Apstiprināts

Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdē (prot. Nr.7, 7.§)

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti bērnu nometņu projekti (turpmāk – Projekti) un finansiāli atbalstīta bērnu nometņu organizēšana.

2. Bērnu nometņu projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).

3. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā, ja Pašvaldības budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi bērnu nometņu organizēšanai.

4. Informācija par Konkursu tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

II. Konkursa mērķis un nosacījumi

5. Konkursa mērķis ir nodrošināt bērniem iespējas daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanai, organizējot bērnu nometnes izglītojamo vasaras brīvdienās.

6. Bērnu nometņu organizēšanas uzdevumi ir:

6.1. piedāvāt bērniem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;

6.2. veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu, dzīves un karjeras vadības prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes.

7. Konkursā Projektus var iesniegt valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskas personas vai fiziskas personas, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālie komersanti vai kā saimnieciskās darbības veicēji.

8. Nometnes organizētājs ir atbildīgs par nometnes organizēšanu un darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Konkursā tiek atbalstīta šādu nometņu organizēšana:

9.1. nometņu dalībnieki ir bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem;

9.2. nometņu norises laiks – izglītojamo vasaras brīvdienas;

9.3. nometņu ilgums – ne mazāk kā 5 dienas;

9.4. minimālais aktivitāšu laiks dienā – ne mazāk kā 6 astronomiskās stundas;

9.5. minimālais dalībnieku skaits nometnē – 15 dalībnieki (vismaz divas trešdaļas no dalībniekiem ir bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā).

10. Dalībnieku pieteikšanās uz atvērta tipa nometni tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv vismaz vienu mēnesi pirms nometnes sākuma.

11. Pašvaldības finansiālais atbalsts ir paredzēts nometņu dalībnieku – bērnu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, dalības nodrošināšanai nometnē.

12. Gadījumā, ja nometnē piedalās arī bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, Pašvaldības finansiālais atbalsts nevar tikt izmantots šo bērnu dalības nodrošināšanai nometnē.

III. Projektu finansējums

13. Kopējais Pašvaldības finansiālais atbalsts bērnu nometņu organizēšanai tiek noteikts Pašvaldības kārtējā gada budžetā.

14. Maksimālais finansiālais atbalsts vienam Projektam ir 1500 euro.

IV. Projektu iesniegšana

15. Projekts sastāv no:

15.1. pieteikuma (1.pielikums);

15.2. nometnes apraksta (2.pielikums);

15.3. nometnes budžeta (3.pielikums);

15.4. nometnes vadītāja apliecības kopijas;

15.5. dzīves gājuma apraksta (CV) – ja nometnes organizētājs ir fiziska persona.

16. Papildus šā nolikuma 15.punktā minētajiem dokumentiem Projekta iesniedzējam ir tiesības pievienot arī citus dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par pašu Projekta iesniedzēju vai plānoto nometni.

17. Projekti iesniedzami izsludinātā Konkursa noteiktajā termiņā vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, klātienē Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

V. Projektu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

18. Konkursam iesniegtos Projektus izvērtē un lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu pieņem ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – Komisija) trīs cilvēku sastāvā.

19. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divi no Komisijas locekļiem.

20. Komisijas lēmumu pieņem Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

21. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.

22. Projekta iesniedzēja Projekts tiek noraidīts bez tālākās vērtēšanas (saskaņā ar Projektu vērtēšanas kritērijiem), ja:

22.1. Projekts nav sagatavots un iesniegts atbilstoši šā nolikuma nosacījumiem;

22.2. Projekta iesniedzējs neatbilst šā nolikuma 7.punkta nosacījumiem;

22.3. Projekta iesniedzējam Projekta iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir nenokārtotas parādsaistības pret Pašvaldību.

23. Komisija Projektus vērtē saskaņā ar Projektu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), piešķirot punktus.

24. Projekti tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc izvērtēšanas rezultātā iegūtajiem punktiem. Pieejamā finansējuma ietvaros finansiālais atbalsts tiek piešķirts tiem Projektiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu.

25. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja pieprasītā finansiālā atbalsta piešķiršanu Projektam saskaņā ar iesniegto nometnes budžetu. Daļēja finansiālā atbalsta piešķiršanas gadījumā Komisijai ir tiesības pieprasīt atsevišķu izdevumu pozīciju pārskatīšanu vai samazināšanu.

26. Komisija veic Projektu izvērtēšanu un pieņem lēmumu 15 dienu laikā pēc Projektu iesniegšanas termiņa beigām.

27. Konkursa rezultātus paziņo rakstveidā 3 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

28. Informācija par atbalstītajiem Projektiem tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

VI. Projektu finansēšanas kārtība un kontroles kārtība

29. Ar Projekta iesniedzēju, kura iesniegtais Projekts ir atbalstīts (turpmāk – Projekta īstenotājs), Pašvaldība slēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms nometnes sākuma.

30. Projekta īstenotājam ir pienākums 15 darba dienu laikā pēc nometnes pēdējās dienas iesniegt Pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, finanšu atskaiti par izlietoto finansējumu (5.pielikums) un saturisko atskaiti (6.pielikums).

31. Projekta īstenotājam ir pienākums sniegt Pašvaldībai informāciju par nometnes norisi ievietošanai Pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

32. Ja Projekts netiek realizēts objektīvu iemeslu pēc, Projekta īstenotājs rakstveidā informē Pašvaldību vismaz 5 darba dienas pirms plānotā nometnes sākuma un saskaņo citu nometnes norises laiku.

33. Pašvaldībai un Komisijai ir tiesības pārbaudīt nometnes darbību un Pašvaldības piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.

34. Ja nometne netiek realizēta noteiktajā termiņā, atbilstoši iesniegtajam Projektam un nometnes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par piešķirtā finansiālā atbalsta atmaksu.

VII. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2014.gada 27.marta sēdē (protokols Nr.5, 6.§).

36. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.