Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 26.11.2014. rīkojumu Nr. GND/3.5/14/338

Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centra nolikums

1.            Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs (turpmāk tekstā – IT KC) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kura īsteno savu kompetenci informācijas tehnoloģiju attīstības jomā, nodrošinot informāciju sistēmu, informācijas komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, uzturēšanu un izmantošanu pašvaldībā.

1.2. IT KC savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta noteikumus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

1.3. IT KC izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

1.4. IT KC pilda savus uzdevumus patstāvīgi, sadarbojoties ar citām domes nodaļām, pilsētas un pagastu pārvaldēm, iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām.

2. IT KC uzdevumi

2.1. IT KC galvenie uzdevumi ir:

2.1.1. realizēt pašvaldības informācijas tehnoloģijas attīstības stratēģiju;

2.1.2. Gulbenes novada pašvaldību un to institūciju darbinieku konsultēšana jautājumos, kas saistīti ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk tekstā IKT) izmantošanu darba pienākumu izpildei;

2.1.3. Gulbenes novada pašvaldības un to institūciju darbinieku atbalsts palīdzības dienesta veidā (telefoniskas konsultācijas, attālināts atbalsts);

2.1.4. informācijas sabiedrības attīstība (tajā skaitā e-pārvaldes un IKT infrastruktūras) stratēģijas un tās realizācijas plānu izstrāde un ieviešana Gulbenes novadā;

2.1.5. atbalsts un konsultācijas ar informācijas sabiedrības attīstību (tajā skaitā ar e-pārvaldi un IKT infrastruktūru) saistītu projektu izstrādē un realizācijā;

2.1.6. sadarbība ar reģionālās attīstības atbalsta struktūrām IKT projektu realizācijā;

2.1.7. atbalsts e-pakalpojumu ieviešanā, valsts nozīmes informatīvo sistēmu izmantošanā, pieslēgumu izveidošanā valsts reģistriem, e-pakalpojumu sniegšanas kanālu izvēlē;

2.1.8. IKT infrastruktūras attīstībā - datortehnikas un programmatūras specifikāciju sastādīšana, konsultācijas konkursu piedāvājumu izvērtēšanā, konfigurācijas plānu izstrādē;

2.1.9. Gulbenes novada izglītības iestāžu datu bāzu serveru uzturēšana, monitorings;

2.1.10. tehniskā palīdzība skolvadības, apmācību, interaktīvo tāfeļu un citas programmatūras, kas nepieciešama metodiskajā darbā, uzstādīšanā uz izglītības iestāžu datortehnikas;

2.1.11. pašvaldību un pārvalžu, kā arī mācību iestāžu, novada sabiedrisko organizāciju mājas lapu un e-pasta kastīšu izvietošana uz novada domes serveriem un to funkcionēšanas nodrošināšana;

2.1.12. Gulbenes novada datortīkla resursu administrēšana un ārpakalpojumu piegāde un ārpakalpojumu pakalpojumu līmeņa monitorings.

2.2. Gulbenes novada domes IKT infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana:

2.2.1. Gulbenes novada domes un tās institūciju darbinieku konsultēšana un praktiska palīdzība jautājumos, kas saistīti ar IKT izmantošanu darba pienākumu izpildei;

2.2.2. datortehnikas un programmatūras specifikāciju sastādīšana, konsultācijas konkursu piedāvājumu izvērtēšanā, konfigurācijas plānu izstrādē;

2.2.3. palīdzība iepirkumu komisijai ar informācijas sabiedrības tehnoloģijām saistītu iepirkumu organizēšanā un iepirkumu koordinēšanā, kas veido kopēju IKT infrastruktūru (tajā skaitā sadarbības pieredzes ar piegādātājiem apkopošana un uzkrāšana), kā arī darbā ar elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS);

2.2.4. infrastruktūras ieviešana - datortehnikas un programmatūras uzstādīšana un konfigurēšana, lokālo datortīklu konfigurācijas un topoloģijas plānošana un izveide;

2.2.5. organizācijas izstrādātās drošības politikas realizācija IKT jomā;

2.2.6. tehnikas apkope, programmnodrošinājuma labojumu uzstādīšana, datoru pārinstalācija, lietotāju datoru un programmnodrošinājuma, serveru datoru un programmnodrošinājuma, kā arī datortīkla resursu konfigurācijas plānu realizācija, kā arī datoru, programmnodrošinājuma, datortīkla resursu administrēšana un ārpakalpojumu piegāde un ārpakalpojumu pakalpojumu līmeņa monitorings.

3. FUNKCIJAS

3.1.IT KC funkcijas ir:

3.1.1. izstrādāt un uzturēt Gulbenes novada domes IKT infrastruktūru;

3.1.2. atbalsts Gulbenes novadam ar informācijas sabiedrības attīstību saistītos jautājumos;

3.1.3. informācijas sabiedrības tehnoloģiju attīstības sekmēšana novada teritorijā;

3.1.4. e-pārvaldes risinājumu ieviešanas, uzturēšanas un attīstības procesu vadība un kontroles no drošināšana pašvaldībās novada teritorijā;

3.1.5. citas funkcijas, kas izriet no IT KC uzdevumiem.

4. TIESĪBAS

4.1.IT KC ir tiesības:

4.1.1. pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no novada domes nodaļām, speciālistiem, iestāžu un uzņēmumu vadītājiem, ministrijām, valsts iestādēm likumā noteiktajā kārtībā uzdoto jautājumu risināšanā;

4.1.2. plānot informācijas sabiedrības tehnoloģiju attīstību novada teritorijā.

5. DARBA ORGANIZĀCIJA

5.1. IT KC tiek uzturēts no novada budžeta līdzekļiem un valsts mērķdotācijām;

5.2. IT KC ir tiesības iegūt līdzekļus no realizētajiem projektiem, sniegtajiem novada domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības noteiktā kārtībā saņemtiem juridisko un fizisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, kā arī jebkuriem citiem normatīvajos aktos atļautajiem finanšu avotiem;

5.3. IT KC vada centra vadītājs, kuru amatā pieņem un atbrīvo novada domes izpilddirektors.

5.4. IT KC vadītājs savu funkciju un tiesību ietvaros:

5.4.1. plāno un organizē IT KC darbu un ir atbildīgs par IT KC noteikto uzdevumu un funkciju izpildi;

5.4.2. rūpējas par IT KC speciālistu kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

5.4.3. nodrošina IT KC materiālo vērtību saglabāšanu;

5.4.4. pārstāv IT KC intereses valsts, pašvaldību un sabiedriskajās organizācijās;

5.4.5. seko, lai IT KC darbinieki ievērotu kārtību, kādā pašvaldības darbinieki izmanto pašvaldības mantu;

5.4.6. ievēro vispārējās ētikas normas un kontrolē, lai tās ievēro arī IT KC darbinieki;

5.4.7. veic pienākumus, ko paredz darba līgums;

5.4.8. Iesaka Domes izpilddirektoram noteiktu projektu ietvaros, kā arī vienreizēju darbu izpildei pieņemt darbā konsultantus, projektu vadītājus, speciālistus un citus papildus darbiniekus; papildus darbinieku darba samaksa tiek veikta IT KC budžetā noteiktajā kārtībā un apjomā;

5.5. IT KC savu darbu saskaņo ar citām novada domes struktūrvienībām.

6. IT KC REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

6.1.IT KC reorganizē vai likvidē, pamatojoties uz novada domes lēmumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikums

Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centra struktūra

Amats

Skaits

IT KC vadītājs

1

Datorsistēmu un datortīklu administrators

4

Datorsistēmu tehniķis

1

Kopā

6