Publikācijas datums:
GND-2015/44
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
18.09.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/44.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.11.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

Jautājums Atbilde

Iepirkuma nolikuma 7. pielikuma Finanšu piedāvājums 3.daļā ir neprecizitāte: mērvienībai mehanizētai zāles pļaušanai ir jābūt pārgāj.km nevis km.

Arī specifikācijās par zāles pļaušanu ir norādīts, ka darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārgāj.km).

Iepirkuma nolikuma 7. pielikuma Finanšu piedāvājums 3.daļā ir neprecizitāte: mērvienība mehanizētai zāles pļaušanai ir jābūt pārgāj.km, kā izriet no iepirkuma nolikuma 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas 3.daļas „Ielu bedrīšu remonta darbi un mehanizēta zāles pļaušana” 5.punkta „Mehanizēta zāles pļaušana” B.apakšpunkta.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/44.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.februārī nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ielu kopšanas darbi ziemas periodā” SIA „Clean R”, reģ. Nr. 40003682818, ar līgumcenu bez PVN EUR 94525,83;
  2. pārtraukt iepirkumu 2.daļā „Ielu kopšanas darbi vasaras periodā”, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Ielu bedrīšu remonta darbi un mehanizēta zāles pļaušana” VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu bez PVN EUR 29608,08;
  4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Gulbenes pilsētas dzīvojamo masīvu piebraucamo ceļu, laukumu kopšana ziemas periodā” SIA „Clean R”, reģ. Nr. 40003682818, ar līgumcenu bez PVN EUR 7958,24.