APSTIPRINĀTS

ar Gulbenes novada domes 2014.gada 13.marta lēmumu (protokols Nr.4, 12.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdē (protokols Nr.15, 37.§)

Gulbenes novada domes 2014.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.24, 22.§)

Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta sēdē (protokols Nr.4, 49.§)

Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdē (prot.Nr 25, 41.§)

Izdots pamatojoties uz likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka Gulbenes novada Pašvaldības policijas, turpmāk – Policija, vadību, izveidošanas kārtību, darbības likumību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību.

1.2. Policija ir Gulbenes novada domes, turpmāk – Dome, apbruņota militarizēta Domes izveidota iestāde, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības par Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu.

1.3. Policija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par policiju”, likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta noteikumus un citus tiesību aktus, Pašvaldības lēmumus, Domes izdotos iekšējos normatīvos dokumentus.

1.4. Svītrots (27.12.2018., prot.Nr 25, 41.§)

1.5. Policijas darbu organizē un vada Policijas priekšnieks.

1.6. Policijas priekšnieku amatā apstiprina Dome likuma „Par policiju” 19.panta kārtībā, ievērojot šī likuma 21.panta prasības.
Policijas priekšnieku no amata atbrīvo Dome pēc savas iniciatīvas vai pēc Iekšlietu ministra rīkojuma, kas Domei jāizskata septiņu dienu laikā. 
Pārējos policijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Policijas priekšnieks.

1.7. Policija savas funkcijas, pienākumus un uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar Domi, citām publiskām personām un Domes izveidotām iestādēm.

1.8. Saimniecisko un materiāltehnisko bāzi nodrošina un par to rūpējas Dome.

1.9. Policija tiek finansēta no Gulbenes novada pašvaldības budžeta.

1.10. Policija kārto dokumentu pārvaldību un Policijas arhīvu, atbilstoši tiesību aktiem.

1.11. Policijai ir savs zīmogs, ar Gulbenes novada ģērbona attēlu un pilnu nosaukumu- „Gulbenes novada pašvaldības policija”. Policija savā darbā izmanto operatīvo transportlīdzekli.

1.12. Sarakstē ar publiskajām personām, privātām un juridiskām personām, Policija izmanto Domes apstiprinātas veidlapas un rekvizītus.

1.13. Policija par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu fiziskām un juridiskām personām sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru apstiprina Domes sēdē.

1.14. Policijas juridiskā adrese – Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401.

II. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KOMPETENCE UN DARBA ORGANIZĀCIJA

2.1. Policijas primārais pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem visā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.2. Policija pienākums ir:

2.2.1. kontrolēt Domes izdoto saistošo noteikumu izpildi;

2.2.2. nodrošināt likumpārkāpumu profilaksi;

2.2.3. kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;

2.2.4. ņemt aktīvu līdzdalību civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju pasākumu vai notikumu risināšanā, tas ir, sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību attiecīgajiem valsts dienestiem un Domes institūcijām stihisku nelaimju vai citu ārkārtēju gadījumu laikā, kā arī iesaistīties procesos cilvēku un īpašumu glābšanā;

2.2.5. atbalstīt Zemessardzi sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;

2.2.6. pieņemt un reģistrēt no fiziskām un juridiskām personām izsaukumus un ierasties uz izsaukuma vietām vai veikt darbības, lai pāradresētu izsaukumus attiecīgajiem dienestiem vai atbildīgajām institūcijām;

2.2.7. apkopot un apstrādāt ienākošo informāciju, kā arī nosūtīt nepieciešamo informāciju valsts institūcijām kopējās datu bāzes aktualizēšanai;

2.2.8. nepieciešamības gadījumā izskaidrot fiziskām un juridiskām personām Domes saistošo noteikumu mērķi, sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu pieprasījumiem vai interesējošiem jautājumiem par policijas kompetencē risināmiem jautājumiem un darbībām;

2.2.9. organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu Policijā;

2.2.10. organizēt un veikt soda naudas uzskaiti un iemaksu Domes budžetā;

2.2.11. nekaitēt Pašvaldības un Domes tēlam publiskā telpā, piedalīties Domes publiskā tēla veidošanā;

2.2.12. veikt citus uzdevumus Domes deleģēto jautājumu risināšanā un likumā „Par policiju” 19.panta otrajā un ceturtajā daļā noteiktos pienākumus.

