Publikācijas datums:
GNGPP-2015/3
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
13.04.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 24.aprīļa plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/3.

Saņemto piedāvājumu skaits –4.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1.daļā „Burkāni" - SIA „Ruģēni", reģistrācijas numurs 44103007200, juridiskā adrese: Ropažu iela 41-10, Rīga, LV-1006, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 462,50 (četri simti sešdesmit divi euro 50 centi).

2.daļā „Burkāni (sezonas laikā)" - SIA „Ruģēni", reģistrācijas numurs 44103007200, juridiskā adrese: Ropažu iela 41-10, Rīga, LV-1006, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi).

3.daļā „Galda bietes" - SIA „Ruģēni", reģistrācijas numurs 44103007200, juridiskā adrese: Ropažu iela 41-10, Rīga, LV-1006, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 287,50 (divi simti astoņdesmit septiņi euro 50 centi).

4.daļā „Galda bietes (sezonas laikā)" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 107,50 (viens simts septiņi euro 50 centi).

5.daļā „Rutki, rāceņi, kāļi" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 88,75 (astoņdesmit astoņi euro 75 centi).

6.daļā „Ķirbji, kabači" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 68,00 (sešdesmit astoņi euro 00 centi).

7.daļā „Galviņkāposti (sezonas laikā)" - SIA „Ruģēni", reģistrācijas numurs 44103007200, juridiskā adrese Ropažu iela 41-10, Rīga, LV-1006, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 114,40 (viens simts četrpadsmit euro 40 centi).

8.daļā „Galviņkāposti" - SIA „Ruģēni", reģistrācijas numurs 44103007200, juridiskā adrese Ropažu iela 41-10, Rīga, LV-1006, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 312,00 (trīs simti divpadsmit euro 00 centi).

9.daļā „Ziedkāposti" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 49,00 (četrdesmit deviņi euro 00 centi).

10.daļā „Ķīnas kāposti" - SIA „Kabuleti Fruit", reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 63,50 (sešdesmit trīs euro 50 centi).

11.daļā „Sīpoli" - SIA „Kabuleti Fruit", reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 196,00 (viens simts deviņdesmit seši euro 00 centi).

12.daļā „Sīpoli (sezonas laikā)" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 80,50 (astoņdesmit euro 50 centi).

13.daļā „Ķiploki" - Gulbenes rajona Beļavas pagasta zemnieku saimniecība „Lapsukalns", reģistrācijas numurs 43201016719, juridiskā adrese „Lapsukalns", Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 375,00 (trīs simti septiņdesmit pieci euro 00 centi).

14.daļā „Zaļumi" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 353,10 (trīs simti piecdesmit trīs euro 10 centi).

15.daļā „Gurķi, tomāti" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 985,00 (deviņi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi).

16.daļā „Zaļumi, gurķi, tomāti, ne-sezonas laikā" - SIA „Kabuleti Fruit", reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 246,62 (divi simti četrdesmit seši euro 62 centi).

17.daļā „Rabarberi" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi).

18.daļā „Pupiņas" - SIA „Kabuleti Fruit", reģistrācijas numurs 40003959814, juridiskā adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 64,40 (sešdesmit četri euro 40 centi).

19.daļā „Brokoļi, Briseles kāposti" - Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība „Pļavnieki", reģistrācijas numurs 44601000765, juridiskā adrese: „Pļavnieki", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 31,50 (trīsdesmit viens euro 50 centi).

Lēmums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu
ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu
iepirkumā „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm", iepirkuma
identifikācijas numurs – GNGPP-2015/3.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot
iesniegtos piedāvājumus, 2015.gada 7.maijā nolēmusi atzīt 2015.gada 30.aprīļa
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkuma komisijas lēmumu attiecībā uz
piešķirtajām līguma slēgšanas tiesībām iepirkuma 16.daļā „Zaļumi, gurķi, tomāti,
ne-sezonas laikā" par spēku zaudējušu ar 2015.gada 7.maiju.

lig_Plavnieki

lig_Rugeni

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Dārzeņu piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm", iepirkuma
identifikācijas numurs – GNGPP-2015/3.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2015.gada 16.jūnijā nolēmusi:

  1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 11.daļā „Sīpoli" - SIA „Ruģēni", reģistrācijas numurs 44103007200, juridiskā adrese Ropažu iela 41-10, Rīga, LV-1006, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi).
  2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 13.daļā „Ķiploki" - SIA „Ruģēni", reģistrācijas numurs 44103007200, juridiskā adrese Ropažu iela 41-10, Rīga, LV-1006, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 187,50 (viens simts astoņdesmit septiņi euro 50 centi).
  3. Atzīt, ka iepirkuma 10.daļā „Ķīnas kāposti" un 18.daļā „Pupiņas" iepirkums ir beidzies bez rezultāta, jo izraudzītais pretendents ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu, un šajās daļās nav iesniegti citi piedāvājumi, no kuriem izvēlēties nākamo piedāvājumu ar lielāko punktu skaitu.

darz-lig_Rugeni.pdf