Publikācijas datums:
GND-2017/81
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
25.10.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu 2018./2019.gada apkures sezonas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/81.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.11.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu 2018./2019.gada apkures sezonas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/81.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 23.novembrī ir nolēmusi:

  1. Atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 1.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, “Silmalas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, ar līgumcenu bez PVN 41650,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 00 centi).
  2. Atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 2.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, SIA „DZIRNAVKALNS J”, reģ. Nr. 44103044461, “Dzirnavkalns”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, ar līgumcenu 24548,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi).
  3. Atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 3.daļā “Malkas piegāde Beļavas katlu mājai”, SIA “Ozolmeži”, reģ. Nr. 44103053727, Ozolu iela 9, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, ar līgumcenu 25380,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro, 00 centi).
  4. Atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 4.daļā “Malkas piegāde K.Valdemāra sākumskolai”, SIA “Ozolmeži”, reģ. Nr. 44103053727, Ozolu iela 9, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, ar līgumcenu 1269,00 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit deviņi euro, 00 centi).
  5. Atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 5.daļā “Malkas piegāde Kultūras un sporta centram “Zīļuks””, SIA “Ozolmeži”, reģ. Nr. 44103053727, Ozolu iela 9, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, ar līgumcenu 1015,20 EUR (viens tūkstotis piecpadsmit euro, 20 centi).