Gulbenes novada Sportapārvaldes nolikums

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.jūlija sēdē Nr.12, 3.§

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada Sporta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde, kas īsteno pašvaldības kompetenci sporta jomā.

2. Pārvaldi izveido, reorganizē un likvidē Gulbenes novada dome (turpmāk - Dome).

3. Pārvalde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa.

4. Pārvaldes juridiskā adrese ir Skolas ielā 12 A, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

5. Pārvaldes darbību pārrauga Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors. 

6. Pārvaldes pārraudzībā darbojas Domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” (turpmāk – BJSS).

II. Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības

7. Pārvaldei ir šādas funkcijas:

7.1. sporta nozares darbības un attīstības plānošana un īstenošana Gulbenes novadā;

7.2. sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida pieejamības sekmēšana Gulbenes novadā;

7.3. sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida pasākumu organizēšana, koordinēšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana Gulbenes novadā;

7.4. Gulbenes novada sportistu sasniegumu veicināšana un atbalsta sniegšana sporta aktivitāšu īstenošanai;

7.5. līdzdarbošanās ar sportu saistītu valsts un starptautisku projektu realizēšanā Gulbenes novadā;

7.6. sadarbības veicināšana starp valsts, pašvaldību un sabiedriskajām sporta organizācijām.

8. Pārvaldei ir šādi uzdevumi:

8.1. veidot Gulbenes novada attīstības tendencēm atbilstošu sporta sistēmu;

8.2. īstenot Domes lēmumus sporta jomā;

8.3. veikt sporta nozares operatīvo un stratēģisko plānošanu;

8.4. koordinēt un organizēt sporta sacensības un pasākumus Gulbenes novadā; 

8.5. izstrādāt un realizēt projektus sporta jomā;

8.6. sekmēt Gulbenes novada sportistu piedalīšanos plaša mēroga un augsta līmeņa sacensībās;

8.7. veicināt olimpisko, neolimpisko, veterānu un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta attīstību;

8.8. veicināt valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju un komercsabiedrību darbību un intereses sporta jomā;

8.9. sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, sporta veidu federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju un citām sporta institūcijām;

8.10. veicināt kompetentu sporta speciālistu sagatavošanu un piesaistīšanu  sporta izglītības iestādēs;

8.11. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

8.12. apsaimniekot Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, t.sk. pārzināt sporta bāzu stāvokli, veicināt to labiekārtošanu un attīstību, sekmēt to noslogotību;

8.13. nodrošināt Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēm sporta bāzu izmantošanu bez maksas un prioritārā kārtā;

8.14. sekmēt sporta bāzu pieejamību un daudzveidību iedzīvotājiem, īpaši bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai;

8.15. izvērtēt sporta izglītības iestāžu darbības kvalitāti un efektivitāti, kopīgi ar tām sagatavot priekšlikumus Domei to darba uzlabošanai;

8.16. analizēt sporta sistēmas organizāciju, sporta bāzu darbības efektivitāti, kopīgi ar sporta izglītības iestādēm sagatavot priekšlikumus Domei par to darbības pilnveidošanu;

8.17. saskaņot sporta izglītības iestāžu projektus un programmas;

8.18. analizēt sporta izglītības iestāžu finansiālos rādītājus, sportistu sasniegumus;

8.19. organizēt sporta nometnes;

8.20. sastādīt pārvaldes budžeta projektu gadam, iesniegt izvērtēšanai Domē priekšlikumus par sporta pasākumiem, nepieciešamā finansējuma sadalījumu pa sporta veidiem un kontrolēt šo līdzekļu izmantošanu;

8.21. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Domei kārtību, kādā tiek atbalstīti sportisti un sporta organizācijas, kontrolēt piešķirtā finansējuma izlietojumu;

8.22. kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu sporta pasākumu finansēšanai, pēc Domes pieprasījuma savlaicīgi iesniegt Domē atskaites par līdzekļu izlietojumu sporta pasākumu finansēšanai;

