Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

APSTIPRINĀTS
Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija sēdē, protokols Nr.6, 5.§

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

2019.gada 31.janvāra  Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 1, 11.§)

2019.gada 31.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 17, 12.§)

2021.gada 30.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.23; 135.p)

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15; 82.p)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbīša pamatskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums.
3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir noteikta parauga veidlapa, savs zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolai ir sava simbolika – karogs.
4. Skolas juridiskā adrese: „Gulbīša pamatskola”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Skolas izglītības programmas īstenošanas vietas:

6.1. “Gulbīša pamatskola”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420;

6.2. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

6.3. „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420.

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
9. Skolas galvenie uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

10.Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

10.1. pamatizglītības programmu, kods 21011111;

10.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611. 

(10.punkta grozījumi pieņemti 2021.gada 30.decembra Gulbenes novada domes sēdē) Stājas spēkā 01.01.2022.


11. Skola var patstāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.
13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.
14. Mācību gada laikā klase var izmantot ne vairāk kā 10 dienas mācību ekskursijām, pārgājieniem, olimpiādēm, sporta pasākumiem un citu pasākumu organizēšanu, uzskaitot šo laiku kā mācību darba organizācijas alternatīvās formas.
15. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, pamatojoties uz izglītojamo vajadzībām, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.
16. Izglītojamo papildus izglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas ārpusstundu nodarbības) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz izglītojamo interesēm, vecāku iesniegumiem. Skola veido interešu izglītības nodarbību sarakstu.
17. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
18. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar Skolas direktoru katra semestra sākumā.
19. Pedagoģiskā padome var ieteikt Skolas direktoram izglītojamos apbalvošanai par labiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbību.
20. Skolā ir pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar Skolas izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem. /grozījumi 28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē/
21. /svītrots 28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē/

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

22. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.
23. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

VI. Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

24. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
25. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
26. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.
27. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
28. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
29. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

30. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.
31. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod pati padome.

VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

32. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
33. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors.

IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde

34. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā, un līdzdarbotos Skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas direktors un pedagogi.
35. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglaments, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību

36. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod šādus Skolas iekšējos normatīvos aktus:

36.1. Darba kārtības noteikumus;
36.2. Skolas iekšējās kārtības noteikumus;
36.3. Skolas attīstības plānu;
36.4. Skolas izglītības programmas;
36.5. Izglītojamo motivēšanas un apbalvošanas kārtību;
36.6. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;
36.7. Skolas pagarinātās dienas grupas darbības kārtību;
36.8. Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem;
36.9. Kārtība par skolēnu kavējumu uzskaiti;
36.10. /svītrots 28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē/
36.11. Bibliotēkas reglamentu;
36.12. Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglamentu;
36.13. Arhīva nolikumu;
36.14. Skolēnu personas datu aizsardzības kārtību;
36.15. Kārtība, kādā tiek organizēts darbs skolvadības sistēmā e-klase.

37. Skolas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Skolas Dibinātajam – Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

XI. Skolas saimnieciskā darbība

38. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto.
39. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

XII. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

40. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
41. Skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts piedalās Skolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
42. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

42.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
42.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
42.3. no citiem ieņēmumiem.

43. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai:

43.1. Skolas attīstībai;
43.2. mācību līdzekļu iegādei;
43.3. Skolas aprīkojuma iegādei;
43.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.

XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

44. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

45. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.
46. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, direktora vai Skolas padomes, pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
47. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Dibinātājs.

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

48. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
49. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.
50. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
51. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
52. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Skolā.
53. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

53.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
53.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XVI. Noslēguma jautājumi

54. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbīša vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 26. augusta sēdē (protokols Nr.8, 46.§).
55. Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.augustā.

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdes grozījumi nolikumā stājas spēkā 2023.gada 1.oktobrī.