2.3. Policijas tiesības:

2.3.1. patstāvīgi lemt par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;

2.3.2. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un pilnvarojumam, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un piemērot administratīvos sodus;

2.3.3. pieprasīt un saņemt darba uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus no fiziskām un juridiskām personām;

2.3.4. pārbaudīt saņemto informāciju;

2.3.5. iepazīties ar Domes lēmumiem un saņemt no Domes, tās iestādēm un struktūrvienībām informāciju vai lēmumus, kas attiecināmi uz Policijas kompetencē risināmajiem jautājumiem;

2.3.6. piedalīties jaunu Domes ārējo un iekšējo normatīvo aktu, kas ietver Policijas kompetenci, izstrādē, savas kompetences ietvaros iesniegt Domei ierosinājumus un priekšlikumus saistošo noteikumu un nolikumu, iekšējo normatīvo dokumentu papildināšanai vai pilnveidošanai;

2.3.7. izmantot Domes piešķirtos finanšu resursus un tehniskos līdzekļus racionāli un lietderīgi, lai nodrošinātu Policijai noteikto pienākumu un uzdevumu izpildi;

2.3.8. piedalīties ikgadējā Policijas budžeta plānošanā;

2.3.9. piedalīties Domes administrācijas sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Policijas darbu un tās darbiniekiem saistīti jautājumi;

2.3.10. piedalīties darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī mācību kursos vai semināros, kuros tiek izskaidroti vai skatīti ar Policijas darbu saistīti jautājumi;

2.3.11. pēc nepieciešamības piedalīties Domes izveidoto komisiju, komiteju un Domes sēdēs.

2.4. Policija atbild par:

2.4.1. šajā nolikumā un tiesību aktos noteikto Pašvaldības pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

2.4.2. pareizu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un savlaicīgu naudas sodu iekasēšanu Domes budžetā;

2.4.3. Policijas kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši Domes nostādnēm, prioritātēm, prasībām un iedzīvotāju interesēm;

2.4.4. Policijā iegūtās personu datu un informācijas konfidencialitātes saglabāšanu vai tādas privātas informācijas saglabāšanu, kura iegūta, pildot dienesta pienākumus;

2.4.5.Policijai nodoto telpu, tehnisko vienību, materiālo vērtību un materiāltehniskās bāzes saglabāšanu.

2.5. Policijas darba laiku pēc Policijas priekšnieka priekšlikuma ar rīkojumu nosaka Dome priekšsēdētājs.

III. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS STRUKTŪRA, PAKĻAUTĪBA UN PILNVAROJUMA APJOMS

3.1. Policijas darbinieks ir persona, kura ieņem noteiktu amatu Policijā. Pildot dienesta pienākumus Policijas darbinieks savas kompetences ietvaros pārstāv valsts varu un Domes intereses.

3.2. Personas tiesību un brīvību un valsts interešu vienlīdzības aizsardzības nolūkā, Policijas darbinieki nepiedalās partiju, citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību darbībā, un uz dienesta laiku Policijā aptur savu piederību pie tām.

3.3. Policijas darbiniekiem ir jāievēro Valsts policijas amatpersonu norādījumi gadījumos, ja ir ziņas par to, ka gatavojas vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē.

3.4. Policijas darbinieku skaitu saskaņo Domes priekšsēdētājs. Pašvaldības policijas sastāvā ir priekšnieks, vecākais inspektors un inspektori.