8.23. veikt sporta statistikas un informācijas apkopošanu, analīzi un izplatīšanu;

8.24. pārzināt Gulbenes novada sporta institūciju darbu savas kompetences ietvaros;

8.25. pārvaldīt Pārvaldes valdījumā esošo īpašumu un nodrošināt tā racionālu un efektīvu izmantošanu;

8.26. izstrādāt un iesniegt pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par Pārvaldes struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu, likvidāciju;

8.27. izskatīt juridisko un fizisko personu sūdzības, priekšlikumus un iesniegumus savas kompetences ietvaros;

8.28. informēt sabiedrību par pārvaldes darbību;

8.29. veikt citus ar sporta nozari saistītus uzdevumus.

9. Pārvaldei ir šādas tiesības:

9.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

9.2. iesniegt Domei un valsts institūcijām priekšlikumus par sporta attīstības jautājumiem;

9.3. ierosināt grozījumus ar sporta jomu saistītajos normatīvajos aktos;

9.4. veidot darba grupas, pieaicinot nozaru speciālistus lēmumu pieņemšanai;

9.5. izstrādāt pārvaldes organizēto sporta pasākumu nolikumus un iniciēt izmaiņas citu organizāciju rīkoto sporta pasākumu nolikumos, kas tiek organizēti Gulbenes novadā;

9.6. piedalīties pašvaldības izveidoto komisiju, darba grupu, kas izskata ar sporta nozari saistītus jautājumus, darbā;

9.7. sniegt ierosinājumus Domei par pašvaldības sporta bāzu attīstību, pārvaldīšanu un noslogojumu;

9.8. pārstāvēt Gulbenes novada pašvaldību citu institūciju rīkotajos pasākumos, semināros, sapulcēs, konferencēs un sporta veidu federācijās saistībā ar sportu;

9.9. veikt Gulbenes novadā notiekošo sporta aktivitāšu analīzi;

9.10. izvirzīt apbalvošanai Gulbenes novada sporta nozares pārstāvjus, sportistus un sporta veicinātājus;

9.11. sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

III. Pārvaldes amatpersonu kompetence

10. Pārvaldes darbu vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Pārvaldes vadītājam var būt vietnieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes vadītājs.

11. Pārvaldes amatu sarakstu un grozījumus tajā nosaka pārvaldes vadītājs, rakstiski saskaņojot ar Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektoru. 

12. Pārvaldes vadītājs:

12.1. vada, organizē un plāno pārvaldes darbu, atbild par pārvaldes darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, pārvaldes nolikumam, Domes lēmumiem;

12.2. kontrolē un atbild par padotībā esošo darbinieku noteikto uzdevumu izpildi;

12.3. izstrādā pārvaldes darbības plānu, attīstības programmu, iestādes iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus;

12.4. pieņem darbā vai atbrīvo no darba pārvaldes darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

12.5. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un dod saistošus norādījumus pārvaldes darbiniekiem;

12.6. atbilstoši savai kompetencei un pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem rīkojas ar pārvaldes mantu un naudas līdzekļiem, slēdz darījumus;

12.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pārvaldi atbilstoši savai kompetencei, izsniedz pilnvaras;

12.8. nodrošina pārvaldes finanšu un materiālo vērtību saglabāšanu un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

12.9. veic citus pienākumus atbilstoši amata aprakstam, Domes norādījumiem, prasībām un rīkojumiem.

IV. Pārvaldes finanšu līdzekļi un manta

13. Pārvalde finanšu līdzekļus saņem no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts dotācijām, pašu ieņēmumiem, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem. 

14. Pārvaldes manta ir pašvaldības īpašums, kas atrodas Pārvaldes valdījumā un atbildībā. 

V. Pārvaldes tiesiskuma nodrošināšana 

15. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Pārvaldes vadītājs.

16. Pārvaldes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību ieinteresētā persona var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VI. Noslēguma jautājums

17. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.