Publikācijas datums:
GNGPP-2015/9
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Valentīna Kalve"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Līgumsumma
EUR 1,25 (viens euro 25 centi)
Līguma izpildes vieta
Gulbenes novada valsts ģimnāzija un Gulbenes vidusskola
Iepirkuma procedūra
B daļas pakalpojumu iepirkums
Rezultātu publicēšanas datums
26.08.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes vidusskolā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/9.

Saņemto piedāvājumu skaits –1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 26.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Valentīna Kalve", reģistrācijas numurs 44103028895, juridiskā adrese: „Ceļmalas" 3-18, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar līgumcenu EUR 1,25 (viens euro 25 centi) viena izglītojamā ēdināšanai vienai dienai bez pievienotās vērtības nodokļa).

Iepirkums nav publicēts EIS.

Iepirkumi līdz 28.02.2017.