Gulbenes novada ģerbonis

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2017. gada 27.jūlija lēmumu (protokols Nr.10, 19.§) “ Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek uzsākta Gulbenes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 2.redakcijas  publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 1. septembrim.

Teritorijas plānojuma materiāli:

 

Teritorijas plānojuma materiāli pieejami arī https://geolatvija.lv/

Klātienē ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Gulbenes novada domē, 326. vai 327. kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā.

Viedokļus par Gulbenes novada teritorijas plānojumu 2.redakciju un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 2.redakciju, Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada domes attīstības un projektu nodaļā no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 1.septembrim (326., 327. kabinetā Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401) vai elektroniski: 

  • Dacei Kuršai uz elektronisko pasta adresi dace.kursa@gulbene.lv par vides pārskatu;
  • Anitai Vaskai uz elektronisko pasta adresi anita@gulbenesdome.lv par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu.

Iesniedzot viedokļus, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un darbības vietas adrese.