Publikācijas datums:
GND-2015/15
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RBSSKALS Būvvadība"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 922838,44 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
14.04.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas Baložu ielas pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/15.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.05.2015. plkst.10.00.

Nolikums.doc

pielikumi.zip

TP_Balozu_iela.zip

 

Jautājums

Atbilde

Tāmes specifikācijā  minēts, ka kanalizācijas maģistrāle jāizbūvē no monolītsienu caurulēm PP SN8, tātad no Ultra Rib 2. Paskaidrojuma rakstā minēts, ka plastmasas caurules PP SN8. Vēršam uzmanību uz to, ka Ultra Rib 2 caurules ir dārgākas.   Vai var izmantot dubultsienu caurules PP SN8 sagatavojot piedāvājumu?

Dubultsienu caurules PP SN8 drīkst izmantot Liepu ielā.

 Baložu ielā drīkst izmantot, ja būs no ražotāja garantijas vēstule, par šo cauruļu izmantošanu zem braukšanas zonas ar attiecīgo slodzi.

Iepirkuma Nr. GND-2015/15 nolikuma 9.pielikuma – līguma projekta - 14.1.punkts, reglamentējot zaudējumu atlīdzināšanas jautājumus, cita starpā paredz, ka būvuzņēmēja negūtā peļņa netiek atlīdzināta.

Saskaņā ar Civillikuma 1772.pantu jau cēlies zaudējums var būt vai nu cietušā tagadējās mantas samazinājums, vai arī viņa gaidāmās peļņas atrāvums. Savukārt Civillikuma 1779.pants paredz: „Katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.” Pamatots ir secinājums – katram ir pienākums atlīdzināt negūto peļņu, ja tāda ir radusies. Minētie panti ietver imperatīvas tiesību normas, kuras nevar atcelt, pusēm vienojoties.

Ņemot vērā minēto, ka arī, pamatojoties uz iepirkuma Nr. GND-2015/15 nolikuma 1.6.punktu, lūdzu precizēt nolikuma 9.pielikuma – līguma projekta – 14.1.punktu, apliecinot, ka zaudējuma atlīdzināšanas jautājumus nosaka Civillikums.

Pasūtītāja ieskatā, nav nepieciešams grozīt Līguma 14.1. punktu, jo par zaudējumu apmēru līdzēji var vienoties, kā to nosaka Civillikuma 1785. pants, ja zaudējumu atlīdzības pienākums izriet no līgumiskas saistības pārkāpuma, tad atlīdzības apmēru noteic šā līguma saturs. Izrietoši Civillikuma 1785.pants norāda uz iespēju pusēm līgt citādi, ne kā noteikts Civillikuma vispārīgajos noteikumos par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu. Līdz ar to pasūtītājam nav saistoši ietvert līguma projektā atsauces uz Civillikuma 1772.un 1779.pantu.

Cita starpā Civillikuma 17791.pants arī nosaka, ka atlīdzināmo zaudējumu apmēram jābūt saprātīgam. Turklāt pasūtītājam ir saistošs Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punktā noteiktais mērķis attiecībā uz pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Līdz ar to, pasūtītāja ieskatā nav lietderīgi atcelt līguma projektā ietverto zaudējumu apjoma ierobežojumu.

Būvdarbu apjomos K1 sadzīves kanalizācijas sadaļā norādītas PP monolītsienu caurules, bet projekta paskaidrojuma raksta sadaļā Sadzīves kanalizācija - PP plastmasas caurules.

Vai jāpiedāvā:

PP caurules bez tukšumiem sieniņas konstrukcijā, atbilstoši būvdarbu apjomu tabulas prasībām

vai

jebkuras PP caurules, piemēram, ar tukšumiem sieniņas konstrukcijā?

Dubultsienu caurules PP SN8 drīkst izmantot Liepu ielā.

Monolītsienu caurules OD200mm PP SN8 drīkst izmantot Baložu ielā atbilstoši darbu apjomiem.

Plastmasas caurules OD160mm PP SN8 ar tukšumiem sieniņas konstrukcijā drīkst izmantot  Baložu ielā.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas Baložu ielas pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/15, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

pielikums_1_buvdarbu_apjomi_Balozu_iela_Nr3.xlsx

 

Jautājums

Atbilde

Atklātā konkursa „Gulbenes pilsētas Baložu ielas pārbūve” nolikuma 2.2.4.punkts nosaka, ka sagatavojot tehnisko specifikāciju pretendentam „Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar būvprojekta dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu”. Pretendents lūdz izslēgt no nolikuma 2.2.4.punktā teikumu „Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu”.

Pasūtītājam ir saistošs Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punktā noteiktais mērķis attiecībā uz pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, proti, pasūtītājam iepirkumā ir jāgūst pārliecība, ka pretendenti, kas veiks būvniecību, ir pārliecinājušies par būvdarbu apjomiem, kā arī iepazinušies ar būvprojektu, tādejādi līdz minimumam tiek izslēgts pasūtītāja risks attiecībā uz būvniecības atkāpēm no būvprojekta, iepriekš neparedzamiem būvdarbiem (to apjomiem), kā arī papildus izdevumiem, kas savukārt varētu novest pie pašvaldības līdzekļu neefektīvas izmantošanas. Iekļaujot nolikumā 2.2.4.punktā noteiktās prasības tiek samazināts arī pasūtītāja risks veikt iepirkuma līguma grozījumus, kas var novest pie Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā ietvertā iepirkuma līguma nosacījumu grozījumu pieļaujamības pārkāpuma.

