kompetencē;

7.2. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs;

7.3. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par Domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem;

7.4. nodrošināt Domes, tās pastāvīgo komiteju un Domes izveidoto komisiju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;

7.5. nodrošināt Domes pieņemto lēmumu izpildi;

7.6. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi Pašvaldības iepirkumiem;

7.7. atbilstoši kompetencei Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Pašvaldības izpilddirektora uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;

7.8. atbilstoši kompetencei Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Pašvaldības izpilddirektora uzdevumā sagatavot Domes lēmumu projektus, Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu projektus, Pašvaldības līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus;

7.9. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;

7.10. nodrošināt centralizētās grāmatvedības funkciju visām Domes dibinātām iestādēm un struktūrvienībām;

7.11. pārraudzīt Pašvaldības pakalpojumu pārvaldību, sniegt metodisku atbalstu citām Pašvaldības iestādēm;

7.12. īstenot Pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu efektīvu pārvaldību un attīstību, nodrošināt pieejas tiesības dažādām datu bāzēm un informācijas sistēmām;

7.13. nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par Pašvaldības darbību;

7.14. īstenot starptautisku sadarbību ar ārvalstu sadarbības partneriem;

7.15. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai Pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem.

8. Administrācijai ir šādas tiesības:

8.1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības iestādēm un citām publiskajām personām Administrācijas uzdevumu izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;

8.2. savas kompetences un budžeta ietvaros slēgt dažāda veida līgumus;

8.3. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs;

8.4. piedalīties Domes sēdēs;

8.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

9. Administrācijai ir šādi pienākumi:

9.1. atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem uzdevumiem nodrošināt Administrācijai to kvalitatīvu un laicīgu izpildi;

9.2. izstrādāt Gulbenes novada teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;

9.3. izstrādāt Pašvaldības budžetu;

9.4. veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, iekasēšanu un piedziņu;

9.5. veikt valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansēšanas avotu piesaisti projektu īstenošanai;

9.6. atbilstoši apstiprinātajam Pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot Pašvaldības finanšu līdzekļus, apsaimniekot Pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;

9.7. nodrošināt Pašvaldībai piederošo un piekrītošo kustamo un nekustamo īpašumu uzskaiti, pārzināšanu un racionālu un lietderīgu izmantošanu;

9.8. nodrošināt Pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas un atsavināšanas procesu;

9.9. nodrošināt tiesību aktu un līguma projektu izstrādi, izvērtēšanu un saskaņošanu;

9.10. sniegt juridisko atbalstu citām Pašvaldības iestādēm, amatpersonām un darbiniekiem;

9.11. nodrošināt Administrācijas darbinieku un Pašvaldības iestāžu vadītāju atlases un novērtēšanas procedūras organizēšanu, kā arī organizatorisku un metodisku atbalstu Pašvaldības iestādēm;

9.12. sagatavot tiešās valsts pārvaldes iestādēm informāciju jautājumos, kas saistīti ar Pašvaldības darbību;

9.13. sadarboties ar Pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, amatpersonām un publiskajām personām nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;

9.14. nodrošināt Pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības politikas izstrādi, īstenošanu, kā arī organizatorisku un metodisku atbalstu Pašvaldības iestādēm;

9.15. nodrošināt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību;

9.16. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un prasības atbilstoši Administrācijas kompetencei un uzdevumiem.

III. Administrācijas struktūra un darba organizācija

10. Administrācijai ir šāda struktūra:

10.1. Attīstības un iepirkumu nodaļa;

10.2. Finanšu nodaļa;

10.3. Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs;

10.4. Īpašumu pārraudzības nodaļa;

10.5. Juridiskā un personālvadības nodaļa;

10.6. Kancelejas nodaļa ar struktūrvienību "Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs";

10.7. atsevišķi speciālisti (sabiedrisko attiecību speciālists, digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists, priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos).

11. Administrācijas vadītājs ir Pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā Administrācijas darbu vada ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu noteikts Administrācijas darbinieks. Atsevišķie speciālisti ir tiešā Domes priekšsēdētāja pakļautībā (pakļautība nozīmē tiesības dot šiem speciālistiem darba uzdevumus, norādījumus un rīkojumus).

