Publikācijas datums:
GNTPP -2015/1
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Akvarius”
Pasūtītājs
Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde
Līgumsumma
EUR bez PVN 11 440.00
Rezultātu publicēšanas datums
10.02.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025959, „Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas pamatskolas vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNTPP -2015/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.02.2015. plkst.10.00.

Nolikums

 

Jautājums:

Nolikumā ir nosacījums – pie katras atsevišķas preces partijas piegādes ir jāiesniedz kokskaidu granulu testēšanas rezultāti. Šāds nosacījums tikai sadārdzina pārdošanas cenu. Vai tiešām neder vienreizēja testēšanas rezultāta iesniegšana?

Atbilde:

Katrai preces partijai atsevišķi testēšana nav jāveic, bet pie katras partijas piegādes jāiesniedz uz to brīdi aktuālākais (jaunākais ražotāja izsniegtais, derīgs) testa rezultātu pārskats.

Gadījumā, ja Pretendents ir ražotājs un piegādātājs vienā personā, tad pie preces piegādes ir jāiesniedz uz to brīdi aktuāli testēšanas rezultāti.

Gadījumā, ja Pretendents piegādā citu ražotāju preci, tad pie preces piegādes ir jāiesniedz ražotāja izsniegtais aktuālais testēšanas rezultātu pārskats.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025959, „Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., 2015. gada 23. februārī ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas pamatskolas vajadzībām”, iden. Nr. GNTPP-2015/1. Saņemto piedāvājumu skaits - 7.

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Akvarius”, Reģ. Nr. 40103031530, Jurid.adrese: Tirzas iela 1, Rīga, LV-1024, par līgumcenu EUR bez PVN 11 440.00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 centi).

Lēmums

Līgums