2022.gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr.16, 57.p.) 

Par Gulbenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “b” apakšpunktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 31.panta pirmo daļu

 1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Gulbenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamās telpas) klasifikāciju, īres maksas apmēru un īres maksas aprēķināšanas metodiku.
 2. Dzīvojamās telpas tiek klasificētas:
 3.  labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama centralizēta siltumapgāde, centralizēta vai individuāla karstā ūdens apgāde un aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, vanna vai duša un tualete;
 4.  daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde un kanalizācija, tualete atrodas dzīvojamajā telpā vai dzīvojamajā ēkā;
 5.  dzīvojamā telpa bez ērtībām - dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde ārpus dzīvojamās telpas un tualete ārpus dzīvojamās ēkas.
 6. Dzīvojamā telpa tiek klasificēta zemāka labiekārtojuma līmenī, ja tā neatbilst visiem konkrētā labiekārtojuma līmeņa nosacījumiem.
 7. Noteikt, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido:
  1.  īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu;
  2.  īres maksas daļa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks;
  3.  īres maksas daļa par Gulbenes novada pašvaldības veikto finansiālo ieguldījumu apmēru dzīvojamās ēkas vai dzīvojamās telpas pārbūvē, atjaunošanas darbos vai remontā.
 8. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

ĪM=Liet+Aps+R10 gadi×12 mēneši×Pl+Fi30 gadi×12 mēneši×Pl ×Pl, kur

ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);

Liet – īres maksas peļņas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

Aps – dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi un maksājumi dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas noteikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

R - Gulbenes novada pašvaldības finansiālo ieguldījumu apmērs dzīvojamās ēkas vai dzīvojamās telpas remontā (euro), kas tiek piemērots no brīža, kad kopējās remontu izmaksas pārsniedz 100 euro, līdz brīdim, kad dzīvojamās telpas īrnieka veiktie maksājumi sasniedz Gulbenes novada pašvaldības veikto finansiālo ieguldījumu apmēru dzīvojamās ēkas vai dzīvojamās telpas remontā;

Fi - Gulbenes novada pašvaldības finansiālo ieguldījumu apmērs dzīvojamās ēkas vai dzīvojamās telpas pārbūvē vai atjaunošanas darbos (euro), kas tiek piemērots no brīža, kad kopējās pārbūves vai atjaunošanas darbu izmaksas pārsniedz 100 euro, līdz brīdim, kad dzīvojamās telpas īrnieka veiktie maksājumi sasniedz Gulbenes novada pašvaldības veikto finansiālo ieguldījumu apmēru dzīvojamās ēkas vai dzīvojamās telpas pārbūvē vai atjaunošanas darbos;

Pl – dzīvojamās telpas platība – dzīvojamās telpas kopējā platība (noteikta kvadrātmetros), kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

 1. Noteikt, ka noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā dzīvojamās telpas īres maksas peļņas daļa Gulbenes novada pašvaldības pilsētas administratīvajā teritorijā ir:
  1.  labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,50 euro/m2bez PVN mēnesī;
  2.  daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,30 euro/m2 bez PVN mēnesī;
  3.  dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,15 euro/m2 bez PVN mēnesī.
 2. Noteikt, ka noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā dzīvojamās telpas īres maksas peļņas daļa Gulbenes novada pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās ir:
  1.  labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,38 euro/m2 bez PVN mēnesī;
  2.  daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,23 euro/m2 bez PVN mēnesī;
  3.  dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,11 euro/m2 bez PVN mēnesī.
 3. Noteikt, ka noteikumos noteiktā īres maksa tiek samazināta 50 % apmērā dzīvojamai telpai, kas piešķirta kā sociālais dzīvoklis.
 4. Īres maksas samaksu pilnā apmērā par kārtējo mēnesi veic attiecīgi līdz katra mēneša 25.datumam.
 5. Īrniekam papildus īres maksai maksājami ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksa saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem un citi maksājumi, kas veicami saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktie maksājumi.
 6. Dzīvojamai telpai, kas piešķirta kā sociālais dzīvoklis, ar lietošanu saistītos maksājumus 10% apmērā sedz Gulbenes novada pašvaldība.
 7. Par Gulbenes novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Gulbenes novada domes pilnvarotā persona, kas tiesīga slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu, rakstveidā paziņo īrniekiem un īres maksa stājas spēkā vienu mēnesi pēc paziņošanas dienas.
 8. Dzīvojamās telpas īres līgumiem, kuri noslēgti līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, noteikumos noteiktā īres maksa pilnā apmērā tiek piemērota ar 2023. gada 1. janvāri.
 9. No jauna noslēdzamiem dzīvojamās telpas īres līgumiem noteikumos noteiktā īres maksa pilnā apmērā tiek piemērota ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Gulbenes novada pašvaldības 2022.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu klasifikāciju, īres maksas aprēķināšanas metodiku un īres maksas apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānoti ienākumi Gulbenes novada pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz

uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Gulbenes Energo Serviss” un Gulbenes novada pagasta pārvaldes attiecībā uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti par dzīvojamo telpu īri konkrētā Gulbenes novada pagasta teritorijā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultēšanās ar sabiedrību nav notikusi.