Ministru kabineta noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 41.punktā noteikts, ka par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Savukārt Ministru kabineta noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 117.punkts paredz arī būvdarbu veicēja atbildību par sekām, ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu detalizētāku rasējumu izstrādi vai pats nav tos izstrādājis. Izrietoši, būvniekam (pretendentam) ir būtiski iepazīties ar būvprojektu kopumā, kā arī pārliecināties par tajā ietvertajiem būvdarbu un materiālu apjomiem, kā arī būvprojektu kopumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pretendentam kā būvniecības jomas lietpratējam ir gan interese, gan pienākums pārliecināties par iepirkumā pievienotā būvprojekta kvalitāti vismaz tādā apmērā, lai tas varētu pienācīgi izpildīt iepirkuma līgumā uzņemtās saistības un Iepirkuma komisijai nav pamata izslēgt no nolikuma 2.2.4.punktā teikumu „Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu”.

Lūdzam apstiprināt, ka nolikuma punkta 3.3.3. minētā prasība „…kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienas) pilsētas ielas vai ceļa ārpus pilsētas robežām rekonstrukcijas (pārbūves) vai jaunbūves būvdarbus…” attiecas tikai uz ceļu būvdarbu vadītāju, kas minēts punktā 3.3.2.1.

Atklāta konkursa nolikuma 3.3.3.punktā minētā prasība, ka Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgās jomas būvdarbu vadīšanā un pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienas) pilsētas ielas vai ceļa ārpus pilsētas robežām rekonstrukcijas (pārbūves) vai jaunbūves būvdarbus (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē), ir attiecināma ne tikai uz nolikuma 3.3.2.1.punktā norādīto ceļu būvdarbu vadīšanas sertificēto speciālistu, bet arī uz nolikuma 3.3.2.2.punktā norādīto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas sertificēto speciālistu un 3.3.2.3.elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas sertificēto speciālistu.

Attiecīgi konkursa nolikuma 4.1.5.punkta prasībām pretendentam jāsniedz arī informācija par būvdarbu vadītājiem, kas līguma noslēgšanas gadījumā darbosies līguma izpildē, norādot atbildīgos būvdarbu vadītājus atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums), kurā atspoguļo iepriekš minēto speciālistu pieredzi un kvalifikāciju, kas apliecina nolikuma 3.3.3.punktā ietvertās prasības.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas Baložu ielas pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/15, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr5.doc

Nolikums_grozits_Nr5.doc

RCC_specifikacijas_V4.pdf

 

Jautājums

Atbilde

Lai pilnvērtīgi varētu sagatavot piedāvājumu, lūdzam precizēt prasības Būvdarbu apjomu Tāmes Nr. 1. 7.pozīcijā „Ekvivalenta brauktuves konstrukcija” iekļautajiem sekojošiem materiāliem:

1. RCC betons C30/40 segums (15 cm). Kāds ir paredzēts betona C30/40:

a. Maisījuma frakciju sastāvs?

b. Minimālās ārējās iedarbības klases?

c. Minimālais cementa saturs?

d. Citas prasības, ja ir?

e. Ar ko jāaizpilda izbūvētā betona kārtas izzāģētās šķērsšuves?

f. Kādas ir izbūvējamās kārtas prasības?

2. Ar cementu (>3%) stabilizētu šķembu maisījums 0/45 (15 cm):

a. Kādas prasības ir materiāla izgatavošanas procesam, vai var maisījumu samaisīt uz ceļa vai maisījums jāmaisa rūpnīcā, kas nodrošina materiālu precīzu samaisīšanu?

b. Kādas ir prasības pielietotajam cementam?

c. Kādas ir izbūvējamās kārtas prasības?

Kopumā - iesakām izmantot „Ar veltni blīvējama betona (RCC) seguma
būvniecības vispārīgo specifikāciju autoceļiem un laukumiem”.

Frakciju sastāvs nav reglamentēts un atkarīgs no ražotāja. Minerālajām
pildvielām ir jāatbilst LVS EN 13242 prasībām, materiāliem jābūt dabiskas
izcelsmes, nereciklētiem no dabīgas smilts vai grants. Lielākās daļiņas
izmērs nedrīkst pārsniegt 16mm.
b. Minimālā iedarbības klase ir XF4, lai nodrošinātu salturību.

Minimālais cementa saturs ir 300kg/m3

Betonam jāizpilda spiedes izturība un salizturība.

Iesakām aizpildīt ar katjonu bitumena emulsiju B50C3 atbilstoši LVS
EN13808 pirms veltņošanas, bet pieļaujami citi risinājumi

f. Betona stiprība (atbilstoši LVS EN 13286-41 - 30/40 MPa), salturība
(LVS EN 12390-9 p.5 - <500g/m2), betona sablīvējums (pēc LVS EN 13286-2 -
98% Modificētā Proktora blīvums)

2. Kopumā - atbilstoši Valsts Ceļu specifikācijām 2014, 5.5 nodaļai.

a. Jānodrošina precīzu cementa dozēšanu/ samaisīšanu.
b. Pēc LVS EN 197-1 klases 32,5N, 42,5N vai 52,5N

c. Spiedes stiprība pēc 7 dienām 1.5-3.0 MPa, virsmas augstums <+/- 3cm no
paredzētā, šķērsprofils <1% no paredzētā, kārtas biezums <-2/+5 no
paredzētā, sablīvējums >102% no Proktora.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas Baložu ielas pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/15.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 2.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RBSSKALS Būvvadība", reģ. Nr. 40003885708, ar līgumcenu EUR 922838,44 bez PVN.