Apstiprināts 2010.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdē Nr.4, 8.§

Grozījumi 2013.gada 19.decembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.19, 7.§

Grozījumi 2014.gada 16.oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.21, 10.§

Grozījumi 2014.gada 30.oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.22, 29.§

Grozījumi 2014.gada 18.decembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.24, 7.§

Grozījumi 2016.gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē Nr.12, 50.§

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais" nolikums

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Siltais" (turpmāk - Centrs), ir sociālās aprūpes iestāde pensionāriem, personām ar funkcionāliem traucējumiem un citām mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešama ilgstoša vai īslaicīga sociālā, garīgā un nepieciešamības gadījumā medicīniskā aprūpe, vai palīdzība krīzes situāciju pārvarēšanā un ikdienas problēmu risināšanā.

1.2. Centrs ir Gulbenes novada domes pašvaldības iestāde. Centra juridiskā adrese ir: „Siltais", Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421. Centram ir viena struktūrvienība, tās adrese: “Dzērves”, Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429.

1.3. Centru izveido, reorganizē vai likvidē Gulbenes novada dome, un tas reģistrējams atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā.

1.4. Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, tiesību aktus, Labklājības ministrijas normatīvos aktus, Gulbenes novada domes lēmumus, kā arī Gulbenes novada sociālā dienesta norādījumus un šo nolikumu.

1.5. Centrs finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar Gulbenes novada domes apstiprinātām pamatbudžeta tāmēm.

2. Centra uzdevumi un darbības virzieni.

2.1. Uzņemt ilgstošai vai īslaicīgai (līdz sešiem mēnešiem) aprūpei pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošos pensionārus, personas ar funkcionāliem traucējumiem un citus mazaizsargātos iedzīvotājus pēc Gulbenes novada sociāla dienesta izvērtējuma.

2.2. Uzņemt ilgstošai vai īslaicīgai (līdz sešiem mēnešiem) aprūpei personas no citas administratīvas teritorijas slēdzot līgumus atbilstoši noteiktajai norēķinu kārtībai.

2.3. Nodrošināt Centrā dzīvojošās personas ar dzīvojamo platību, kas apgādāta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru.

2.4. Apgādāt Centrā dzīvojošās personas ar veļu, apģērbu un apaviem, higiēniskajiem līdzekļiem.

2.5. Organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli.

2.6. Organizēt sociālās adaptācijas un rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katra klienta vajadzībām.

2.7. Savas kompetences ietvaros sniegt klientiem konsultācijas sociālās, medicīniskās un tiesiskās izglītošanas jautājumos.

2.8. Attīstīt alternatīvās sociālās aprūpes un cita veida pakalpojumus.

2.9. Iesaistīt fiziskas un juridiskas personas Centra darbības nodrošināšanā.

2.10. nodrošinot aprūpi, sadarboties ar ārstniecības iestādēm,  novada sociālo dienestu un Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes novada nodaļu.

2.11. Nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu starp Centru un atbilstošajām novada pašvaldības struktūrvienībām un amatpersonām.

3.Centra darbības finansēšana.

3.1. Centra  finansējums veidojas no pašvaldības budžeta daļas, kura nodota Jaungulbenes pagasta pārvaldes administrēšanai un ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju un pabalstu pārskaitījumiem par klientiem tiesību aktos noteiktajā apjomā.

3.2. Centram var būt speciālie līdzekļi:

3.2.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;

3.2.2. līdzekļi, kas iegūti piedaloties valsts un starptautiska mēroga programmās un projektos.

3.3. Speciālā budžeta līdzekļi izmantojami Centra darbības nodrošināšanai, jaunu darbības formu ieviešanai, tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

3.4. Centrs finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar izdevumu tāmi, ko apstiprina Gulbenes novada domes priekšsēdētājs. Atskaites Centrs sniedz tiesību aktos paredzētajā kārtībā un termiņos.

3.5. Centra izveidotājs var apturēt finansējumu, ja tiek konstatēta finansu līdzekļu izlietošana pretēji mērķiem, kādiem tie piešķirti.

4.Centra vadība.

4.1. Centra darbu vada un organizē tās vadītājs, kuru, pēc domes izpilddirektora ieteikuma, amatā apstiprina Gulbenes novada dome. Domes izpilddirektors slēdz ar vadītāju darba līgumu, kurā nosaka tā tiesības un pienākumus, ievērojot tiesību aktos noteiktās garantijas.

4.2. Centra vadītājs organizē Centra darbu un pilnībā atbild par tā darbību.

4.3. Centra vadītājam ir šādi pienākumi un tiesības;

4.3.1. vadītājs ir pilnvarots rīkoties Centra vārdā;

4.3.2. pārstāv Centra intereses valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un organizācijās, kā arī sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās;

4.3.3. tiesību aktos un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, rīkojas ar Centra mantu un finansu līdzekļiem;

4.3.4. slēdz saimnieciskos un darba līgumus;

4.3.5. saskaņā ar Gulbenes novada domes izpilddirektora apstiprinātu amata aprakstu, pieņem darbā un atbrīvo no darba Centra darbiniekus, tiesību aktos noteiktajā kartībā;

4.3.6. izdod rīkojumus un dod norādījumus, kas ir obligāti visiem Centra darbiniekiem;

4.3.7. atbild par Centra darbības atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, vides aizsardzībā, veselības aizsardzībā un citā jomās;

4.3.8. sagatavo un iesniedz Gulbenes novada domes izpilddirektoram apstiprināšanai Centra iekšējās kārtības noteikumus;

4.3.9. nosaka darbinieku pienākumus, nodrošina to kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām;

4.3.10. sagatavo un iesniedz Gulbenes novada domes izpilddirektoram apstiprināšanai uzņemšanas, uzturēšanās un izrakstīšanās noteikumus;

4.3.11. nodrošina Centra personāla dokumentācijas pareizu noformēšanu un glabāšanu Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

4.3.12. pēc Centra pastāvīgo iemītnieku lūguma organizē viņu vērtslietu un vērtspapīru uzglabāšanu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.3.13. organizē parādu piedziņu no Centra klientu likumīgajiem apgādniekiem, kuri izvairās no uzturēšanās izdevumu segšanas par personām, par kuru uzturēšanos ir noslēgts pakalpojuma apmaksas līgums.