Apstiprināts:

Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija sēdē  (protokols Nr.12; 100.p)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi 

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu projekti (turpmāk – Projekti), kā arī finansiāli atbalstīta nometņu organizēšana projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros.
 2. Bērnu nometņu projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).
 3. Konkurss tiek izsludināts no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 13.jūlijam.
 4. Informācija par Konkursu tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā gulbene.lv.

II. Konkursa mērķis un nosacījumi

 1. Konkursa mērķis ir, organizējot bērnu un jauniešu nometnes laika posmā no 2022.gada 25.jūlija līdz 2022.gada 31.augustam, nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs.
 2. Dalībnieku mērķgrupas:
 • Ukrainas bērni un jaunieši, kuri reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī tie, kuri līdz šim mācījušies attālināti Ukrainas izglītības iestādēs, bet 2022./2023.mācību gadā uzsāks mācības Latvijas izglītības iestādēs;
 • Latvijas izglītojamie no 1.līdz 12.klasei.
 1. Nometņu saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem šādos virzienos:
 • valsts valodas prasmju apguve un pilnveide;
 • komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
 • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana.
 1. Konkursā Projektus var iesniegt valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskas personas un fiziskas personas, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālie komersanti vai kā saimnieciskās darbības veicēji.
 2. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes.
 3. Nometnei jābūt reģistrētai un saskaņotai bērnu nometņu datu bāzē nometnes.gov.lv .
 4. Nometnes organizētājs ir atbildīgs par nometnes organizēšanu un darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” paredzēto kārtību.
 5. Organizējot nometni, jāievēro Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 120. punkts: “Bērnu nometnes organizēšanā ievēro piesardzības pasākumus, kas noteikti Valsts izglītības satura centra vadlīnijās bērnu nometņu organizētājiem. Bērnu nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēta saslimšana ar Covid-19.” Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem: nometnes.gov.lv
 6. Konkursā tiek atbalstīta šādu dienas vai diennakts nometņu organizēšana:
 • nometņu dalībnieki ir bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem;
 • nometņu dalībnieku skaits sadalās aptuveni līdzvērtīgi – 50% vietējie bērni/50% Ukrainas bērni;
 • nometņu norises laiks – no 2022.gada 25.jūlija līdz 2022.gada 31.augustam;
 • nometņu ilgums – no 6 līdz 10 dienām;
 • minimālais aktivitāšu laiks dienā – ne mazāk kā 6 astronomiskās stundas;
 1. Informācija par dalībnieku pieteikšanos uz nometnēm tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā gulbene.lv.

III. Projektu finansējums

 1. Kopējais Pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 10419,00 euro.
 2. Maksimālais finansiālais atbalsta apjoms vienam Projektam ir 20 euro dienā par viena bērna dalību 6-10 dienu dienas nometnē, 40 euro dienā par viena bērna dalību 6-10 diennakšu ilgā diennakts nometnē.

IV. Projektu iesniegšana

 1. Projekts sastāv no:
 • pieteikuma (1.pielikums);
 • nometnes apraksta (2.pielikums);
 • nometnes budžeta (3.pielikums);
 • nometnes vadītāja apliecības kopijas;
 • dzīves gājuma apraksta (CV) – ja nometnes organizētājs ir fiziska persona.
 1. Papildus šā nolikuma 17.punktā minētajiem dokumentiem Projekta iesniedzējam ir tiesības pievienot arī citus dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par pašu Projekta iesniedzēju vai plānoto nometni.
 2. Projektu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, kuru papīra formātā iesniedz vienā eksemplārā slēgtā aploksnē Konkursa noteiktajā termiņā Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401. Uz aploksnes norāda šādu informāciju:
 • saņēmējs – Gulbenes novada Izglītības pārvalde;
 • iesniedzēja kontaktinformācija.
 1. Projektu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@gulbene.lv. Iesniedzot projektu elektroniski, to sagatavo vienā elektroniskā dokumenta pakotnē, norādot nolikuma 19.1. un 19.2.apakšpunktā minēto informācija.

V. Projektu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

 1. Konkursam iesniegtos Projektus izvērtē un lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu pieņem ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – Komisija) trīs cilvēku sastāvā.
 2. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divi no Komisijas locekļiem.
 3. Komisijas lēmumu pieņem Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
 4. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.
 5. Projekta iesniedzēja Projekts tiek noraidīts bez tālākās vērtēšanas (saskaņā ar Projektu vērtēšanas kritērijiem), ja:
  • Projekts nav sagatavots un iesniegts atbilstoši šā nolikuma nosacījumiem;
  • Projekta iesniedzējs neatbilst šā nolikuma 8.punkta nosacījumiem;
  • Projekta iesniedzējam Projekta iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir nenokārtotas parādsaistības pret Pašvaldību.
 6. Komisija Projektus vērtē saskaņā ar Projektu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), piešķirot punktus.
 7. Projekti tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc izvērtēšanas rezultātā iegūtajiem punktiem. Pieejamā finansējuma ietvaros finansiālais atbalsts tiek piešķirts tiem Projektiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu.
 8. Komisija veic Projektu izvērtēšanu un pieņem lēmumu līdz 2022.gada 15.jūlijam (ieskaitot).
 9. Konkursa rezultātus paziņo rakstveidā 2022.gada 15.jūlijā.
 10. Informācija par atbalstītajiem Projektiem tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

VI. Projektu finansēšanas kārtība un kontroles kārtība

 1. Ar Projekta iesniedzēju, kura iesniegtais Projekts ir atbalstīts (turpmāk – Projekta īstenotājs), Pašvaldība slēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms nometnes sākuma.
 2. Projekta īstenotājam ir pienākums 10 darba dienu laikā pēc nometnes pēdējās dienas iesniegt Pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, finanšu atskaiti par izlietoto finansējumu (5.pielikums) un saturisko atskaiti (6.pielikums).
 3. Projekta īstenotājam ir pienākums sniegt Pašvaldībai informāciju par nometnes norisi ievietošanai Pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.
 4. Ja Projekts netiek realizēts objektīvu iemeslu dēļ, Projekta īstenotājs rakstveidā informē Pašvaldību vismaz 5 darba dienas pirms plānotā nometnes sākuma un saskaņo citu nometnes norises laiku.
 5. Pašvaldībai un Komisijai ir tiesības pārbaudīt nometnes darbību un Pašvaldības piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
 6. Ja nometne netiek realizēta noteiktajā termiņā, atbilstoši iesniegtajam Projektam un nometnes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par piešķirtā finansiālā atbalsta atmaksu.

VII. Noslēguma jautājums

 1. Nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.