Apstiprināts

2023.gada 30.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.18; 46.p)

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

73.panta pirmās daļas 1.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Gulbenes novada pašvaldības interešu un neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Gulbenes novada pašvaldības interešu un neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) izveidošanas kārtību, kompetenci un darba organizāciju.
 2. Komisija ir Gulbenes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) izveidota institūcija, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām izvērtē interešu izglītības programmas licenču izsniegšanai un neformālās izglītības programmas atļauju izsniegšanai.
 3. Komisijas sastāvu nosaka un apstiprina Dome. Komisijas sastāvu veido pieci Komisijas locekļi, no kuriem viens ir Komisijas priekšsēdētājs.

II. Komisijas kompetence

 1. Komisijas ir šādi uzdevumi:
  1. izvērtēt iesniegtos dokumentus licenču izsniegšanai interešu izglītības programmu īstenošanai atbilstoši spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem;
  2. izvērtēt iesniegtos dokumentus atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem;
  3. pieņemt lēmumus par licenču vai atļauju izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licences vai atļaujas programmu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  4. pieņemt lēmumus par izsniegto licenču vai atļauju anulēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  5. ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licenču vai atļauju saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi, izvērtēt iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmumus par jaunas licences vai atļaujas izsniegšanu un iepriekšējās licences vai atļaujas anulēšanu;
  6. pieņemt lēmumus par Gulbenes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu neformālās izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novada pašvaldības izsludinātā konkursa ietvaros;
  7. izskatīt citus jautājumus atbilstoši Komisijas kompetencei.
 2. Komisijai ir šādas tiesības:
  1.  pieprasīt iesniedzējam un citām valsts un pašvaldību institūcijām papildu informāciju un dokumentus izvērtēšanai atbilstoši Komisijas kompetencei un normatīvo aktu prasībām;
  2.  pārbaudīt interešu un neformālās izglītības programmu īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  3.  īstenot citas tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

III. Komisijas darba organizācija

 1. Komisijas locekļi ievēlē Komisijas priekšsēdētāju no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
 2. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs.
 3. Komisijas priekšsēdētājs:
  1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  2. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;
  3. kontrolē Komisijas pieņemto lēmumu izpildi;
  4. paraksta Komisijas pieņemtos lēmumus, sēžu protokolus, izsniegtās licences interešu izglītības programmu īstenošanai un atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai un citus dokumentus atbilstoši Komisijas kompetencei;
 4. Komisijas locekļi:
  1. piedalās Komisijas sēdēs;
  2. pieņem lēmumus balsojot;
  3. sniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai.
 5. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vecākais lietvedis.
 6. Komisijas sekretārs:
  1. organizē Komisijas sēdes un kārto Komisijas lietvedību (izsauc uz Komisijas sēdēm dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību, veic dokumentu sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdē, sagatavo lēmumprojektus, nodrošina Komisijas pieņemto lēmumu un citu dokumentu izsniegšanu vai nosūtīšanu);
  2. atbild par Komisijas dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai arhīvā;
  3. veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai.
 7. Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
 8. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.
 9. Komisija, atklāti balsojot, pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
 10. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, protokolā norādot sēdes sākuma un beigu laiku, vietu, dalībniekus, darba kārtību, Komisijas locekļu viedokļus, pamatojumu un balsojumu rezultātus.
 11. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
 12. Komisijas darbības tiesiskumu nodrošina Komisijas priekšsēdētājs.

V. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra sēdē (protokols Nr.19, 14.§).
 2. Nolikums stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs                                                       A.Caunītis