Publikācijas datums:
GND-2018/40/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
16.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes sākumskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/40/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2018. plkst.10.00.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas dokumenti

Gulbenes sākumskolas dokumenti

Jautājumi un atbildes

Jautājums

Atbilde

Iepazīstoties ar atklāta konkursa i.d. Nr. GND-2018/40/ERAF nolikumu, vēlamies norādīt, ka nolikuma 2.3.punktā norādītais tehniskā projekta izstrādes termiņš 161 diena ir par īsu, jo:

Tehnisko noteikumu saņemšana (piem. Sadales tīkls – 1 mēnesis);

Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana būvvaldē un būvatļaujas saņemšana (1 mēnesis);

Saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm (1-2 nedēļas);

Būvprojekta ekspertīze (1-2 nedēļas) un korekciju veikšana (1-2 nedēļas);

Būvprojekta nodošana būvvaldei atzīmei par projektēšanas uzdevumu nosacījumu izpildi (1 mēnesis).

Pēc augstāk uzskaitītā, secinām, ka būvprojektēšanas administratīvā procesa ilgums vien sastāda 4 mēnešus. Lūdzam rast iespēju pagarināt būvprojekta izstrādes termiņu – 8 (astoņi) mēneši.

Gulbenes novada pašvaldības pieredze projektu ieviešanā rāda, ka šāda apjoma tehniskos projektus ir iespējams izstrādāt uzdotajā termiņā. Praksē būvprojektu izstrādātāji uzsāk projekta izstrādi, negaidot noteikumus no izsniedzējiem. Tāpat, lai izstrādātu detalizētus rasējumus, nav nepieciešama dīkstāve būvatļaujas saņemšanai.

Turklāt, iepirkuma noteikumi neparedz būvprojekta ekspertīzes veikšanas termiņu ieskaitīt kopējā projektēšanas termiņā.

Līdz ar to, pasūtītāja ieskatā, mērķtiecīgi plānojot būvprojekta izstrādes posmus, nenovilcinot to uzsākšanu, ir iespējams kvalitatīvi un iepirkumā norādītajā termiņā izstrādāt būvprojektu.

Ievērojot iepriekš minēto, pasūtītāja ieskatā nav nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma nolikumā.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2,Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes sākumskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/40/ERAF, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 17.augustam, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkuma komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes sākumskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs GND-2018/40/ERAF, 2018.gada 30.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 1.daļā „Gulbenes sākumskolas telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" , reģ. Nr.42403019889,  ar līgumcenu 28100 EUR,  un iepirkuma priekšmeta 2.daļā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA "Būvdizains", reģ. Nr.43603011124, ar līgumcenu 31077 EUR.