Publikācijas datums:
GND-2018/23
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
18.04.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/23.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.05.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/23.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2018.gada 23.maijā ir nolēmusi:

 1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 1.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada domei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 239640,00 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit euro, 00 centi);
 2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 2.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 6464,07 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit četri euro, 07 centi);
 3. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 3.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldei”, AS „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN 20782,00 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro, 07 centi);
 4. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 4.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 11241,60 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro, 60 centi);
 5. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 5.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 16598,40 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi euro, 40 centi);
 6. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 6.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 7779,60 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro, 60 centi);
 7. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 7.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldei”, AS „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN 16064,42 EUR (sešpadsmit tūkstoši sešdesmit četri euro, 42 centi);
 8. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 8.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 19713,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīspadsmit euro, 00 centi);
 9. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 9.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 13788,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 00 centi);
 10. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 10.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 5991,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro, 00 centi);
 1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 11.daļā “Degvielas iegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei”, AS „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN 46100,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši viens simts euro, 00 centi);
 1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 12.daļā “Degvielas iegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 6616,20 EUR (seši tūkstoši seši simti sešpadsmit euro, 20 centi);
 1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 13.daļā “Degvielas iegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 31431,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit viens euro, 00 centi);
 1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 14.daļā “Degvielas iegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldei”, AS „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN 12984,80 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro, 80 centi);
 1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 15.daļā “Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldei”, AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 10176,00 EUR (desmit tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro, 00 centi).