Publikācijas datums:
GNGPP-2015/10
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Alfa Laval"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Līgumsumma
EUR 9558,51 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
08.10.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Siltummaiņa M15-BFM rezerves daļu piegāde un nomaiņa", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/10.

Saņemto piedāvājumu skaits –1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 7.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Alfa Laval", reģistrācijas numurs 40003320092, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010, ar līgumcenu EUR 9558,51 (deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro 51 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa.