2011.gada 29.septembra domes sēdes Nr.13, 18.§ 48. pielikums

INSTRUKCIJA Nr.1

Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā

Par likuma „Par dzīvojamo telpu īri"
40. panta ceturto daļu

Terminu skaidrojums

Īrnieks – fiziskā persona, ar kuru Gulbenes novada domei ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums

Izīrētājs – Gulbenes novada dome vai tās izveidota iestāde

Nepieciešamie remontdarbi (ieguldījumi) – vienojoties ar Izīrētāju dzīvojamās telpās nepieciešamie remontdarbi sakarā ar dzīvojamās telpas neatbilstību tiesību aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Pārvalde- visas Gulbenes novada teritoriālo vienību pārvaldes-Gulbenes pilsēta un Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasta pārvaldes.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā tiek sagatavota dokumentācija par nepieciešamību novērtēt un veikt nepieciešamos ieguldījumus izīrētā pašvaldības dzīvoklī un to kompensāciju īrniekam par veikto darbu.

1.2. Instrukcijas noteikumi attiecas uz šādiem nepieciešamajiem ieguldījumu veida darbiem:

1.2.1. pašvaldības izīrētā dzīvoklī:

1.2.1.1. logu un ārdurvju nomaiņa;

1.2.1.2. malkas krāsns pārmūrēšana vai remonts;

1.2.2. pašvaldības izīrētā viendzīvokļa mājā;

1.2.2.1. malkas krāsns un dūmeņa pārmūrēšana vai remonts;

1.2.2.2. logu un ārdurvju nomaiņa;

1.2.2.3. mājas jumta remonts.

1.3. Instrukcijas noteikumi neattiecas uz dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas daļu.

1.4. Instrukcijas izpildei Pārvaldes izveido komisiju pašvaldības dzīvokļu apsekošanai (turpmāk – komisija).

2. Iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

2.1. Iesniegumu par nepieciešamību veikt remontdarbus (ieguldījumus) pašvaldības dzīvoklī, īrnieks iesniedz attiecīgajā pārvaldē. Pārvaldē iesniegumu izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

2.2. Pašvaldības dzīvokļa īrniekam iesniegumā jānorāda:

2.2.1. īrnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs;

2.2.2. nepieciešamie remontdarbi (ieguldījumi);

2.2.3. plānoto remontdarbu izmaksas;

2.2.4. remontdarbu veicējs (īrnieks vai nolīgtā sertificēta fiziskā persona vai licenzēta komercsabiedrība);

2.2.5. datums un paraksts.

2.3. Desmit dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pārvaldes vadītājs izdod rīkojumu komisijai apsekot dzīvokli.

2.4. Komisija, izskatot iesniegumu un apsekojot dzīvokli, sagatavo apsekošanas aktu, kur norāda:

2.4.1. atzinumu par nepieciešamību veikt īrnieka pieprasītos remontdarbus dzīvoklī;

2.4.2. nepieciešamo remontdarbu veidu un to izmaksu atbilstību;

2.4.3. remontdarbu veicēju.

2.5. Pārvaldes vadītājs, ņemot vērā komisijas apsekošanas aktu, izdod rakstveidā pamatotu lēmumu par atteikumu vai rakstisku nepieciešamo remontdarbu veikšanas saskaņojumu.

2.6. Pārvaldes vadītājs saskaņojumā norāda:

2.6.1. nepieciešamo remontdarbu veidu un to izmaksu apjomu;

2.6.2. norāda remontdarba veicēju.

2.7. Īrnieks nepieciešamos remontdarbus (ieguldījumus) drīkst uzsākt tikai pēc pārvaldes vadītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas.

2.8. Īrnieks pēc atļauto remontdarbu izpildes Pārvaldē iesniedz iesniegumu par dzīvoklī veikto ieguldījumu kompensāciju, iesniegumam pievieno remontdarbu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

2.8.1. ja remontdarbus veica sertificēta fiziskā persona vai licenzēta komercsabiedrība:

2.8.1.1. līgumu;

2.8.1.2. remontdarbu tāmi;

2.8.1.3. darbu pieņemšanas aktu, ko parakstījis īrnieks un darbu veicējs;

2.8.1.4. veikto maksājumu apliecinošus dokumentus (rēķins un maksājuma uzdevums);

2.8.2. ja remontdarbus veica īrnieks, izdevumu apliecinošus dokumentus (čekus, kvītis, pavadzīmes, kur norādīta dzīvokļa adrese, īrnieka vārds, uzvārds, personas kods).

2.9. Lai noteiktu īrnieka veikto ieguldījumu atbilstību pārvaldes vadītāja saskaņojumam, pēc remonta darbu pabeigšanas un 2.8.punktā noteikto dokumentu saņemšanas, komisija apseko īrnieka dzīvokli un sastāda Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu 3 (trīs) eksemplāros. Viens darbu pieņemšanas–nodošanas akta eksemplārs pievienojams Dzīvojamās telpas īres līgumam, otrs nododams Īrniekam, trešais – Gulbenes novada domei.

2.10. Pārvaldes vadītājs nosūta Gulbenes novada domei iesniegumu par īrnieka ieguldījumu kompensāciju, pievienojot visus remontdarbus apliecinošus dokumentus.

2.11. Gulbenes novada dome, izvērtējot pārvaldes iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru.

3. Ieguldījumu kompensācijas apjoms un piemērošanas kārtība

3.1. Īrnieka ieguldījumi nepieciešamo remontdarbu veikšanai pašvaldības dzīvoklī tiek kompensēti, atbrīvojot īrnieku no īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, uz noteiktu laiku vai veicot ieskaitu par īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, parādu. Periods atbrīvošanai no īres maksas tiek noteikts, ņemot vērā īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, lielumu un nepieciešamos remontdarbos ieguldīto summu.

3.2. Kompensācijas apjoms tiek noteikts 100% apmērā no ieguldītās kopsummas, ja īrnieka izdevumi par nepieciešamiem remontdarbiem nepārsniedz pārvaldes vadītāja saskaņojumā norādītās izmaksas.

3.3. Ieguldījumu kompensāciju tiek atcelta, ja tiek konstatēts nopietns bojājums mantai, kuras remonts bija par pamatu kompensācijas piešķiršanai vai īrnieks un/vai viņa ģimenes locekļi ir pieļāvuši īrētā dzīvokļa bojājumus.