3.5. Policijas priekšnieks:

3.5.1. plāno, organizē un vada Policijas darbu saskaņā ar šo nolikumu, sava amata apraksta un darba līguma noteikumiem; sagatavo darbinieku amata aprakstus, nosaka darbinieku darba uzdevumus un sadala pienākumus, slēdz darba līgumus, kā arī kontrolē to izpildi;

3.5.2. ne retāk kā reizi gadā iesniedz pašvaldībai pārskatu par Policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos vai Domes noteiktajā kārtībā sagatavo informāciju gada publiskām pārskatam;

3.5.3. informē Domi par būtiskajām izmaiņām tiesību aktos attiecībā uz Policijas darbību un funkcijām, sagatavo priekšlikumus to izpildei nepieciešamo tehnisko vai finansiālo nodrošinājumu;

3.5.4. izstrādā Policijas darbībai nepieciešamos reglamentus, instrukcijas un citus iekšējos normatīvos aktus un iesniedz tos apstiprināšanai Domes priekšsēdētājam;

3.5.5 organizē pasākumus Policijas darbinieku kvalifikācijas celšanai un mācību kursu apmeklēšanai, kā arī plāno pieredzes apmaiņas braucienus;

3.5.6. nodrošina Policijas darbību budžetā paredzēto līdzekļu ietveros;

3.5.7. sniedz norādījumus, paskaidrojumus un konsultācijas Domes iestāžu darbiniekiem un pašvaldības iedzīvotājiem jautājumos, kas ietilpst Policijas kompetencē, atbild uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem vai sūdzībām, ievērojot Informācijas atklātības likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu tiesību normas;

3.5.8. pārstāv Policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām iestādēm, organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs;

3.5.9. atbilstoši Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam nosaka Policijas darbinieku skaitu un darba algas, un iesniedz tos saskaņošanai Domes priekšsēdētājam;

3.5.10.atbild par nolikumā noteikto Policijas pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

3.5.11. normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un pilnvarojuma apjomā vienpersoniski pieņem lēmumus, uzliek administratīvos sodus, atcelt pretlikumīgus Policijas darbinieku lēmumus;

3.5.12. pieņem lēmumus par fiziskas vai juridiskas personas apstrīdētu Policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību.

3.6. Policijas vecākais inspektors:

3.6.1. aizvieto Policijas priekšnieku tā prombūtnes laikā un pilda viņa pienākumus;

3.6.2. veic darbu atbilstoši amata aprakstam, darba līgumam, kā arī pilda citus pienākumus, ko uzdevis Policijas priekšnieks.

3.7. Policijas inspektori veic darbu atbilstoši amata aprakstam, darba līgumam, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis Policijas priekšnieks vai vecākais inspektors Policijas priekšnieka prombūtnes laikā.

3.8. Darba līgumu ar Policijas priekšnieku slēdz Domes priekšsēdētājs.

3.9. Policijas darbinieku pakļautība:

3.9.1. Policijas priekšnieks administratīvi, funkcionāli un strukturāli ir pakļauts Domes priekšsēdētājam. Policiju metodoloģiski vada Domes priekšsēdētājs;

3.9.2. visi Policijas darbinieki funkcionāli un strukturāli ir pakļauti Policijas priekšniekam.

3.10. Policijas priekšnieks savus pienākumus veic saskaņā ar amata aprakstu, kuru apstiprina Domes priekšsēdētājs. Policijas darbinieku amatu aprakstus apstiprina Domes priekšsēdētājs.

3.11. Katrs Policijas darbinieks atbild par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo nolikumu, darba līgumu, amata aprakstu, pienākumu sadali starp Policijas darbiniekiem un apstiprinātiem uzdevumiem.

3.12. Policijas darbinieka vispārējās tiesības un tiesības lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus ir noteiktas likumā „Par policiju”.

3.13. Policijas darbinieka tiesiskā aizsardzība un darbības garantijas tiek noteiktas atbilstoši likumam „Par policiju”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

3.14. Policijas darbinieks atbild:

3.14.1. par jebkādu savu prettiesisku rīcību. Ja Policijas darbinieks ir pārkāpis personas tiesības un aizskāris to likumīgās intereses, Policijai jāveic pasākumi šo tiesību atjaunošanai un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai;

3.14.2. par administratīvu vai disciplināru pārkāpumu. Policijas darbinieks tiek saukts pie administratīvās vai disciplinārās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.15. Sūdzības par Policijas vecākā inspektora un policijas inspektoru rīcību izskata un pieņem lēmumu Policijas priekšnieks, nepieciešamības gadījumā veicot dienesta izmeklēšanu. Sūdzības par Policijas priekšnieka rīcību atbilstoši normatīvajiem aktiem izskata un pieņem lēmumu Domes priekšsēdētājs.

