Precizētā Investīciju plāna 2012.-2013.gadam apstiprināšana

 

apstiprināts 2012.g.31.janvāra Gulbenes novada domes sēdē.

Operatīvais ziņojums par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2012.gadā

Operatīvais ziņojums par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2012.gadā apstiprināts 2013.gada 24.janvāra domes sēdei Nr.2, 16.§

2011.gada 25.augustā tika apstiprināta Gulbenes novada integrētās attīstības programma 2011. - 2017.gadam, kas ietver tās īstenošanas uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru katru gadu tiek gatavots operatīvais ziņojums par Investīciju plāna īstenošanu un nepieciešamajām korekcijām nākošā gada investīciju plānā. 2011.gada 29.decembra domes sēdē tika apstiprināts pirmais operatīvais ziņojums par Investīciju plāna izpildi 2011.gadā un 2012.gada 31.janvārī apstiprināts precizētais Investīciju plāns 2012. -2013.gadam.

Gulbenes novada investīciju plānā iekļautie projekti vērsti pamatā uz sociālās un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu un pilnveidošanu, kā arī cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanu.

Gulbenes novada dome 2012.gadā turpināja vairāku iepriekšējos gados iesāktu projektu realizāciju, kā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos”, kas uzsākts 2009.gada 9.novembrī. 2012.gadā projekta realizācijai saņemts ES fondu finansējums 24645 Ls apmērā. Noslēdzies 2011.gadā iesāktais „Izglītības iestāžu informatizācijas” projekts skolu apgādei ar datortehniku un interneta tīklu uzlabošanai. Septembrī noslēdzās projekts „Speciālistu piesaiste Gulbenes novada kapacitātes paaugstināšanai”, kura ietvaros tika nodrošināts atalgojums un kvalifikācijas paaugstināšana vienam speciālistam- projektu koordinatoram, piesaistīts finansējums Ls 20468 apmērā, turpmākajos 6 mēnešos pašvaldībai jānodrošina speciālista algošana no pašvaldības budžeta. Investīciju plāna I prioritātē „Cilvēkresursu attīstība” viens no lielākajiem projektiem bija „Stāmerienas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana” (uzsākts 2011.gada aprīlī, pabeigts 2012.gada novembrī), kā ietvaros rekonstruēts pamatskolas sporta laukums, skolā ierīkota centrālā siltumapgāde, projekta kopsumma Ls 319172, pašvaldības finansējums Ls 82445. Projekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros (uzsākts 2011.gada maijā, pabeigts 2012.gada novembrī), jauniešu centrā „Bāze” veikta telpu renovācija un aprīkošana dažādu aktivitāšu veicināšanai. Projekta kopsumma Ls 78617, pašvaldības finansējums Ls 6821. 2012.gadā uzsākti vairāki brīvprātīgā darba un mūžizglītības projekti. Kopumā I prioritātē pabeigti 15 projekti, papildus plānotajiem uzsākti 3 jauni projekti, 8 projekti nav uzsākti ārējo finansējuma avotu trūkuma dēļ.

2012.gadā tika veikta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nepabeigtās piebūves ekspertīze, sagatavots jauns projekts „Gulbenes pilsētas centrālās daļas rekonstrukcija”, kas paredz korpusa būvniecības pabeigšanu un aprīkošanu, kā arī Miera ielas rekonstrukciju. Projekta izmaksu kopsumma plānota 1.5 milj. Ls apmērā, t.sk. pašvaldības finansējums 233 tūkst. Ls.

Otrās prioritātes „Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide” ietvaros pabeigta 2009.gadā uzsāktā Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcijas 2.kārta 2.7 milj Ls apmērā, t.sk. pašvaldības finansējums 0.7 milj. Ls. 2012.gadā pabeigta pašvaldības ceļa „Lācītes - Ranka” rekonstrukcija 101 tūkst. Ls apmērā, t.sk. pašvaldības finansējums veidoja 31 tūkst. Ls. Izmantojot pašvaldības Ceļu fonda līdzekļus, uzlabota satiksmes drošība, veicot gājēju celiņa izbūvi pašvaldības ceļam Lizums - Kalēji - Avoti Lizuma pagastā, renovēts ceļa segums un izveidota ūdens atvades sistēma Dālderu ielai Stradu ciemā un pašvaldības ceļam „Liepulejas - Dālderi - Stāķi” Stradu pagastā, kas uzlaboja uzņēmējdarbības vidi kokapstrādes uzņēmumiem SIA „Sendija” un „Vasks”.

Saņemts finansējums un pabeigtas iepirkuma procedūras Blaumaņa ielas rekonstrukcijai Gulbenē. Plānotā projekta kopsumma 2.05 milj. Ls, pašvaldības finansējums 451 tūkst. Ls. Intensīvs darbs noritēja pie ūdenssaimniecības projektu sagatavošanas. Sagatavota Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) dokumentācija Litenes, Rankas, Beļavas, Druvienas, Staru, Lizuma ciema projektiem, pabeigta iepirkuma procedūra Lejasciema ciema ūdenssaimniecības projekta realizācijai, projekta kopsumma 453.8 tūkst. Ls, pašvaldības finansējums 155.6 tūkst. Ls. Turpinās pārējo ciemu TEP sagatavošana (Jaungulbenei, Gulbītim, Tirzai u.c.). 2013.gadā turpināsies darbs pie ūdenssaimniecības projektu realizācijas.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai novada ciemos izveidoti dalīto atkritumu šķirošanas laukumi ar speciālajiem konteineriem, kas dod iespēju samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu arī lauku teritoriju iedzīvotājiem, vienlaicīgi veicinot „zaļo” domāšanu.

Kopumā 2.prioritātē pabeigti 9 projekti, papildus plānotajiem uzsākti 5 jauni projekti, 10 projekti nav uzsākti ārējo finansējuma avotu trūkuma dēļ.

Trešajā prioritātē „Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte” pabeigti 6 projekti, 3 projektiem turpinājās dokumentācijas kārtošana pēc objektu nodošanas ekspluatācijā 2011.gada nogalē. Gulbenes bibliotēka papildus realizējusi 2 jaunus projektus, iegādājoties datortehniku un inovatīvu bibliotēku aprīkojumu. Netika uzsākti 9 projekti finansējuma trūkuma dēļ.

Kopumā 2012.gadā realizācijā bija 51 projekti, vairāki nozīmīgi projekti tika sagatavoti un iesniegti finansējuma saņemšanai, kuru realizācija sāksies 2013.gadā. Atbalstu neguva novadam nozīmīgais projekts „Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja izveide Vecgulbenes muižas Sarkanajā pilī un piebūvē”, netika atjaunots Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas - biatlona bāzes būvniecības un rekonstrukcijas projekts, kas tika pārtraukts lielo izmaksu dēļ.

2013.gadā jāturpina iepriekšējos gados iesāktie projekti, galveno uzmanību pievēršot ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācijai, ielu rekonstrukcijas projektiem Gulbenē un ģimnāzijas piebūves pabeigšanai.

Vienlaicīgi ar 2013.gada budžetu tiks apstiprināts precizētais Investīciju plāns nākamajiem trīs gadiem.

Pielikumā pievienota izvērsta informācija par katru projektu.