APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija sēdē, protokols Nr.13, 82.p.

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes  2020.gada 27.augusta  sēdē, protokols Nr 15, 95.p.

Gulbenes novada domes  2021.gada 29.aprīļa sēdē, protokols Nr 4, 144.p.

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada vidusskola (turpmāk - skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk - dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī skolas dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums.

3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai var būt sava simbolika, zīmogs ar Gulbenes novada ģerboņa attēlu un skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa.

4. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5. Skolas dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.2. Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.3. Skolas iela 10B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.4. Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.5. Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.6. Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.7. Vidus iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.8. Svītrots ar 29.04.2021. sēdes Nr.4 lēmuma 144.p.

7. Skolā darbojas trīs struktūrvienības atbilstoši skolas direktora apstiprinātam struktūrvienības reglamentam:

7.1. internāts (adrese: Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);

7.2. Gulbenes stadions (adrese: O.Kalpaka iela 1A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);

7.3. Tehniskais jaunrades centrs (adrese: Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401).

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

8. Skolas darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamajiem pieejamu laikmetīgu izglītības vidi un īstenot izglītības procesu, kurš nodrošina pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, radot izglītojamajiem iespēju turpināt izglītību citā izglītības pakāpē, sekmējot izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem un valsti.

9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

10. Skolas galvenie uzdevumi ir:

10.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, speciālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas;

10.2. nodrošināt izglītojamajiem iespējas apgūt zināšanas un prasmes, sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmes un spēju uzņemties atbildību;

10.3. izvēlēties tādas mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību un izpratni par veselīgu dzīvesveidu;

10.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

10.5. ar pedagoģiskā kolektīva organizatorisko un metodisko darbu virzīt izglītojamos uz apzinātu un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību, sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai dzīvē, veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju uzņemties atbildību;

10.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu (turpmāk – vecāki);

10.7. izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām nodrošināt speciālās izglītības programmas apguvi, veicināt integrēšanos vispārizglītojošā skolā;

10.8. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku tālākizglītošanos, iesaistīšanos pašvaldības, valsts un starptautiskajos projektos;

10.9. sadarboties ar pašvaldību un valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

10.10. ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

12. Skola piedāvā un īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

12.1. pamatizglītības programmu, kods 21011111;

12.2. pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) programmu, kods 23011111;

12.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

12.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811;

12.5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011;

12.6. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kods 31013011;

12.7. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kods 31014011;

12.8. vispārējās vidējās izglītības programmu, kods 31016011;

12.9. valsts aizsardzības mācību programmu (realizē sadarbībā ar Jaunsardzes centru);

12.10. Svītrots ar 29.04.2021. sēdes Nr.4 lēmuma 144.p.

13. Skola var īstenot interešu izglītības programmas, saskaņojot tās ar dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

14. Izglītojamo uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

15. Izglītojamā pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības programmas uz citu notiek saskaņā ar vecāku vai izglītojamā (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu) iesniegumu un direktora rīkojumu.

16. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākumu un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.

17. Izglītojamo brīvdienu laiku nosaka Ministru kabinets. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (vienu nedēļu) nosaka skolas direktors.

18. Mācību darba pamatvienība ir darba nedēļa. Darba nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes. Mācību process var notikt arī citās formās - projekti, pētnieciskie darbi, mācību ekskursijas, pārgājieni, u.c.

20. Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka skolas direktora apstiprināts mācību stundu saraksts. Operatīvas izmaiņas tajā var veikt skolas direktors vai direktora vietnieks, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un izglītojamos.

21. Vispārējās pamatizglītības programmās noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, balstoties uz 1. - 9. klašu izglītojamo vecāku iesniegumiem, un vispārējās vidējās izglītības programmās, balstoties uz 10.- 12. klašu izglītojamo iesniegumiem. Tās tiek organizētas, lai sniegtu iespēju atsevišķus mācību priekšmetus apgūt padziļināti.

22. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā noteiktās individuālā darba konsultācijas tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta.

23. Izglītojamiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinuma nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

24. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības programmām) skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.

25. Klašu audzinātāji, pedagogi un atbalsta personāls mācību gada pirmajā nedēļā tiek iesaistīti izglītojamo adaptācijas pasākumos.

26. Skolā ir noteikta kārtība zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā.

27. Mācību gada laikā katra klase mācību ekskursijām, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem var izmantot līdz 10 mācību dienām.

28. Projektu nedēļai atvēlēto laiku, tematiku, norises un izvērtēšanas kārtību nosaka skolas metodiskā padome un apstiprina skolas direktors.

29. Audzināšanas darbu veic skolas darbinieki, sadarbojoties ar vecākiem un atbilstošām institūcijām.

30. Skolā tiek realizēta karjeras izglītība, sniedzot karjeras attīstības atbalstu izglītojamiem:

30.1. integrējot izglītības procesā pasākumus, kas nodrošina izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu;

30.2. piedāvājot individuālās konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai.

31. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1. - 4.klašu izglītojamajiem var tikt organizēta pagarinātās dienas grupa. Pagarinātās dienas grupas darbību nosaka direktora apstiprināti noteikumi.

32. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar valsts pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām un skolas izstrādāto kārtību par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

33. Pedagoģiskā padome pieredzes apmaiņas braucieniem, kolektīviem kursiem pedagoģijā, psiholoģijā un metodikā mācību gada laikā var izmantot līdz 5 darba dienām, nodrošinot nepārtrauktu mācību procesu.

V. Izglītojamo, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

34. Izglītojamā tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti un skolas iekšējie normatīvie akti.

35. Skolu vada direktors, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

36. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo skolas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

37. Skolas pedagogu (tai skaitā direktora, direktora vietnieku) tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Darba kārtības noteikumi, darba līgumi un amata apraksti.

38. Skolas tehnisko darbinieku, saimniecisko un citu darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, Darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amata aprakstos. Skolas tehniskajiem, saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus skolas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

VI. Skolas padomes, pedagoģiskās padomes, metodiskās padomes, mācību priekšmetu jomu, atbalsta grupas un skolēnu pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

39. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta skolas padomes kārtībā.

40. Skolas pedagoģiskā padome izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Padomi vada skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi skolā strādājošie pedagogi, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, pedagoga palīgs un medicīnas darbinieks. Tās uzdevumi un kompetence noteikta skolas pedagoģiskās padomes darbības kārtībā.

41. Skolas metodiskā padome izveidota, lai pārredzamāk nodrošinātu efektīvu mācību un audzināšanas procesu skolā. Tās mērķis ir regulāri un mērķtiecīgi pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, palīdzēt apzināt, izprast izglītības prioritātes un veikt darbības to ieviešanai praksē. Metodisko padomi veido direktors, izglītošanās jomu metodisko komisiju un grupu vadītāji, skolas bibliotekārs, psihologs, direktora vietnieki. Metodiskās padomes darbu nosaka direktora apstiprināta kārtība.

42. Mācību priekšmetu jomas izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti mācību priekšmetu jomās ar skolas direktora rīkojumu. Mācību priekšmetu jomu darbību koordinē metodiskā padome.

43. Atbalsta grupa tiek izveidota, lai sniegtu vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, kam ir problēmas mācībās, uztverē, attiecībās ar pieaugušajiem un vienaudžiem, kā arī viņu vecākiem un skolas darbiniekiem. Atbalsta grupu vada direktora vietnieks izglītības jomā, tās sastāvā ietilpst izglītības psihologs, pedagogi, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds un medicīnas darbinieks. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Atbalsta grupas darbības kārtībā.

44. Skolēnu pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. To ar skolas vadības atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolēnu pašpārvaldes darbības kārtībā.

