Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums

APSTIPRINĀTS

25.05.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.8; 47.p)

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un

Pašvaldību likuma 50.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas (turpmāk – komisija) izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci, organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību.
 2. Komisija ir Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) izveidota institūcija, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina un uzrauga ar Gulbenes novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu saistītos jautājumus.
 3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm, kā arī attiecīgās nozares speciālistiem.

II. Komisijas kompetence

 1. Komisijas uzdevumi:
  1.  sadarbībā ar nozares speciālistiem apkopot informāciju par stipendiju piešķiršanai atbalstāmām studiju nozarēm;
  2.  sagatavot priekšlikumus domei par stipendiju piešķiršanai atbalstāmām studiju nozarēm un kopējo pirmreizēji atbalstāmo stipendiātu skaitu kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros;
  3.  nodrošināt stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;
  4.  veikt pretendentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;
  5.  uzaicināt uz interviju stipendiju kandidātus;
  6.  pieņemt lēmumus par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju;
  7.  organizēt līgumu par stipendijas piešķiršanu noslēgšanu;
  8.  uzraudzīt noslēgtajos līgumos par stipendijas piešķiršanu paredzēto saistību izpildi;
  9.  pieņemt lēmumus par stipendijas izmaksas apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu;
  10. atbilstoši komisijas kompetencei izskatīt saņemtos iesniegumus;
  11. piedalīties domes un komiteju sēdēs komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanā.
 2. Komisijai ir šādas tiesības:
  1.  pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām un iestādēm nepieciešamo informāciju komisijas kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai;
  2.  uzaicināt pretendentu vai attiecīgās nozares speciālistu piedalīties komisijas sēdē;
  3.  iesniegt domei priekšlikumus komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanā.

III. Komisijas struktūra un darba organizācija

 1. Komisiju izveido ar domes lēmumu uz attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas sastāvā iekļauj septiņus komisijas locekļus, no kuriem divi ir domes deputāti, četri Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbinieki, no kuriem divi ir Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbinieki, kā arī viens medicīnas nozares pārstāvis.
 2. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietnieku komisijas locekļi ievēl no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
 3. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
 4. Komisijas priekšsēdētājs:
  1.  plāno, organizē un vada komisijas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  2.  sasauc un vada komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;
  3.  kontrolē komisijas pieņemto lēmumu izpildi;
  4.  organizē un nodrošina domei iesniedzamo priekšlikumu sagatavošanu jautājumos, kas ir komisijas kompetencē;
  5.  paraksta komisijas sekretāra sagatavotos lēmumus, sēžu protokolus un citus dokumentus;
  6.  reizi gadā domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai sniedz pārskatu par komisijas darbu iepriekšējā gadā.
 5. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
  1. pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
  2. atbilstoši komisijas priekšsēdētāja norādījumiem veic citus uzdevumus komisijas darbības nodrošināšanai.
 6. Komisijas locekļi:
  1. piedalās komisijas sēdēs;
  2. pieņem lēmumus balsojot;
  3. sniedz priekšlikumus komisijas darba uzlabošanai.
 7. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora norīkots darbinieks.
 8. Komisijas sekretārs:
  1. organizē komisijas sēdes un kārto komisijas lietvedību (izsauc uz komisijas sēdēm dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību, veic dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komisijas sēdē, sagatavo lēmumprojektus, nodrošina komisijas pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu);
  2. atbild par komisijas dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai arhīvā;
  3. sagatavo komisijas darba pārskatus;
  4. veic citus uzdevumus komisijas darbības nodrošināšanai.
 9. Par komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību komisijas locekļiem tiek paziņots ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms komisijas sēdes.
 10. Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
 11. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
 12. Komisija, atklāti balsojot, pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
 13. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs, protokolā norādot sēdes sākuma un beigu laiku, vietu, dalībniekus, darba kārtību, komisijas locekļu viedokļus un balsojumu rezultātus.
 14. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
 15. Komisijas darbības tiesiskumu nodrošina komisijas priekšsēdētājs.

VI. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija iekšējo normatīvo aktu Nr. GND/IEK/2020/16 “Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums”.
 2. Nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.jūnijā.