12. Pašvaldības izpilddirektors kā Administrācijas vadītājs:

12.1. organizē Administrācijas uzdevumu pildīšanu un atbild par to, vada Administrācijas darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

12.2. pārvalda Administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;

12.3. apstiprina Administrācijas amatu sarakstu;

12.4. Pašvaldības vārdā pieņem darbā un atlaiž no tā Administrācijas darbiniekus;

12.5. nosaka Administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus;

12.6. dod rīkojumus Administrācijas darbiniekiem;

12.7. apstiprina Administrācijas struktūrvienību nolikumus un izdod citus iekšējos normatīvos dokumentus;

12.8. nosaka Administrācijas darba laiku, saskaņojot to ar Domes priekšsēdētāju;

12.9. slēdz līgumus Administrācijas darba nodrošināšanai;

12.10. paraksta juridiskos un finanšu dokumentus;

12.11. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Administrāciju valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;

12.12. veic citus pienākumus saskaņā ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja Domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.

13. Administrācijas struktūrvienības darbojas uz Pašvaldības izpilddirektora apstiprinātu nolikumu pamata, kur detalizēti tiek noteikti to uzdevumi, kompetence un atbildība.

14. Administrācijas struktūrvienības vada struktūrvienību vadītāji, ar kuriem Pašvaldības izpilddirektors slēdz darba līgumus. Struktūrvienības vadītāja prombūtnes laikā struktūrvienības darbu vada ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu noteikts Administrācijas darbinieks.

15. Sabiedrisko attiecību speciālists un digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists nodrošina un atbild par:

15.1. iedzīvotāju informēšanu par Pašvaldības darbību;

15.2. novada popularizēšanu;

15.3. novada informatīvā izdevuma izdošanu;

15.4. mājas lapas satura un sociālo mediju kontu administrēšanu;

15.5. Gulbenes novada mārketinga stratēģijas izstrādi un ieviešanu;

15.6. Pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm;

15.7. Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka, Pašvaldības izpilddirektora, Domes deputātu un Administrācijas struktūrvienību darbinieku ārvalstu komandējumu sagatavošanu un norisi;

15.8. Pašvaldības ielūgto ārvalstu delegāciju uzņemšanas organizēšanu;

15.9. informatīvo un reprezentācijas materiālu par Gulbenes novadu izgatavošanu.

16. Priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos nodrošina un atbild par:

16.1. Domes priekšsēdētāja konsultēšanu par aktuāliem attīstības, projektu un būvniecības jautājumiem, kas saistīti ar Pašvaldības darbu;

16.2. stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanu, sekojot to izpildei un informējot Domes vadību par to virzību;

16.3. Pašvaldības iestāžu darbinieku konsultēšanu un metodisko vadību par projektu ideju sagatavošanu iekļaušanai Pašvaldības rīcības plānā un investīciju plānā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanu ārvalstu un nacionālo fondu finansējuma piesaistei;

16.4. Pašvaldības īstenoto būvniecības projektu uzraudzību to realizācijas gaitā visā novada teritorijā gan Pašvaldības, gan valsts, gan Eiropas Savienības, gan citu fondu finansētiem projektiem;

16.5. piedalīšanos dažādās sanāksmēs, apspriedēs, darba grupās, būvsapulcēs, Pašvaldības pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās, kas saistītas ar Pašvaldības aktuālajiem darba jautājumiem.

IV. Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

17. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina Pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par Domes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

18. Administrācija ir Domes priekšsēdētāja pakļautībā. Domes priekšsēdētājs īsteno Administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli. Domes priekšsēdētājam ir tiesības dot rīkojumus Administrācijas darbiniekiem un atcelt Administrācijas pieņemtus nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus un rīkojumus, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts citādi.

19. Administrācijas pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē.

20. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par Administrācijas darbu.

V. Administrācijas reorganizācija un likvidācija

21. Administrāciju reorganizē un likvidē Dome.

22. Administrācijas struktūrvienības reorganizē un likvidē Dome.

23. Ja Administrācija tiek reorganizēta vai likvidēta, sastāda Administrācijas slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas, tiesību un saistību (tajā skaitā darba tiesisko attiecību) nodošanu citai institūcijai.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē (protokols Nr.18, 22.§).

24. Šis nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.