Gulbenes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2017. gada 28.decembra lēmumu (protokols Nr.17, 15.§) “Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma trešās redakcijas pilnveidošanu un funkcionālā zonējuma maiņu Gulbenes pilsētā Raiņa ielā 37, Raiņa ielā 30, Baložu ielā 15, Baložu ielā 17 un Liepu ielā 11, un tās nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Gulbenes novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 9.janvārim līdz 2018.gada 30. janvārim.

Teritorijas plānojuma materiāli:

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.gulbene.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Gulbenes novada domē, 326., 327 kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā, kā arī internetā https://geolatvija.lv/ .

Viedokļus par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 4.redakciju, Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada domes attīstības un projektu nodaļā no 2018.gada 9.janvāra līdz  30.janvārim ( Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401) vai elektroniski nosūtot attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotājām:  

Iesniedzot viedokļus, fiziskām personām jānorāda vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru un darbības vietas adresi.