Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums

APSTIPRINĀTS

2020.gada 30.jūnija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.13, 81.p.)

GROZĪJUMI

2022.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.27; 73.p)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas (turpmāk – komisija) kompetenci, struktūru un darba organizāciju.

2. Komisija ir Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) izveidota institūcija, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām izskata jautājumus un pieņem lēmumus par stipendijas piešķiršanu pretendentiem, kuri apgūst domes atbalstītās profesionālās studiju nozares. Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 73.p)

3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm, kā arī attiecīgās nozares speciālistiem.

II. Komisijas uzdevumi un tiesības

4. Komisijai ir šādi uzdevumi:

4.1. sadarbībā ar nozares speciālistiem apkopot informāciju par stipendiju piešķiršanai atbalstāmām profesionālo studiju nozarēm; Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 73.p)

4.2. sagatavot priekšlikumus domei par stipendiju piešķiršanai atbalstāmām profesionālo studiju nozarēm un kopējo pirmreizēji atbalstāmo stipendiātu skaitu nākamā gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros; Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 73.p)

4.3. Svītrots 29.12.2022. (protokols Nr.27; 73.p)

4.4. veikt stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu, kā arī  izstrādāt uzaicinājuma tekstu un nodrošināt tā publicēšanu pašvaldības mājas lapā internetā un plašsaziņas līdzekļos;

4.5. veikt pretendenta pieteikuma un papildus iesniegto dokumentu izvērtēšanu;

4.6. pirms lēmuma pieņemšanas veikt pārrunas ar pretendentu intervijā;

4.7. pieņemt lēmumus saistībā ar stipendijas piešķiršanu un izmaksu;

4.8. veikt stipendiāta iesniegtā konkrētā studiju gada dokumentācijas izskatīšanu;

4.9. organizēt līguma par stipendijas piešķiršanu noslēgšanu, kā arī veikt noslēgto līgumu par stipendijas piešķiršanu paredzēto saistību izpildes kontroli;

4.10. atbilstoši komisijas kompetencei izskatīt saņemtos iesniegumus.

5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo informāciju komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

5.2. nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu vai attiecīgās nozares speciālistus piedalīties komisijas sēdēs;

5.3. iesniegt priekšlikumus un piedalīties domes sēdēs komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.

III. Komisijas struktūra un darba organizācija

6. Komisiju izveido ar domes lēmumu uz attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas sastāvā iekļauj 7 komisijas locekļus, no kuriem 2 ir domes deputāti, 4 Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbinieki, no kuriem divi ir Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbinieki, kā arī viens medicīnas jomas pārstāvis.

7. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietnieku komisijas locekļi ievēl no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.

8. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Komisijas priekšsēdētājs:

9.1. plāno, organizē un vada komisijas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.2. sasauc un vada komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;

9.3. kontrolē komisijas pieņemto lēmumu izpildi;

9.4. organizē un nodrošina domei iesniedzamo priekšlikumu sagatavošanu jautājumos, kas ir komisijas kompetencē;

9.5. paraksta komisijas sagatavotos lēmumus, sēžu protokolus un citus dokumentus;

9.6. reizi gadā domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai sniedz pārskatu par komisijas darbu.

10. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

10.1. pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā;

10.2. atbilstoši komisijas priekšsēdētāja norādījumiem veic citus uzdevumus komisijas sekmīgas darbības nodrošināšanai.

11. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Gulbenes novada pašvaldības administrācijas vadītāja nozīmēts darbinieks.

12. Komisijas sekretārs:

12.1. organizē komisijas sēdes un kārto komisijas lietvedību (izsauc uz komisijas sēdēm lietas dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību, veic dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komisijas sēdē, sagatavo lēmumprojektus, nodrošina komisijas pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu);

12.2. atbild par komisijas dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai arhīvā;

12.3. sagatavo komisijas darba pārskatus;

12.4. veic citus uzdevumus komisijas darbības nodrošināšanai.

13. Komisijas locekļi:

13.1. piedalās komisijas sēdēs, kā arī pieņem lēmumus balsojot;

13.2. iesniedz priekšlikumus komisijas darba uzlabošanai.

14. Par komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību komisijas locekļiem paziņo ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms sēdes.

15. Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

16. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

17. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

18. Komisijas sēdes protokolē sekretārs, protokolā norādot sēdes laiku, vietu, dalībniekus, darba kārtību, balsojumu rezultātus un komisijas locekļu viedokļus.

19. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Protokolu sekretārs elektroniski nosūta komisijas locekļiem zināšanai.

20. Komisijas darbības tiesiskumu nodrošina komisijas priekšsēdētājs.

IV. Noslēguma jautājums

21. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 3.augustā.

 

Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2021.gadā

Noteikts 2021.gada 26.augusta Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 63.p.

Apstiprinātas šādas stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālo studiju specialitātes 2021.gadā un maksimālo stipendiātu skaitu katrā no tām:

 • matemātikas skolotājs – 1 vieta;
 • svešvalodas skolotājs – 1 vieta;
 • mūzikas skolotājs – 1 vieta;
 • sporta pedagogs/ sporta treneris – 1 vieta;
 • medicīnas māsa – 1 vieta;
 • fizioterapeits – 1 vieta;
 • sociālais darbinieks – 1vieta.

Gadījumā, ja uz kādu no specialitātēm nepiesakās neviens stipendiāts, Komisija var atbalstīt vairāk stipendiātu citās prioritārajās specialitātēs, nepārsniedzot kopējo plānoto atbalstāmo stipendiātu skaitu 2021.gadā (7 vietas).

Stipendiju piešķiršanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu 2021.gadā segs no pašvaldības kārtējam gadam apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.

Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2020.gadā

Noteikts 2020.gada 27.augusta Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.15, 96.p.

Apstiprinātas šādas stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālo studiju specialitātes 2020.gadā un maksimālo stipendiātu skaits katrā no tām:

 •  Matemātikas skolotājs – 2 vietas;
 •  Latviešu valodas skolotājs – 1 vieta;
 •  Krievu valodas skolotājs – 1 vieta;
 •  Mūzikas skolotājs – 2 vietas;
 •  Sporta pedagogs/ sporta treneris – 1 vieta.

Stipendiju piešķiršanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu 2020.gadā segs no pašvaldības kārtējam gadam apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.