Gulbenes novada valsts  un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikums

Pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikuma, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra domes sēdē (protokols Nr.18, 22.§.), 15. un 17.punktu, Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumu “Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi” (protokols Nr.15, 61.§.) un Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas nolikuma 3.7.punktu,

APSTIPRINĀTS ar Gulbenes novada domes 2017.gada 18.jūlija rīkojumu Nr. GND/3.5/17/161

Grozījumi ar 2017.gada 3.augusta rīkojumu Nr. GND/3.5/17/172

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – Centrs) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Pašvaldība) Administratīvi juridiskās nodaļas (turpmāk – Nodaļa) struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir sniegt iedzīvotājiem valsts un pašvaldību publiskos pakalpojumus vienuviet un izveidot uz klientu orientētu vienotu pakalpojumu un informatīvo vidi.
1.2. Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus, Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka un Domes izpilddirektora rīkojumus un citus domes iekšējos normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
1.3. Centru izveido, reorganizē un likvidē ar Domes izpilddirektora rīkojumu.
1.4. Centrs ir tieši pakļauts Nodaļas vadītājam un šajā nolikumā paredzētajos gadījumos – Pašvaldības izpilddirektoram. Centra darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
1.5. Centrs, pildot noteiktās funkcijas un uzdevumus, sadarbojas ar pārējām Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, savas kompetences ietvaros ar Gulbenes pilsētas pagastu pārvaldēm, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, citām juridiskām personām.
1.6. Centrs atrodas Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 .

2. Centra uzdevumi

2.1. Centra uzdevumi:
2.1.1. organizēt vienotu klientu apkalpošanas vietu un procesus, nodrošinot klientu apkalpošanu klātienē, pa tālruni un citiem elektroniskiem komunikāciju kanāliem;
2.1.2. veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrs datubāzē
“Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” un maksas iekasēšanu
no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju;
2.1.3. sniegt informāciju par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem;
2.1.4. sniegt atbalstu valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā,
darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi;
2.1.5. sniegt informāciju un konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem
jautājumiem;
2.1.6. veikt iedzīvotāju iesniegumu pieņemšanu, reģistrāciju, nodrošināt to apriti, izskatīšanas rezultātā doto uzdevumu izpildes kontroli;
2.1.7. pašvaldības funkcijām atbilstošu domes rīcībā esošās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem par pašvaldībai pakļauto institūciju, pašvaldības teritorijā izvietoto valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju u.c. institūciju atrašanās vietu, uzdevumiem, darbību un pakalpojumiem pašvaldības iedzīvotājiem;
2.1.8. veikt pasākumus, kas saistīti ar deklarēto dzīvesvietas deklarēšanu, anulēšanu, nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī
aktivizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
2.1.9. veikt klientu prasību apzināšanu, statistiskās informācijas apkopošanu un šo datu analīzi, lai pilnveidotu Centra darbību;
2.1.10. sagatavot dokumentus un dokumentu projektus atbilstoši Centra kompetencei;
2.1.11. veikt citu normatīvajos aktos un domes vadības noteikto uzdevumu izpildi.

 

3. Centra tiesības
3.1. Centram ir tiesības:
3.1.1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, Pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām darbam nepieciešamo informāciju;
3.1.2. piesaistīt darbiniekus no Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām atsevišķu jautājumu risināšanai;
3.1.3. iesniegt Pašvaldības administrācijas un Nodaļas vadītājiem priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar Centra darba organizāciju un veicamajām funkcijām;
3.1.4. saņemt no Pašvaldības vadības nepieciešamos informatīvos, tehniskos un citus resursus Centra darba nodrošināšanai un darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanai;
3.1.5. piedalīties Pašvaldības komiteju un komisiju darbā, kā arī Domes sēdēs;
3.1.6. piedalīties semināros, apspriedēs un komisiju sēdēs par Centra kompetencē ietilpstošiem jautājumiem;
3.1.7. nepieņemt darbam un tālākai virzībai dokumentus, kuri izstrādāti vai noformēti neievērojot normatīvo aktu prasības.

4. Centra darba organizācija un struktūra

4.1. Centra darbu vada Centra vadītājs, kurš funkcionāli ir pakļauts Pašvaldības izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli - Nodaļas vadītājam. Centra vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības administrācijas vadītājs.
4.2. Centra vadītājs strādā uz Darba līguma pamata. Centra vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka šis nolikums, Gulbenes novada domes administrācijas nolikums, darba kārtības noteikumi, darba līgums un amata apraksts.
4.3. Centra vadītājs savu pilnvaru ietvaros:
4.3.1. organizē Centra darbu un ir atbildīgs par Centram noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par Centra funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un iekšējo normatīvo aktu prasībām;
4.3.2. pārstāv Centru tās kompetencē esošajos jautājumos;
4.3.3. nosaka Centra darbinieku pienākumus, tiesības, atbildības apmēru, uzdevumus un darba prioritātes un izstrādā Centra darbinieku amata aprakstu projektus;
4.3.4. izstrādā un iesniedz Pašvaldības administrācijas vadītājam un Nodaļas vadītājam priekšlikumus par Centra kompetencē esošajiem jautājumiem;
4.3.5. nodrošina iekšējās kārtības ievērošanu;
4.3.6. nodrošina Centra funkciju veikšanai nodoto materiālo vērtību saglabāšanu.
4.4. Centra darbinieku amatu uzskaitījums iekļauts Pašvaldības administrācijas vadītāja apstiprinātajā Pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas amatu sarakstā.
4.5. Centra darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību nosaka šis nolikums, darba kārtības noteikumi, darba līgums un amata apraksts.
4.6. Centra darbinieki atbild par:
4.6.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi, kā arī par nodoto materiālo vērtību saglabāšanu un lietošanu atbilstoši lietošanas noteikumiem;
4.6.2. Centra lietvedības kārtošanu atbilstoši normatīviem aktiem lietvedības jomā;
4.6.3. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5. Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība
5.1. Centra nolikuma izstrādi un aktualizēšanu nodrošina Centra vadītājs, saskaņojot ar Nodaļas vadītāju, un to apstiprina ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

6. Noslēguma jautājums
6.1. Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.