3.16. Visi Policijas darbinieki, atbilstoši Domes priekšsēdētāja rīkojumam, var būt pakļauti atestācijai, tiem var uzlikt pienākumu kārtot ieskaiti par šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanas nosacījumiem, kārtot ieskaiti praktiskajā šaušanā, kā arī kārtot pārbaudījumu par vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības atbilstību noteiktajiem kritērijiem un sagatavotības līmeni speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu pielietošanā.

3.17. Kaitējumu, kas nodarīts Policijas darbinieka veselībai, viņam pildot dienesta pienākumus, atlīdzina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.18. Policijas darbinieks ir pakļaujams apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem par Domes budžeta līdzekļiem.

3.19. Dome ir tiesīga Policijas darba pilnveidošanas nolūkā, savu pilnvaru ietvaros noteikt Policijas darbiniekiem sociālās garantijas, dienesta atzinības veidus, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

3.20. Policijas darbinieku var atlaist no darba saskaņā ar Darba likumu un šo Nolikumu.

3.21. Policijas darbiniekam bez maksas tiek izsniegts vienota parauga formas tērps un amata apliecība. Formas tērpu un aprīkojumu Policijas darbiniekam izsniedz atbilstoši mantiskās apgādes normām .

3.22. Policijas darbiniekam, pildot amata pienākumus, ir klāt vienota parauga amata dienesta apliecība, kuru izsniedz Domes priekšsēdētājs (1.pielikums).

3.23. Policijas darbinieka amata apliecībai uz aversa ir norādīts:

3.23.1. Policijas nosaukums;

3.23.2. Policijas darbinieka vārds, uzvārds;

3.23.3. Policijas darbinieka personas kods;

3.23.4. Policijas darbinieka amata nosaukums;

3.23.5. Policijas darbinieka fotogrāfija;

3.23.6. apliecības numurs, kas sastāv no trīs cipariem;

3.23.7. apliecības izsniegšanas datums;

3.23.8. Policijas emblēma.

3.24. Policijas darbinieka amata apliecībai uz reversa ir norādīts:

3.24.1. atzīme par šaujamieroča nēsāšanas tiesībām;

3.24.2. Gulbenes novada pašvaldības ģerbonis;

3.24.3. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja paraksts;

3.25. Policijas darbinieki ir tiesīgi Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ārpus amata pienākumu veikšanas laika, uzrādot amata apliecību, izmantot šajā Nolikumā paredzētās tiesības, ja tas nepieciešams Policijas pienākumu izpildei.

3.26. Pie Policijas darbinieka formas tērpa redzamā vietā jābūt piestiprinātam viņa uzvārdam, amata zīmotnēm un Policijas atšķirības zīmei.

IV. POLICIJAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANAS MEHĀNISMS UN PĀRSKATI PAR DARBĪBU

4.1. Uzraudzību par likumu ievērošanu Policijas darbībā veic Latvijas Republikas ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori.

4.2. Policijas darbības kontroli par Gulbenes novada pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi, finanšu līdzekļu izlietojumu un materiālo vērtību saglabāšanā veic Domes priekšsēdētājs.

4.3. Domes vai Domes priekšsēdētāja noteiktajā termiņā un kārtībā Policija iesniedz Domes priekšsēdētājam informāciju, kas nepieciešama Gulbenes novada pašvaldības gada budžeta un publiskā pārskata sagatavošanai.

4.4. Domes priekšsēdētājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par Policijas darbu.

4.5. Policijas priekšnieka izdoto iekšējo normatīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Domes priekšsēdētājam.

4.6. Policijas izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt Administratīvā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

5.1. Lēmumu par Policijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dome.

5.2. Policija savā darbībā ievēro ētikas un morāles normas.

5.3. Grozījumus vai papildinājumus Nolikumā var ierosināt Domes priekšsēdētājs vai Policijas priekšnieks.

5.4. Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem Nolikumā izskata un apstiprina Domes sēdē.