VII. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība, darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana

45. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, citos normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteikto izstrādā šādus iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina skolas direktors:

45.1. Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar dibinātāju;

45.2.Skolas attīstības plānu, saskaņojot ar skolas padomi un skolas dibinātāju;

45.3. Gada darba plānu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

45.4. Skolas darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar skolas arodbiedrības vietējo komiteju;

45.5. Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar skolas padomi un skolēnu pašpārvaldi;

45.6. Atbalsta grupas darbības kārtību, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

45.7. Skolas padomes kārtību, saskaņojot ar skolas padomi;

45.8. Pedagoģiskās padomes darbības kārtību, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

45.9. Skolēnu pašpārvaldes darbības kārtību, saskaņojot ar skolas padomi;

45.10. Metodiskās padomes darbības kārtību, saskaņojot ar skolas pedagoģisko padomi;

45.11. Mācību priekšmetu jomu darbības kārtību, saskaņojot ar skolas metodisko padomi;

45.12. Gulbenes novada vidusskolas personas datu aizsardzības kārtību, saskaņojot ar skolas pedagoģisko padomi;

45.13. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, saskaņojot ar skolas pedagoģisko padomi;

45.14. Pedagogu algas likmju paaugstināšanas un materiālās stimulēšanas kārtību, saskaņojot ar arodbiedrību;

45.15. Tarifikāciju un izmaiņas tajā, saskaņojot ar dibinātāju;

45.16. Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību;

45.17. Pagarinātās dienas grupas darba noteikumus;

45.18. Skolas lietu nomenklatūru, saskaņojot ar Latvijas Nacionālo arhīvu;

45.19. Arhīva reglamentu;

45.20. Dokumentu aprites kārtību;

45.21. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību, saskaņojot ar skolas dibinātāju;

45.22. Bibliotēkas reglamentu;

45.23. Internāta iekšējās kārtības noteikumus;

45.24. Stadiona iekšējās kārtības noteikumus;

45.25. Citus skolas darbību reglamentējošus iekšējos normatīvos aktus.

46. Pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde un skolas padome ir tiesīgas sniegt priekšlikumus skolas iekšējo normatīvo aktu grozījumiem.

47. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina skolas direktors.

48. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto skolas darbinieku faktisko rīcību.

49. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt dibinātājam Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

VIII. Saimnieciskā darbība un finansēšanas kārtība

50. Skolas finanšu līdzekļus veido:

50.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

50.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

50.3. papildus finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu vai dāvinājumu veidā, vai sniedzot maksas pakalpojumus.

51. Interešu izglītības programmu finansēšanai nepieciešamie līdzekļi tiek saņemti no valsts un pašvaldību budžeta.

52. Par ziedojumiem, kas saņemti skolā mantas veidā (dāvinājumi) sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

53. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Papildu finanšu līdzekļi, tajā skaitā telpu īre, izmantojami tikai skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās skolas padomei.

54. Skola var sniegt ēdināšanas, internāta, metodiskā darba, kursu un nometņu organizēšanas, telpu īres, ārpusstundu darba un citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

55. Skolas direktors atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu skolai nepieciešamu darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī par dažādu projektu īstenošanu.

IX. Reorganizācija un likvidācija

56. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

X. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

57. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.

58. Grozījumus nolikumā var izdarīt:

58.1. pēc dibinātāja ierosinājuma;

58.2. pēc direktora, skolas padomes vai pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

XI. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

59. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

60. Skola, atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un pašnovērtējuma ziņojumu, ko iesniedz dibinātājam un Izglītības un zinātnes ministrijā.

61. Skola savā darbībā ievēro Ministru kabineta noteiktās higiēnas normas izglītības iestādēm.

62. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

63. Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

64. Skolas lietvedība un arhīvs tiek kārtots un uzturēts kārtībā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

65. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu veic saskaņā ar Bibliotēkas darbības kārtību.

66. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

67. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām skolā nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas ievērošana.

68. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību skolā.

69. Skola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

69.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

69.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XII. Noslēguma jautājumi

70. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija sēdē (protokols Nr.11, 14.§).

71. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē (protokols Nr.12, 9.§).

72. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 1.augustā.