Publikācijas datums:
GNGPP-2015/7
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Diogens audio"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Līgumsumma
bezPVN EUR 5160,00
Rezultātu publicēšanas datums
27.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Radio mikrofonu sistēmas komplektu piegāde Gulbenes kultūras centram", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 8.jūlija plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Radio mikrofonu sistēmas komplektu piegāde Gulbenes kultūras centram", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/7.

Saņemto piedāvājumu skaits –4.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 8.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Diogens audio", reģistrācijas numurs 43203002997, juridiskā adrese: Ezera iela 40-52, Balvi, LV-4501, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 5160,00 (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit euro 00 centi).

Lēmums